Hankinta, yhteishankinta, pehmopaperit, kaupunginkanslia

HEL 2020-009360
Asialla on uudempia käsittelyjä
30. / 32 §

Hankintaoikaisuvaatimus, pehmopapereiden yhteishankinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus totesi, että pehmopapereista 5.11.2020 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa hankintamenettelyn keskeyttämisen vuoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintajohtaja on päätöksellään 3.12.2020 keskeyttänyt pehmopapereiden yhteishankinnan osa-alueen 1 (WC-paperit, käsipyyhkeet ja muut paperituotteet) hankintaa tekemättä. Hankinta on keskeytetty hankintamenettelyn sähköisessä huutokaupassa sattuneen järjestelmävirheen vuoksi. Hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena olevaa hankinnan osa-aluetta 1 ei näin ollen toteuteta 5.11.2020 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Osa-alue on tarkoitus kilpailuttaa uudelleen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 15.12.2020 § 215

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että pehmopapereiden hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavien toimittajien kanssa:

- WC-paperit, käsipyyhkeet ja muut paperituotteet: Metsä Tissue Oyj (1867831-1)

- Annos- ja lautasliinat: Pamark Oy (0601684-7)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on noin 560 000 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 201 § 5.11.2020 pehmopapereiden yhteishankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian tarjouspyyntöön H076-20 / HEL 2020-009360.

Hankintajohtajan päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Väliaikaisjärjestelyn tekeminen on hankinnan luonteen takia välttämätöntä Helsingin kaupungille.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankintapäätöstä 5.11.2020 koskeva valitus on markkinaoikeudessa ratkaistu ja kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 03.12.2020 § 210

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 05.11.2020 § 201

Lisätiedot

Janina Riutta, Palvelupäällikkö, puhelin:

janina.riutta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 18.11.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.