Tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 informoitavat asiat

HEL 2020-009449
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 31 §

Kaupungin tilinpäätös 2020 sekä talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä sekä valtuuston vuoden 2020 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta kaupunginkansliassa ja sosiaali- ja terveystoimialalla.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat pormestari Jan Vapaavuori, rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja toimialajohtaja Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialalta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2020 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 22.3.2021.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16.15 alkaen pormestari Jan Vapaavuori ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, jotka esittelevät kokonaiskuvan vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16.45 alkaen kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja klo 17.15 alkaen toimialajohtaja Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialalta. He esittelevät valtuuston talousarviossa 2020 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista kaupunginkansliassa ja sosiaali- ja terveystoimialalla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi