Tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 informoitavat asiat

HEL 2020-009449
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen tarkastuksesta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat johtaja Jaakko Eskola ja ylitarkastaja Olli Piiroinen Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén ei osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 johtaja Jaakko Eskola ja ylitarkastaja Olli Piiroinen esittelemään Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusta Olympiastadionin perusparannushankkeesta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin tunti.

Sulje

Tarkastuslautakunta 03.11.2020 § 73

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi