Lausuntopyyntö, sääntöjen muutosehdotukset, Helsingin Musiikkitalon säätiö sr

HEL 2020-009488
Asialla on uudempia käsittelyjä
38. / 549 §

Lausunto Helsingin Musiikkitalon säätiön sääntömuutoksesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi suostumuksensa Helsingin Musiikkitalon säätiön sääntöjen muuttamiselle liitteenä olevan sääntöluonnoksen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista pääasiassa Musiikkitalossa. Se myöntää avustuksia ja apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin eikä tavoittele taloudellista voittoa. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 17.6.2019 § 69 hyväksynyt kaupunkikonsernin hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat periaatteet. Niiden osana hyväksyttiin mallisäännöt kaupunkikonserniin kuuluville säätiöille ja malliyhtiöjärjestykset yhtiöille. Helsingin Musiikkitalon säätiö on yhdessä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa valmistellut säätiön sääntöjen muuttamisen vastaamaan kaupungin mallisääntöjä.

Uudet säännöt eivät sisällöllisesti poikkea merkittävästi säätiön nykyisistä säännöistä. Säätiön toimintamuotoja koskevaa 3 §:ää on täsmennetty vastaamaan mallisääntöjä ja siihen on osin yhdistetty aiempien sääntöjen säädepääomaa ja avustuksia koskevia kohtia. Hallitusta koskevaa 4 §:ää on täydennetty vastaamaan mallisääntöjä ja samalla aiempien sääntöjen hallituksen tehtäviä koskeva kohta on poistettu. Sääntöihin on lisätty mallisääntöjen mukaiset toimitusjohtajaa (6 §), erityistä tarkastusta (9 §), konserniohjausta (12 §), tietojensaantioikeutta (13 §) ja säätiön tarkoituksen muuttamista (15 §) koskevat kohdat. Edustamista (11 §), sääntöjen muuttamista (14 §) ja säätiön purkamista (16 §) koskevat kohdat on päivitetty vastaamaan mallisääntöjä.

Helsingin Musiikkitalon säätiön hallitus on pyytänyt asiasta kaupungin lausuntoa, koska säätiön sääntöjen muuttaminen edellyttää kaupungin suostumusta. Sääntöjen päivittäminen vastaamaan mallisääntöjä on kaupungin toiveiden mukaista, joten suostumus on perusteltua antaa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Helsingin Musiikkitalon säätiön lausuntopyyntö
2. Sääntöluonnos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.