Hankinta, meluselvitys vuonna 2022

HEL 2020-009714
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2022 sekä sen lisätöiden yhteishankinta

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti hyväksyä Promethor Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja päätti, että Promethor Oy:n kanssa tehdään pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaista meluselvitystä 2022 sekä sen lisätöitä koskeva hankintasopimus yhdessä Espoon ympäristökeskuksen, Kauniaisten kaupungin ympäristötoimen, Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen ja Väyläviraston kanssa. Hankinnan arvo on 144 000 euroa (alv 0 %), josta Helsingin kaupungin osuus on 39 510 euroa. Helsingin kaupunki maksaa kokonaan Helsingin metro- ja raitioliikenteen meluselvityksen, jonka hinta 15 000 euroa sisältyy pääkaupunkiseudun meluselvityksen kokonaishintaan.

Lisäksi ympäristöjohtaja päätti hyväksyä maastomallin laatimiseen liittyvistä kartta-aineistoista ja julkaisuluvista sekä Maanmittauslaitoksen uusimman laserkeilausdatan hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset enintään 300 euroa (alv 0 %).

Tilaajien osuudet hankinnan kokonaisarvosta ovat seuraavat (alv 0 %):

Väylävirasto
65 790
 e
Helsingin kaupunki
      39 510
 e
Espoon kaupunki
18 060
 e
Vantaan kaupunki
16 770
 e
Kauniaisten kaupunki
3 870
 e

Lisäksi tilaajat maksavat maastomallin laatimiseen liittyvistä kartta-aineistoista ja julkaisuluvista sekä Maanmittauslaitoksen uusimman laserkeilausdatan hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, jotka ovat arviolta enintään 300 euroa tilaajaa kohti.

Sopimuskausi on määräaikainen ja sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi toukokuun 2021 alussa. Meluselvityksen luonnoksen on oltava valmiina 15.3.2022 ja lopullisen selvityksen viimeistään 28.4.2022.

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu tarjoaja on toimittanut hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja hankinnan kohde

Pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaista meluselvitystä 2022 sekä sen lisätöitä koskeva EU-hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 16.12.2020. Hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus joulukuussa 2020, koska oli tarpeen täsmentää mainintaa ajankohdasta, millä aikavälillä asiantuntijoiden referenssitöiden tuli olla valmistunut.

Tarjoajien esittämien kysymysten saavuttua oli tarpeen täsmentää tarjouspyyntöä projektiryhmän jäsenten varahenkilöistä pyydettävien selvitysten osalta ja korjata tarjouspyynnössä ollut liitenumero.

26.1.2021 lähetetty korjausilmoitus ei julkaistunut julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa järjestelmän teknisten ongelmien vuoksi, minkä vuoksi korjatuiksi tarkoitettuihin tietoihin perustuvia tarjouksia ei pystynyt jättämään määräaikaan mennessä. Koska korjausilmoitusta ei saatu julkaistua ennen tarjousten vastaanottamisen määräajan päättymistä, hankintamenettely oli tarpeen keskeyttää (Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtaja 14.2.2021 § 3) ja käynnistää uusi tarjouskilpailu.

Uusi kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 8.2.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-009714. Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus 10.2.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin ko. tarjouspyyntöä koskeva Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat sähköisesti saatavissa. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 17.3.2021.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista 24.2.2021 mennessä. Kysymyksiä ei esitetty.

Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska hankinta on palvelukokonaisuus, jonka jakaminen tekisi sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 17.3.2021 mennessä tarjouksen jätti viisi (5) tarjoajaa:

 1. Akukon Oy
 2. FCG Finnish Consulting Group Oy
 3. Lemitor Ochrona Srodowiska SP. Z O. O
 4. Promethor Oy
 5. Sitowise Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Hankintayksikkö käsitteli määräajassa saapuneet tarjoukset hankintalain (1397/2016) 10 luvun mukaisesti. Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan ja sen alikonsultin edellytettiin täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien oli pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajalla on oltava hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tarjoajalla tulee olla Asiakastieto Oy:n riskimittarin mukainen luokka 1 - 3 tai sitä vastaava talouden riskiluokitus.

Kaikki tarjouksen jättäneet tarjoajat täyttivät tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen mukaan asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaisuutta koskien arvioitiin, täyttivätkö tarjoukset ne vähimmäisvaatimukset, joita hankinnan osalta oli asetettu. Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde seuraavasti:

- Hinta, painoarvo 30 %
- Laatu, painoarvo 70 %

Hinta, maksimissaan 30 pistettä

Tarjouksen vertailuhintana käytetään toimeksiannon kokonaishintaa. Hintapisteet eri tarjoajien välillä lasketaan siten, että tarjoaja, jonka vertailuhinta on alin, saa 30 pistettä ja muut suhteessa tähän kaavalla:

pienin annettu vertailuhinta
----------------------------------------x 30
tarjottu vertailuhinta

Laatu, maksimissaan 70 pistettä

Laatutekijät, niiden arviointi ja laadun kokonaispisteiden muodostuminen on kuvattu tarjouspyynnössä kohdassa Päätöksenteon perusteet.

Tarjouksen vertailupisteet muodostuvat tarjouksen yhteenlasketuista hinnan ja laadun kokonaispisteistä. Korkeimmat vertailupisteet saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.

Päätöksen liitteenä on vertailumuistio. Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Promethor Oy.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn osalta on tarkastettu Helsingin kaupunkikonsernin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu tarjoaja on toimittanut rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitetut rikosrekisteriotteet ja on todettu, ettei hankintalaissa tarkoitettuja poissulkemisperusteita ilmennyt.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.12.2020 § 743 ympäristöjohtajalla on yleishankintavaltuus enintään 200 000 euron suuruisiin hankintoihin. Ympäristöjohtaja on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 22.04.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anne-Mari Leppänen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 34366

anne.m.leppanen@hel.fi

Tuija Lindén, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37405

tuija.linden@hel.fi

Päättäjä

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vertailumuistio

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.