Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymiseksi 1.9.2020 alkaen

HEL 2020-009985
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymiseksi 1.9.2020 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät sekä heidän nimetyt sijaisensa ovat sijaisuusaikana oikeutettuja hyväksymään taloushallintopalveluliikelaitoksen laskuja oman osastonsa tai palvelualueensa osalta 1.9.2020 alkaen seuraavasti:

Osasto
Laskujen hyväksyjät
Sijainen
Keskitetyt palvelut
Päivi Turpeinen
Harri Numminen
Taloushallintopalvelut osasto
Pasi Rauhaniemi
Anu Hiltunen tai Marja Suomela
Palkkahallinnon palvelut osasto
Eija Keränen
Maija Husso tai Kaisa Coussement

Lisäksi keskitetyt palvelut -osaston Prosessit ja talouden tietojärjestelmät -palvelualueella laskujen hyväksyjä on Päivi Lahti, sijaisena Kari Kallio tai Lauri Mattila.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että hyväksyminen voidaan jättää tekemättä kun:
- Bosti-hankintajärjestelmään on tehty hankintavaltuuksien mukaisesti tilaus sekä toimituksen vastaanottomerkintä
- lasku vastaa CM-järjestelmässä hyväksyttyä sopimusta
- lasku vastaa M2-järjestelmässä hyväksyttyä menoa

Samalla toimitusjohtaja päätti, että ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa rahoitusjohtajan 12.10.2012 § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kaupunginvaltuusto 25.3.2020 § 94) 11 luvun 2 §:n 8 kohdan mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä.

Päätös tullut nähtäväksi 03.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja