Hankesuunnitelma, Pieksupolku 5, lpk Nuotin korvaava uudisrakennus

HEL 2020-010513
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Lpk Nuotin korvaavien tilojen uudisrakennuksen yleissuunnitelmien hyväksyminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Hankeyksikkö 1:n päällikkö päätti hyväksyä Verstas Arkkitehdit Oy:n laatimat päiväkoti Nuotin korvaavien tilojen uudisrakennuksen 2.6.2021 päivätyt yleissuunnitelmat.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.3.2021 hyväksyä päiväkoti Nuotin korvaavien tilojen 15.10.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 2 155 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 9 480 000 euroa elokuun 2020 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma on hyväksytty esitetyssä muodossa.

Suunniteltu uudisrakennus

Päiväkotiin toteutetaan tilat 210:lle 1- 6- vuotiaalle lapselle. Rakennuksessa tulee työskentelemään arviolta noin 40 henkilöä varhaiskasvatuksen parissa. Henkilökunnan määrä riippuu lasten ikäjakaumasta.

Päiväkodille toteutetaan aidattu ulkoilupiha. Pihan omaa luonnetta korostetaan säilyttämällä olemassa oleva metsänomainen puusto ja hyödyntämällä tontin pinnanmuotoja.

Päiväkodin sali ja ensimmäisen kerroksen ruokailutilat ovat iltaisin ja viikonloppuisin kuntalaisten varattavissa.

Rakennus on betonirunkoinen. Alapohja on tuulettuva ja väli- sekä yläpohjien rakenteena toimii ontelolaatasto. Rakennus perustetaan porapaalujen välityksellä kallioon. Yleissuunnitteluvaiheessa rakennuksen perustamiskorkeutta on pohjaveden korkeusaseman takia nostettu.

Julkisivumateriaalina on tiili ja vesikatteena peltikatto, jossa alakatteena toimii bitumikermi. Yleissuunnitteluvaiheessa aurinkopaneelit on siirretty piharakennuksen katolle. Ulkopuoliset porrasrakenteet ovat betonia.

Rakennuksen laajuus on yleissuunnitteluvaiheessa pysynyt suunnilleen ennallaan ja on nyt 2 144 brm², 1 680 htm².

Asemakaava ja tontti

Asemakaavan tunnus on 7538 ja se on tullut voimaan 28.4.1977. Uudisrakennuksen tontti sijaitsee korttelissa 21 ja se on merkitty YOs- tunnuksella eli se muodostaa opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen.

Tontin pinta-ala on 23 691 m² ja rakennusoikeutta on noin 7 100 kem². Tontilla jo sijaitsevan Helsingin kristillisen koulun rakennuksen kerrosala on 3 711 kem². Rakennusoikeutta on näin jäljellä noin 3 390 kem². Päiväkodille varattava tontin osa on laajuudeltaan 8 790 m².

Kustannukset

LKA- kustannusarvion mukaiset hankkeen kustannukset ovat 
9 309 000 euroa (alv 0%) hintatasossa 4/2021, eli yleissuunnitteluvaiheen arvioidut kustannukset pysyvät hankepäätöksen enimmäishinnan puitteissa.

Rahoitus

Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020102 varatulla määrärahalla.

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021-2030 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 8 miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2022- 2023.

Hankkeen vaatima rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen ajoitus

Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että rakennustyöt alkavat keväällä 2022 ja tilat valmistuvat kesällä 2023.

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita. Lpk Nuotin toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

Nykyiset tilat

Päiväkodin nykyisessä käytössä oleville rakennuksille osoitteessa Erkki Melartinintie 2 ei ole tiedossa käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa. Kaupungin toimitilastrategian mukaisesti rakennuksista tullaan luopumaan.

Lausunnot ja esittelyt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja hyväksyneet yleissuunnitelmat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on tarkastanut hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmat ja antanut niistä 2.12.2020 päivätyn lausunnon.

Hanke on esitelty pelastuslaitoksen edustajalle ja suunnitelmien mukaisille ratkaisuille on saatu hyväksyntä.

Rakennusvalvonnan kanssa on pidetty ennakkoneuvottelu 19.5.2021. Tekninen ennakkoneuvottelu on järjestetty 25.5.2021. Rakennuslupahakemuksen jättämiselle ei ole nähty esteitä.

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Päättäjä

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Yleissuunnitelmat, lpk Nuotin korvaavat tilat 210602

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.