Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli

HEL 2020-010588
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 654 §

Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat projektipäällikkö Päivi Munther ja brändiyksikön päällikkö Sanna Forsström. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyy tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimallin ja kehottaa noudattamaan sitä tapahtumajärjestäjien hakemuksia käsiteltäessä.

Sulje

Tapahtumat tukevat ja toteuttavat kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista.

Tapahtumien tiekartta ja sen toimenpideosio varmistavat, että kaupunkistrategiassa 2017-2021 mainitut tapahtumiin liittyvät tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla niin tapahtumajärjestäjien, niihin osallistuvien ihmisten kuin kaupungin organisaationkin kannalta.

Tapahtumien tiekartan toimenpideosion toimenpiteet toteuttavat kolmea päätavoitetta.

1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista

2. Tapahtumat ovat vastuullisia

3. Tapahtumat ovat toimivia

Myös tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli perustuu samoihin päätavoitteisiin. Päättymisaikalinjausten priorisointimallissa asetetaan kriteerit ja mittarit, joiden mukaan tapahtumia arvioidaan omaperäisyyden, monimuotoisuuden, kansainvälisyyden sekä vastuullisuuden ja toimivuuden osalta.

Priorisointi vaikuttaa tapahtuma-alueiden meluaikoja koskevien hakemusten käsittelyyn. Tässä tarkoitettuja tapahtuma-alueita ovat vuonna 2021 Töölönlahden puisto ja Kansalaistori, Suvilahti, Olympiastadion, Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen.

Priorisointimallin mukaisen priorisoinnin tekee kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä, joka vastaa tapahtumien tiekartan toimeenpanosta kaupungilla.

Sulje

Voimassa olevan käytännön mukaan meluilmoitukset käsitellään ja meluajat myönnetään niiden saapumisjärjestyksessä ja tämä toimintamalli ei tue parhaalla mahdollisella tavalla nykyistä kaupunkistrategiaa kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista, missä järjestettävät tapahtumat ovat vastuullisesti järjestettyjä ja toimivia. Käytäntö ei myöskään tue parhaalla mahdollisella tavalla Helsingin tapahtumien tiekarttaa ja sen toimenpideosiota (2019). Tapahtumien tiekartalla ja sen toimenpideosiolla halutaan varmistaa, että strategiassa mainitut tapahtumiin liittyvät tavoitteet saavutetaan niin tapahtumajärjestäjien, niihin osallistuvien ihmisten kuin kaupungin organisaation kannalta niin hyvin kuin se on mahdollista.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikön meluaikalinjausten päätösten tueksi ehdotettu priorisointimalli ja siihen liittyvä kriteeristö edesauttavat strategian ja tiekartan tavoitteiden saavuttamisessa.

Voimassa olevien tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten 2020-2021 valmistelun pohjana on ollut vuosina 2015 ja 2018 tehdyt asukaskyselyt, kysely Euroopan kaupunkien konserttien päättymisaikalinjausten käytänteistä (2020) ja suomalaisten tapahtumajärjestäjien kommentit valmisteilla olleeseen linjausluonnokseen (2020).

Asukaskyselyjen tuloksena oli se, että tyytyväisyys tapahtumien positiivisiin vaikutuksiin oli hieman vähentynyt, ja haittavaikutuksiin hieman kasvanut ja tämä trendi oli havaittavissa kaikilla tapahtumapaikoilla, joita kysely koski.

Päättymisaikalinjausten sähköpostikyselyssä ulkomaille tammikuussa 2020 (Tukholma, Göteborg, Malmö, Kööpenhamina, Oslo, Trondheim, Tallinna, Hampuri, Berliini, Lontoo, Rotterdam, Torino) päättymisaikalinjaukset noudattivat pitkälti samanlaisia linjauksia kuin mitä Helsingillä on käytössä. Päättymisaikojen aikahaarukka oli noin klo 22-24 välissä ja teltoissa linjaukset olivat myöhempään.

Suomalaisten tapahtumajärjestäjien kommenteissa linjausluonnokseen ei tullut selvää kantaa (neljä tapahtumajärjestäjää kommentoi luonnosta). Sen sijaan otettiin kantaa Suomessa vallitsevaan kesäajan valoisuuteen ja sen tuomiin haasteisiin kokonaiselämyksen saamiseksi ja loppuillan tuntien merkitykseen taloudellisesta näkökulmasta.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö on määritellyt tapahtumien päättymisaikalinjaukset seuraaville tapahtumapaikoille:
1. Töölönlahden puisto ja Kansalaistori, 2. Suvilahti, 3. Olympiastadion, 4. Kaisaniemi ja 5. Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö on linjannut, että tapahtumalla voi olla enintään kaksi kello 22.00 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää.

Myös muilla paikoilla voidaan järjestää myöhäisiä tapahtumia, mutta niissä ei ole määritelty tapahtumamääriä/paikkaa, vaan meluilmoitukset käsitellään erikseen tapauskohtaisesti. Myöhäisiä päättymisaikoja voidaan tapauskohtaisesti harkita myös esimerkiksi uudenvuodenaattona, vapunaattona, juhannusaattona ja Taiteiden yönä. Linjaukset tulee olla ennakkoon tiedossa tapahtumien järjestäjillä, alueiden vuokraajilla ja asukkailla. Näillä toimenpiteillä parannetaan ennakoitavuutta ja asiakas- ja asukaskokemusta.

Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli ja prosessi

Meluaikojen priorisointi tehdään tapahtumien koordinaatioryhmän toimesta luodun kriteeristön ja mittareiden avulla ja ennakkoon määritellyssä aikataulussa.
Vuoden 2021 osalta hakuaika on kaksiportainen:
1. marraskuun 2020 loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös viimeistään joulukuussa 2020, ennakkoon suunnitellusta aikataulusta poiketen.
2. tammikuun 2021 loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös viimeistään helmikuussa 2021.
Näin varmistetaan, että meluaikojen priorisointi perustuu läpinäkyvyyteen ja sen ennakkoon ilmoitettu aikataulu takaa, että tapahtumajärjestäjät saavat tiedon tapahtumien päättymisajoista hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja näin tapahtumatuotannossa voidaan edetä priorisointipäätöksen mukaisesti.

Priorisointi pyritään tekemään ketterästi nopealla aikataululla ja päätöksenteolla, jolloin meluviranomaisille jää riittävästi aikaa tehdä varsinainen melupäätös. Tapahtumien koordinaatioryhmä käsittelee määräaikaan mennessä saapuneiden tapahtumailmoitusten pohjalta päättymisajat ja priorisointipäätös tehdään viestintäjohtajan päätöksellä. Päätöksen mukaiset päättymisajat viedään maanvuokraussopimuksiin ja tapahtumien koordinaatioryhmä välittää tiedon priorisoinnista tapahtumajärjestäjille ja ympäristönseuranta ja -valvontayksikölle.

Varsinainen melupäätös edellyttää, että tapahtumajärjestäjä toimittaa viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot päätöksen tekoa varten. Priorisointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö on määritellyt tapahtumien päättymisaikalinjaukset. Muissa paikoissa meluviranomainen käyttää omaa harkintavaltaansa myöntäessään mahdollisia pidennettyjä meluaikoja.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi