Tupakointikielto, Ryytikuja 1-3, Asunto Oy Ryytikuja 1-3

HEL 2020-010673
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Päätös Asunto Oy Ryytikuja 1-3:n tupakointikieltohakemukseen

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Ryytikuja 1-3:n huoneistoparvekkeille ja lasitetuille huoneistoterasseille. Tupakointikielto koskee myös sähkösavukkeen käyttöä tupakkalain 73 §:n mukaisesti.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Ryytikuja 1-3, 00840 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 25.9.2020. Asunto-osakeyhtiö on täydentänyt hakemusta 20.10.2020.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Ryytikuja 1-3
Y-tunnus 0234243-4

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Ryytikuja 1-3:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille ja lasitetuille terasseille osoitteessa Ryytikuja 1-3, 00840 Helsinki. Hakemus ei koske huoneistoihin kuuluvia pihoja.

Kuuleminen

Asunto Oy Ryytikuja 1-3 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Vastustajien mukaan kielto aiheuttaa melua rappukäytävissä, lisää roskaamista pihalla ja kasvattaa huollon kustannuksia. Vastustajat olivat huolissaan myös tupakoinnin siirtymisestä sisätiloihin, liikuntarajoitteisten tupakointimahdollisuuksien kaventumisesta ja yhtiön ilmapiirin kärsimisestä. Kaikki eivät kokeneet tupakointia häiritseväksi. Tupakoinnin salliminen huoneistoihin kuuluvilla pihoilla koettiin epätasa-arvoiseksi. Vastauksista nousi esiin tarve tupakointipaikan osoittamiselle.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 20.1.2021. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli kuusi vastinetta, joista yhdessä puollettiin ja viidessä vastustettiin tupakointikieltoa. Vastustamista perusteltiin muun muassa lisääntyvällä melulla ja roskaantumisella, kiellon kustannuksilla ja tupakoinnin siirtymisellä sisätiloihin.

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Ryytikuja 1-3 on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 13.1.2020 päättänyt hakea kunnalta tupakointikieltoa kaikille huoneistoparvekkeille ja lasitetuille terasseille. Päätöstä vastaan ei ole nostettu moitekannetta Helsingin käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakkalain 73 §:n mukaan tupakointikielto asuntoyhteisön huoneistoihin kuuluvilla parvekkeilla ja huoneistojen käytössä olevissa ulkotiloissa koskee myös sähkösavukkeen käyttöä.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto Oy Ryytikuja 1-3:n hallintaan kuuluu kolme elementtirakenteista, kolmikerroksista vuonna 1975 valmistunutta asuinkerrostaloa. Rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto. Tuloilma huoneistoihin otetaan ikkunoiden yläosissa olevien korvausilmaventtiilien kautta. Huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin ja osittain vierekkäin. Lasitetut terassit sijaitsevat pohjakerroksissa suoraan parvekkeiden alapuolella.

Asunto Oy Ryytikuja 1-3:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja terassit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta tai terasseilta toisille tai korvausilman mukana asuntoihin. Parveke- ja terassilasitukset eivät estä savun kulkeutumista, eikä voida olettaa, että lasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 73, 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, hakemuksen täydennys, yhtiökokouksen 13.1.2020 pöytäkirja, lainvoimaisuustodistus, asukasluettelo, osakeluettelo, yhtiön kuulemiskirje, vastineet yhtiön kuulemiseen, valokuva, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hallintolain 51 § perusteella tehty korjaus ja lisätty hakemuksen käsittelymaksu. TM 19.3.2021

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020, 187 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 610,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Päätös tullut nähtäväksi 02.03.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Outi Seppälä, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 31032084

outi.k.seppala@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö