Ylitysoikeus, Hitas-osakkeiden ostoon varattu määräraha

HEL 2020-010765
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 864 §

Eräiden vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2020 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi ja talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta Euroa
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen
8 01 02 07 Uusien projektialueiden ja muun
täydennysrakentamisen edellyttämät selvitykset,
toimenpiteet ja esirakentaminen 1 790 000

8 03 02 Projektialueiden kadut
8 03 02 03 Kalasatama 1 600 000
8 03 02 05 Pasila 3 490 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2020 talousarviokohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohdasta Euroa
8 01 02 07 Uusien projektialueiden ja muun
täydennysrakentamisen edellyttämät selvitykset,
toimenpiteet ja esirakentaminen -3 590 000

Siirretään alakohtaan
8 01 02 03 Kalasatama +3 590 000


Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää määrärahojen käyttötarkoitusta muuttaen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarviokohdan 8 06 Arvopaperit määrärahoja seuraavasti:

8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi -500 000

Siirretään alakohtaan
8 06 01 HITAS-osakkeiden hankkiminen,
Kylkin käytettäväksi +500 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Projektialueiden talousarviomäärärahojen myöntäminen ja siirtäminen

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2020. Vuoden 2020 talousarviossa projektialuekohtaiset esirakentamisen määrärahat, yhteensä 92,594 milj. euroa on varattu sitovaan alakohtaan 8 01 01 Projektialueiden esirakentaminen, ja katumäärärahat, yhteensä 72,06 milj. euroa on varattu sitovaan alakohtaan 8 03 02 Projektialueiden kadut. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Kaupunginhallitus on 11.5.2020 myöntänyt toimialalle 90,8 milj. euroa projektialueiden esirakentamiseen ja 66,97 milj. euroa projektialueiden katujen toteuttamiseen.

Projektialueiden esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 07 Uusien projektialueiden ja muun täy-dennysrakentamisen edellyttämät selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen on vuoden 2020 talousarviossa osoitettu 3,79 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 11.5.2020 myöntänyt toimialalle 2,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2020 on kohdistunut Koivusaaren alueen suunnitteluun ja muihin pienempiin täydennysrakentamisalueiden kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointiin. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on 0,2 milj. euroa. Määrärahasta jää käyttämättä 3,59 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla rahoitetaan Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamista, ja määräraha esitetään siirrettäväksi talousarviokohdalle 8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen.

Myönnettäväksi esitetään talousarvion alakohtaan varattu, myöntämättä oleva määräraha 1,79 milj. euroa.

Projektialueiden kadut

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama on vuoden 2020 ta-lousarviossa osoitettu 10,1 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 11.5.2020 myöntänyt toimialalle 8,5 milj. euroa.

Vuoden 2020 määrärahalla on toteutettu Sompasaaren pohjoisosan katujen sekä Verkkosaarenkadun ja -kanavan, Sompasaaren eteläosan katujen, Vilhonvuorenkadun, Etelä-Verkkosaaren katujen, Tukkutorin-kujan ja Työpajanpihan sekä pohjoisen Verkkosaaren katujen rakentamista.

Määrärahan käyttöennuste on 9,5 milj. euroa, ja määrärahaa jää käyttämättä 0,6 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla jatketaan vuonna 2020 alkaneita urakoita, ja määräraha tullaan esittämään siirrettäväksi ylitysoikeutena vuodelle 2021.

Myönnettäväksi esitetään talousarvion alakohtaan varattu, myöntämättä oleva määräraha 1,6 milj. euroa.

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 22,49 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 11.5.2020 myöntänyt toimialalle 19,0 milj. euroa. Vuoden 2020 määrärahalla on toteutettu Ratapihakortteleiden katujen rakentamista Tenderinlenkillä ja Höyrykadulla. Postipuiston alueen katujen rakentaminen sekä raitiotien rakentaminen Pasilankadulta Radiokadun ja Ilmalankujan kautta Ilmalantorille on alkanut.

Pasilan arvioitu määrärahatarve on 22,49 milj. euroa. Myönnettäväksi esitetään talousarvion alakohtaan varattu ja myöntämättä oleva määräraha 3,49 milj. euroa.

Määrärahojen siirtäminen Hitas-osakkeiden ostoon

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön vuodelle 2020 on varattu 1 000 000 euron suuruinen määräraha Hitas-osakkeiden ostamiseen. Vuoden 2020 tiedossa oleva käyttö on 1 207 172 euroa. Vuoden 2020 aikana on ostettu yhdeksän Hitas-huoneistoa, joista seitsemän maksettiin kokonaisuudessaan. Vuoden 2020 määrärahoista on lisäksi maksettu vuosina 2018-2019 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä. Tänä vuonna on tarkoitus tehdä vielä kolme Hitas-huoneiston kauppaa, joiden ensimmäiset erät maksetaan vuoden 2020 määrärahoista.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutettaisiin ylittämään talousarviokohdassa 8 06 01 HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi vuodelle 2020 osoitettu määräraha 0,5 milj. eurolla.

Talousarviokohta 8 06, Arvopaperit määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Hitas-osakkeiden ostoon tarvittava 0,5 milj. euron määräraha on mahdollista siirtää talousarvion kohtaan 8 06 01, Hitas-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, talousarviokohdasta 8 06 02, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, jossa määrärahaa jää käyttämättä suunniteltujen kohteiden myöhentyessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi