Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa Minna Kaljusen toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja nuorisopalvelukokonaisuuden vastuuohjaajakokeilun ajan edellyttäen, että

- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,

- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä työntekijän kohdalla mainittua euromäärää

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Vastuuohjaajien hankintaraja on sama kuin nuorisopalvelukokonaisuuden toiminnanjohtajilla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, § 196) hallintosäännön.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, § 196) hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Päätös tullut nähtäväksi 15.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi

Päättäjä

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö