Luonnonsuojelualueen perustaminen sekä hoito- ja käyttösuunnitelma, Ulko-Hattu

HEL 2020-011402
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 126 §

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Alue täyttää luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Alueella on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luodon monipuolinen pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Ulko-Hattu sijaitsee Lauttasaarenselällä, noin 400 metriä Lauttasaaren etelärannasta etelään. Luodon pinta-ala on 0,4 hehtaaria. Maa-alueen lisäksi rauhoitetaan lintujen pesimäajaksi 50 metriä leveä vyöhyke ympäröivää vesialuetta. Perustettavan luonnonsuojelualueen pinta-ala on yhteensä 2,4 ha. Alueen rajaus on esitetty liitteessä 2.