Virkojen perustaminen, kaupunkiympäristön toimiala 1.1.2021 alkaen

HEL 2020-011569
Asialla on uudempia käsittelyjä
29. / 761 §

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2021 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunkiympäristön toimialalle rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuteen seuraavat virat 1.1.2021 lukien:

- infrapäällikön virka (yleiset alueet -palvelu)
- tilapäällikön virka (tilat-palvelu)
- seitsemän yksikön päällikön virkaa (tilat-palvelu) ja
- 10 tiimipäällikön virkaa (tilat-palvelu).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä organisaatiouudistus, jonka tavoitteena on muodostaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuteen nykyisen viiden palvelun sijaan kolme prosessilähtöistä palvelua siten, että tilat, yleiset alueet ja asuntotuotanto muodostavat jatkossa omat palvelunsa.

Organisaatiomuutoksen tavoitteena on sujuvoittaa prosesseja ja vahvistaa projekti- ja asiakaslähtöisyyttä sisäisten roolien selkiytyksen kautta. Asiakasnäkökulma on toiminut lähtökohtana koko organisaatiorakenteen tarkistamiselle. Organisaatiomuutoksen avulla selkiytetään johtamista ja parannetaan edellytyksiä yhteistyön kehittämiselle sekä toimintojen ja prosessien kehittämiselle.

Esitettyjen virkojen tehtäviin liittyy julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi tehtävät edellyttävät virkasuhdetta. Tehtäviin liittyy delegoitua päätösvaltaa, taloudellista ja juridista vastuuta sekä laajat hankintavaltuudet. Viranhaltijat toimivat toisten viranhaltijoiden sijaisina.

Virkojen täyttämisessä huomioidaan viranhaltijalain (304/2003) 5 luvun 24 §:n määräys, jonka mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Perustettavaksi esitettävien virkojen kuukausipalkoista on päätetty seuraavasti:

Tehtävän vaativuuden ja kokemuksen mukaan määräytyvät kokonaispalkat (Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetelmä):

- infrapäällikön virka: 7 400,00 euroa (Hay-luokka 21)

- tilapäällikön virka: 8 300,00 euroa (Hay-luokka 22)

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella määräytyvät tehtäväkohtaiset palkat:

- kaksi yksikön päällikön virkaa (hanke 1 ja hanke 2): 5 500,00 euroa

- yksikön päällikön virka (tilaomaisuus): 5 500,00 euroa

- kaksi yksikön päällikön virkaa (asiakkuus, sosiaali- ja terveystoimiala ja asiakkuus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala): 5 500,00 euroa

- yksikön päällikön virka (asiakkuus, muut toimialat): 5 300,00 euroa

- yksikön päällikön virka (asiakkuus, yritystilat): 5 300,00 euroa

- tiimipäällikön virka (vuokrauksen tuki): 3 725,91 euroa

- viisi tiimipäällikön virkaa (projektit 1 - 5): 4 950,00 euroa

- tiimipäällikön virka (LVI-tekniikka): 4 600,00 euroa

- tiimipäällikön virka (omaisuuden hallinta): 4 400,00 euroa

- tiimipäällikön virka (myynti): 4 400,00 euroa ja

- tiimipäällikön virka (yritysvuokraus): 4 140,40 euroa.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha kaupunkiympäristön toimialan talousarviossa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi