Vuokraus, Pitäjänmäki, tontti 46053/10, Kiinteistö Oy Helsingin Karvaamokuja 1

HEL 2020-011632
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 654 §

Tontin 46053/10 uudelleenvuokraaminen teollisuuskäyttöön Kiinteistö Oy Helsingin Karvaamokuja 1:lle (Pitäjänmäki, tontti 46053/10)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 • vuokrata uudelleen Kiinteistö Oy Helsingin Karvaamokuja 1:lle (y-tunnus 2405933-0) Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevan tontin 46053/10 (4 323 m² ja 10 900 k-m², Karvaamokuja 1) teollisuus- ja varastotarkoitukseen 1.1.2021 – 31.12.2030 liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimuksen mukaisesti
 • merkitä tontin nykyisen maanvuokrasopimuksen nro 22361 päättymään 31.12.2020 (T1146-219)
 • oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(T1146-265)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tonttia ja sen vuokrausta koskevat tiedot

Vuokralainen pyytää päätösesityksen mukaisen tontin vuokraamista uudelleen teollisuus- ja varastotarkoitukseen 31.12.2030 saakka. Tontin vuokra-aika päättyy tämän vuoden lopussa.

Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa nro 12109 (17.5.2013) osoitettu KTY-tarkoitukseen, ja sen pinta-ala on 4 323 m² ja rakennusoikeus 10 900 k-m².

Yleiskaavassa (2016) tontti on osoitettu toimitila-alueeksi.

Tontilla sijaitsee 2 249 k-m²:n suuruinen vuonna 1963 valmistunut teollisuusrakennus.

Vuokralainen harjoittaa tontilla ja sillä olevassa rakennuksessa teollisuus- ja varastotoimintaa.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat esityksen liitteinä 2 ja 3.

Tontin uudelleenvuokraus

Hakijalle esitetään vuokrattavaksi uudelleen päätösesityksen mukainen tontti 31.12.2030 saakka teollisuus- ja varastotarkoitukseen.

Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa muuttunut teollisuus- ja varastokäytöstä KTY-tarkoitukseen ja yleiskaavassa osoitettu edelleen toimitila-alueeksi.

Uudelleenvuokraus päätösesityksen mukaiseksi ajaksi ja tarkoitukseen on kuitenkin perusteltua, jotta vuokralainen voi jatkaa liiketoimintaansa ja myöhemmin kehittää tonttia edelleen toimitilatontiksi. Mikäli vuokralainen päättää purkaa nykyisen rakennuksen ja toteuttaa tontille edellä sanotun asemakaavan mukaisen toimitilahankkeen, esitettävää maanvuokrasopimusta tullaan muuttamaan mm. vuokra-ajan, käyttötarkoituksen ja vuokran osalta.

Yleiskaavoitusyksikkö ja asemakaavoitus puoltavat uudelleenvuokrausta, eikä kaupungilla ei ole tontille tuona aikana muuta tarvetta.

Tontin uusi vuosivuokra

Tontin voimassa olevan maanvuokrasopimuksen vuosivuokra on 71 589 euroa.

Tontin uudeksi vuosivuokraksi esitetään 3 674,55 euroa elinkustannusindeksissä 1951 = 100, joka vastaa nykyrahassa noin 72 645,85 euroa (ind. 1977).

Uusi vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksin muutokseen siten kuin maanvuokrasopimuksen ehdossa on sanottu.

Uusi vuosivuokra perustuu vuokrasopimuksen käyttötarkoituksen mukaiseen tontin markkinaehtoiseen yksikköhintaan 17 euroa/k-m² elinkustannusindeksissä 1951 = 100 (ind.100), joka vastaa nykyrahassa noin 336,09 euroa/k-m² (ind. 1977), sekä kaupunginvaltuuston päättämään viiden prosentin vuotuiseen tuottoon.

Edellä sanotun vuokranmäärityksen markkinaehtoisuus on varmistettu puolueetonta arvioijaa käyttäen (Newsec hintavyöhykekartta 2018).

Lisäksi uusi vuosivuokra perustuu asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden alittavaan 4 323 k-m²:n rakennusoikeuteen, joka vastaa tonttitehokkuutta e=1,0. Mainittua 4 323 k-m² rakennusoikeutta on käytetty vuokran perusteena myös tonttia koskevassa aiemmassa, nyt päätettävässä sopimuksessa.

Edellä sanottu asemakaavan alittavan rakennusoikeuden käyttö perustuu tontin aiempaan sopimuskäytäntöön, tavallista lyhyempään vuokra-aikaan, kaavasta poikkeavaan rajattuun käyttötarkoitukseen ja siihen, että vuokralaisen on tarkoitus edelleen kehittää tonttia toimitilakäyttöön. 10 vuoden vuokrauksella teollisuus- ja varastokäyttöön mahdollistetaan vuokralaisen liiketoiminnan jatkuminen ja asemakaavan mukaisen toimitilahankkeen suunnittelu.

Vuokrausperiaatteiden ja tontinluovutuslinjausten noudattaminen

Esitettävä tontin uudelleenvuokraus ja sitä koskeva vuokrasopimusluonnos on laadittu kaupunginhallituksen 1.4.2019, 5 § päättämien tontin luovutusta koskevien linjausten mukaisesti.

Maanvuokrasopimuksen ehdot

Uudelleenvuokrattavan tontin maanvuokrasopimuksen 1 §:än esitetään erityistä ehtoa, että tontin käyttö rajoitetaan teollisuus- ja varastotarkoitukseen poiketen kaavanmukaisesta käyttötarkoituksesta, ja lisäksi vuokraa peritään vain tämän rajoitetun käyttötarkoituksen ja tonttitehokkuuden e=1,0 mukaisesti. Vuokralaisella on oikeus pitää tontilla enintään 4 323 k-m² suuruista rakennusta, koska tontin vuokra myös perustuu asemakaavan rakennusoikeutta pienempään rakennusoikeuteen. Tontti vuokrataan hakijan pyynnöstä vain 10 vuodeksi, koska sitä on tarkoitus kehittää edelleen toimitilakäyttöön, ja tästä johtuen vuokralainen saa sopimuksen 15 §:ssä tavallista laajemman etuoikeuden saada tontti uudelleen vuokralle, jos se vuokrataan voimassa olevan asemakaavan mukaiseen toimitilatarkoitukseen.

Uudelleenvuokrattavan tontin maanvuokrasopimukseen 24 §:än esitetään erityistä ehtoa, joka velvoittaa vuokralaisen sallimaan Helen Sähköverkko Oy:n muuntamon pitämisen vuokra-alueella.

Muuten uudelleenvuokrattavan tontin maanvuokrasopimus esitetään tehtäväksi kaupunkiympäristötoimialan tavanomaisin teollisuustonttia koskevin sopimusehdoin.

Toimivalta

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019, 5 § hyväksymän johtosäännön mukaan kaupunkiympäristölautakunta antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa enintään yhden vuoden irtisanomisaika.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74013

jukka.helenius@hel.fi