Osakkeiden myynti, A-tulkkaus Oy

HEL 2020-011875
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 107 §

A-Tulkkaus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajien päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun liitteenä olevan mallin mukaisen A-Tulkkaus Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttaminen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen Helsingin kaupungin osalta edellyttäen, että A-Tulkkaus Oy:n muut osakkeenomistajat tekevät kukin osaltaan vastaavan osakkeenomistajien päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

A-Tulkkaus Oy

A-Tulkkaus Oy on tulkitsemis- ja kääntämispalveluita sekä niitä tukevia toimintoja tuottava Vantaan kaupungin konserniyhtiö. Yhtiö toimii sidosyksikkönä sen omistajina oleville hankintayksiköille. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 99,6 %. Muut osakkaat ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Keravan kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”HUS”), joista kullakin on omistuksessaan yksi (1) osake.

Yhtiön liikevaihto on ollut tilikaudella 2019 noin 8 milj. euroa ja tilikauden voitto noin 320 000 euroa. Yhtiön oma pääoma on 1,7 milj. euroa. Liikevaihdon kertymä tilikaudelta 2019 jakautuu omistaja-asiakkaiden ja muiden asiakkaiden välillä seuraavasti: Helsinki 2,75 milj. euroa (34,5%); HUS 2,34 milj. euroa (29,3%); Vantaa 2,15 milj. euroa (26,9%); Kerava 0,28 milj. euroa (3,6%); Espoo 0,26 milj. euroa (3,2%) ja muut asiakkaat 0,2 milj. euroa (2,5%).

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

A-Tulkkaus Oy:n toimialalla tapahtuneiden muutoksen ja koronaviruksen mukanaan tuoman etäpalveluiden kysynnän voimakkaan kasvun johdosta yhtiön omistajat ovat arvioineet Vantaan kaupungin johtaman valmistelun pohjalta, että paras vaihtoehto A-Tulkkaus Oy:n toiminnan uudistamiselle on sen omistuksesta luopuminen. Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 11.5.2020 § 7 edetä omistuksesta luopumisen valmistelussa. Myös HUS:n konsernijaosto on 3.6.2020 § 34 tehnyt vastaavan päätöksen asiasta ja muut pien-osakkaat ovat ilmoittaneet halukkuutensa omistuksesta luopumiseen.

Osakekaupan valmistelu on edennyt niin, että osakekauppa on tulossa osakkeenomistajien päätöksentekoon, ja Helsingin osalta kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä asia kokouksessaan 16.11.2020.

Osakekauppaprosessiin liittyen on havaittu tarve muokata yhtiön yhtiöjärjestystä, jonka toimialaa koskevassa pykälässä todetaan, että yhtiön toimialana on tuottaa palveluita vain julkisille hankintayksiköille. Lisäksi osakkeita voi toimialamääräyksen mukaan luovuttaa vain hankintalain mukaisille hankintayksiköille. Tämä yhtiöjärjestysmääräys tulee muuttaa ennen kaupan täytäntöönpanoa, koska ostaja ei ole hankintayksikkö.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi