Hankesuunnitelma, Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkoti, Kuninkaantammenkierto 22, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-011951
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Kannelmäen peruskoulun ja Kuninkaantammen päiväkodin (Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin) uudisrakennuksen yleissuunnitelmien hyväksyminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Hankeyksikkö 1:n päällikkö päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto  Opus Oy:n laatimat Kannelmäen peruskoulun ja Kuninkaantammen päiväkodin (Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin) uudisrakennuksen 4.6.2021 päivätyt yleissuunnitelmat.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 31.3.2021 hyväksyä 15.11.2020 päivätyn Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin  
4 600 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syyskuun 2020 kustannustasossa.

Kaupunginhallitus on käsitellyt hankkeen 22.3.2021.

Hankesuunnitelma on hyväksytty esitetyssä muodossa.

Suunniteltu uudisrakennus

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan 250 perusopetuksen oppilaalle sekä 210 varhaiskasvatukseen osallistuvalle 1–6 -vuotiaalle lapselle, josta esiopetuksen osuus on 60 lasta.

Rakennukselle toteutetaan välitunti- ja ulkoilupiha. Koulun ja päiväkodin pihat erotetaan toisistaan, päiväkodin piha aidataan. Asemakaavamääräysten mukaisesti tontilla säästetään olemassa olevaa puustoa ja metsänpohjaa.

Koulun ja päiväkodin saattoliikennepaikat sijoitetaan läheiselle LPA-alueelle. Alue on vuokrattu viereisen tontin asuin- ja liikerakennuksen urakoitsijalle, joka toteuttaa myös pysäköintipaikat. Pysäköinti järjestetään vuorottaispysäköintinä ja järjestelystä solmitaan yhteisjärjestelysopimus.

Uudisrakennuksen monitoimisali ja aula sekä musiikki- ja käden taitojen opetustilat ovat asukkaiden ja muiden toimijoiden varattavissa iltaisin ja viikonloppuisin.

Uudisrakennus on betonirunkoinen. Alapohja on kantava ja se toteutetaan tuulettuvana. Väli- ja yläpohjien rakenteena toimii ontelolaatasto. Julkisivumateriaalina on tiili. Vesikatteena on osin viherkatto, osin kermikatto. Ulkopuoliset porrasrakenteet ovat betonia. Rakennus perustetaan anturoilla murskekerroksen välityksellä maan, kallion tai louhitun kallion varaan.

Rakennuksen laajuus on yleissuunnitteluvaiheessa hieman kasvanut ja on nyt 4 695 brm², 4 032 htm².

Asemakaava ja tontti

Asemakaavan tunnus on 12150 ja se on tullut voimaan 28.2.2014. Uudisrakennuksen tontti sijaitsee korttelissa 392 ja se on merkitty YL- tunnuksella eli se muodostaa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueen.

Tontin pinta-ala on 10 483 m² ja tontille saa rakentaa kolme kerrosta käsittävän rakennuksen, jonka kerrosala on 7 000 kem².

Kustannukset

SR- urakkakilpailutuksen perusteella määritetty hankkeen enimmäishinta on 17 473 000 euroa (alv 0%) hintatasossa 9/2020.

Yleissuunnitteluvaiheen päättyessä arviona on, että hankkeen kustannukset pysyvät enimmäishinnan puitteissa.

Rahoitus

Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020102 varatulla määrärahalla.

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021-2030 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 18,5 miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2022 - 2023.

Lausunnot ja esittelyt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja hyväksyneet yleissuunnitelmat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on tarkastanut hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmat ja antanut niistä 9.2.2021 päivätyn lausunnon.

Hanke on esitelty pelastuslaitoksen edustajalle ja suunnitelmien mukaisille ratkaisuille on saatu hyväksyntä.

Rakennusvalvonnan kanssa on järjestetty ennakkoneuvottelut 3.2.2021 ja 18.5.2021. Lupakäsittelijän arvion mukaan teknistä ennakkoneuvottelua ei tarvita. Kuninkaantammen alueryhmälle hanke on esitelty 23.3.2021 ja 11.6.2021. Kaupunkikuvatyöryhmän käsittelyä lupakäsittelijä ei nähnyt tarpeelliseksi alueryhmän käsittelyn lisäksi, koska hankkeen kaupunkikuvallinen laatu on arvioitu hyväksi jo kilpailumenettelyssä. Rakennuslupahakemuksen jättämiselle ei ole nähty esteitä.

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Päättäjä

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Yleissuunnitelmat, Kannelmäen pk ja Kuninkaantammen lpk 210604

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.