Hankinta-asioiden käsittelyn kehittäminen, liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-012060
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 167 §

Hankinta-asioiden käsittelyn kehittäminen, johtokunnan esityslistat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on jatkuvasti kehittänyt johtokunnan kokouksista kerätyn palautteen perusteella HKL:n hankinta-asioiden esittämistä ja muotoa johtokunnan päätöksenteossa. Tavoitteena on varmistaa, että johtokunta saa esityslistateksteistä kattavat ja tarpeenmukaiset tiedot päätöksenteon mahdollistamiseksi.

Osana edellä mainittua jatkuvaa kehittämistä HKL on tarkastellut kokonaisvaltaisesti nykyistä hankinta-asioiden esitys- ja julkaisumuotoa johtokunnan esityslistoilla ja pöytäkirjoissa. HKL jatkossa ilmoittaisi johtokunnan yleisöjulkisella esityslistalla kilpailutuksen sisältäneiden hankinta-asioiden osalta päätettävän hankintasopimuksen nimen sekä tiivistelmän hankinnan kohteesta. Johtokunnan jäsenet saavat edelleen tiedoksi hankintapäätöksen ja sitä koskevan perustelumuistion kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi