Kuuleminen, elintarvikelaki 56 ja 59 §, Tuomaan Kalatukku Oy

HEL 2020-012159
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 54

Elintarvikelain 56 §:n ja 59 §:n mukaisen päätöksen antaminen Tuomaan Kalatukku Oy:lle elintarvikkeita koskevasta kiellosta ja elintarvikkeiden hävittämisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Tuomaan Kalatukku Oy, Kivikonlaita 37, 00940 Helsinki, y-tunnus 2271685-1

Elintarvikehuoneisto

Tuomaan Kalatukku Oy:n kala-alan laitos, Kivikonlaita 37, 00940 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee Tuomaan Kalatukku Oy:n kala-alan laitoksen (Kivikonlaita 37, 00940 Helsinki) pakkasvarastossa olevia uudelleen pakattuja ja pakastettuja siianmätejä (27 kg), joita ei ole valmistettu hyväksytyssä laitoksessa.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää kyseisen elintarvikkeen kaupanpidon ja muun luovutuksen. Koska elintarviketta ei voida muuttaa määräysten mukaiseksi, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
määrää elintarvikkeet hävitettäväksi tai käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi.

Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia.

Määräaika

Tuomaan Kalatukku Oy:n tulee ilmoittaa kirjallisesti 15.12.2020 mennessä ympäristöpalveluihin, mihin toimenpiteisiin yritys ryhtyy kyseisten tuotteiden suhteen. Toimenpiteet on tehtävä viranomaisvalvonnassa ja niihin liittyvistä yksityiskohdista on sovittava erikseen ympäristöpalveluiden kanssa.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Tuomaan Kalatukku Oy:lla on kala-alan laitos osoitteessa Kivikonlaita 37, 00940 Helsinki. Laitos on hyväksytty 16.4.2013 ja sen hyväksymisnumero on F09173.

Ympäristöpalvelut teki Tuomaan Kalatukku Oy:n kala-alan laitokseen valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen 4.11.2020 (liite 1). Tarkastuksella ilmeni, että Tuomaan Kalatukku Oy on uudelleen pakannut ja pakastanut suolattua siianmätiä, joka on peräisin Kaunissaaren Kala -nimiseltä toimijalta. Kaunissaaren Kala ei ole hyväksytty kala-alan laitos. Tarkastuksella esitetyn lähetteen mukaan mädit on toimitettu Tuomaan Torikala Oy:lle. Tuomaan Kalatukku Oy:n mukaan he eivät ole vastuussa mädeistä eivätkä ne kuulu laitokselle, vaan Tuomaan Kalatukku Oy on ainoastaan uudelleen pakannut ja pakastanut mädin.

Tarkastuksella sovittiin, että mädit pidetään Tuomaan Kalatukku Oy:n pakkasvarastossa erillään eikä niitä myydä tai luovuteta asian selvittelyn ajan.

Tuomaan Kalatukku Oy:n 6.11.2020 ilmoittaman tiedon mukaan Kaunissaaren Kala on toimittanut Tuomaan Torikala Oy:lle tuoretta siianmätiä 27.10.2020 yhteensä 14,85 kg ja 3.11.2020 yhteensä 25 kg. Mädit on uudelleen pakattu Tuomaan Kalatukku Oy:ssa 250 g purkkeihin. Uudelleen pakatuista mädeistä yhteensä 27 kg (12 kg, erätunnus 20102821 ja 15 kg, erätunnus 20110321) on pakastettu Tuomaan Kalatukku Oy:ssa. Erotus (yhteensä 12,85 kg) on toimitettu suoraan Tuomaan Torikala Oy:n torimyyntipisteisiin torille. Tuomaan Torikala Oy:lla on kaksi ilmoitettua elintarvikehuoneistoa (torimyyntipistettä).

Ympäristöpalvelut oli tarkastuksen jälkeen yhteydessä Kaunissaaren Kalan sijaintipaikkakunnan elintarvikevalvontaan Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön. Ympäristöpalvelut sai Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksiköstä tiedon, jonka mukaan Kaunissaaren Kalalla on alkutuotantopaikka (kalastus) ja ilmoitettu elintarvikehuoneisto.

Tuomaan Kalatukku Oy:n vastaanottamat ja uudelleen pakkaamat pakastetut siianmädit ovat määräysten vastaisia, koska niitä ei ole valmistettu hyväksytyssä laitoksessa. Vaikka Tuomaan Kalatukku Oy ei omista mätejä, sillä on vastuu laitoksensa vastaanottamista ja käsittelemistä elintarvikkeista. Hyväksyttyyn laitokseen saa vastaanottaa eläinperäisiä jalostettuja elintarvikkeita (kuten suolattua mätiä) vain hyväksytystä laitoksesta, jolla on hyväksyntä kyseisen eläinperäisen elintarvikkeen käsittelyyn.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain 56 § ja 59 §:n mukaisesta päätöksestä 5.11.2020 päivätyllä kirjeellä (liite 2).

Toimija on antanut vastineen 19.11.2020 (liite 3). Vastineen mukaan toimija on ollut siinä uskossa, että mätien uudelleen pakkaaminen ja pakastaminen on ollut heille mahdollista ns. ostopalveluna, sillä kyseessä ei ollut Tuomaan Kalatukku Oy:n ostama eikä omistama siianmäti. Toimija korostaa mätien uudelleenpakkaamisen hygieniaa viittaamalla mätien pakkaustilan pinnoilta otettuihin omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan tutkimuksiin, joissa pinnoilla ei todettu listeriaa. Toimija esittää, että mätien elintarvikekelpoisuus osoitettaisiin teettämällä mädeistä mikrobiologiset tutkimukset laboratoriossa, minkä jälkeen mädit saisi luovuttaa takaisin Tuomaan Torikala Oy:n käyttöön.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (23/2006) 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi. Jos elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset edellyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 4 artiklan mukaan elintarvikealan toimijat voivat saattaa markkinoille yhteisössä valmistettuja eläinperäisiä tuotteita vain, jos ne on valmistettu ja käsitelty yksinomaan laitoksissa, jotka:
a) vastaavat asetuksen (EY) N:o 852/2004 ja tämän asetuksen liitteiden II ja III asiaa koskevia vaatimuksia sekä elintarvikelainsäädännön muita asiaa koskevia vaatimuksia; ja
b) toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt tai, jos 2 kohdan nojalla sitä edellytetään, hyväksynyt.

Asetuksen 5 artiklan mukaan elintarvikealan toimijat saavat saattaa 4 artiklan 2 kohdan mukaista hyväksymistä edellyttävissä laitoksissa käsiteltyjä eläinperäisiä tuotteita markkinoille ainoastaan, jos tuotteissa on joko:
a) asetuksen (EY) N:o 854/2004 mukaisesti käytetty terveysmerkki; tai
b) tämän asetuksen liitteessä II olevan I jakson mukaisesti käytetty tunnistusmerkki, kun mainitussa asetuksessa ei edellytetä terveysmerkin käyttämistä.

Elintarvikelain 18 §:n mukaan eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, niiden kääreissä, pakkauksissa ja niitä seuraavissa asiakirjoissa on oltava eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 5 ja 6 artiklan edellyttämät merkinnät.

Tuomaan Kalatukku Oy:n vastaanottamien, uudelleen pakkaamien ja pakastamien siianmätien määräysten vastaisuutta ei voida poistaa teettämällä niistä mikrobiologisia laboratoriotutkimuksia, sillä mädit on alun perin valmistettu tiloissa, joita ei ole hyväksytty mätiä käsitteleväksi laitokseksi. Tämän vuoksi tilojen soveltuvuudesta kyseiseen toimintaan, toiminnan hygieenisyydestä ja siten elintarvikkeiden turvallisuudesta ei voida varmistua yksittäisiä mätipurkkeja tutkimalla. Vaikka Tuomaan Kalatukku Oy ei omista mätejä, sillä on vastuu laitoksensa vastaanottamista ja käsittelemistä elintarvikkeista. Hyväksyttyyn laitokseen saa vastaanottaa eläinperäisiä jalostettuja elintarvikkeita (kuten suolattua mätiä) vain hyväksytystä laitoksesta, jolla on hyväksyntä kyseisen eläinperäisen elintarvikkeen käsittelyyn.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 4.11.2020
2. Tuomaan Kalatukku Oy:n kuuleminen 12.11.2020
3. Tuomaan Kalatukku Oy:n vastine 19.11.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1, 18, 56, 59, 74, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä, 4 ja 5 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Tuomaan Kalatukku Oy:lle.

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Karoliina Kettunen, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: + 358 9 310 31584

karoliina.kettunen@hel.fi

Päättäjä

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Tarkastuskertomus 4.11.2020
2. Tuomaan Kalatukku Oy:n kuuleminen 12.11.2020
3. Tuomaan Kalatukku Oy:n vastine 19.11.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.