Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Hankerahoitus, kaupunginkanslia, SPOTTED-hanke, EU:n CEF Telecom, Public Open Data -hankehaku

HEL 2020-012168
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 57

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle SPOTTED

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää Forum Virium Helsinki Oy:lle enintään 6250 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”SPOTTED – Satellite oPen data fOr smart city sErvices Develoment” kustannusten maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

SPOTTED-hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat sensorihavaintodataan, tekoälyprosesseihin, satelliittidataan sekä muista lähteistä saatujen tietojen integrointiin maankäytön muutosten automaattisessa seuraamisessa ja luokittelussa. Hankkeessa luotavat kyvykkyydet ovat pohjana digistrategian mukaisen digitaalisen kaksosen kehityksessä sekä digitaalisen kaksosen datan avaamisessa rajapintojen avulla. Hanke luo menetelmiä, jotka tukevat Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman viheralueisiin liittyviä toimenpiteitä 94 ja 134. Hanke linkittyy (EU) 2019/1024 direktiiviin tuomaan vaatimukseen avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä erityisesti paikkatiedon osalta. Hankkeen myötä on mahdollista allokoida Helsingille resursseja paikkatiedon avaamiseen rajapintojen avulla sekä alustakehitykseen hyödyntäen digitaalisen kaksosen kehitystä kansainvälisiin standardeihin perustuen. Hanke toteutetaan 1.9.2021-31.8.2024 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Hankeen hakijana ja hallinnoijana toimii yritys ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA. Forum Virium Helsingin lisäksi hankkeessa on mukana osapuolia Italiasta, Belgiasta, Saksasta ja Romaniasta. Helsingin Kaupunginkanslian tietohallintoyksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 302 618,90 euroa, josta EU-tuen osuus on 1048 226 euroa. Forum Virium Helsingin osuuden budjetti on 590 000 euroa, jolle saadaan EU-tukea 442 500 euroa ja valtion tukea 103 248 euroa. Helsingin kaupungin osuus vastinrahoituksena on enintään 37 500 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen CEF Telecom:lta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Päätös tullut nähtäväksi 12.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius