Katusuunnitelma, Siltasaarenkatu, Toinen linja, Kolmas linja, Kallio, nro 31383/1

HEL 2020-012839
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 586 §

Siltasaarenkatu välillä Toinen linja–Kolmas linja, katusuunnitelman hyväksyminen, Kallio

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Siltasaarenkatu välillä Toinen linja−Kolmaslinja katusuunnitelman nro 31383/1.

Rakennussuunnitteluvaiheessa selvitetään mahdollisuudet katukalusteiden tai istutuslaatikoiden lisäämiseen katutilaan muuttamatta kadun suunnitteluperiaatteita tai poikkileikkausmitoitusta.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että rakennussuunnitteluvaiheessa selvitetään mahdollisuudet katukalusteiden tai istutuslaatikoiden lisäämiseen katutilaan muuttamatta kadun suunnitteluperiaatteita tai poikkileikkausmitoitusta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan Siltasaarenkatu välillä Toinen linja−Kolmaslinja katusuunnitelman nro 31383/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Siltasaarenkatu on nykyinen jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolla on huolto- ja tontille ajo sallittu. Siltasaarenkatu liittyy eteläpäässä nykyiseen Toisen linjan ja Porthaninkadun risteysalueeseen ja pohjoispäässä Kolmanteen linjaan. Siltasaarenkadun itä- ja länsipuolelle rakennetaan uudet Lyyran rakennukset. Rakennuksissa on toimisto- ja liiketilaa, hotelli, asuntoja ja yhteys Hakaniemen metroasemalle. Katuosuuden pohjoispäässä säilytetään nykyinen asuinkiinteistö kadun länsipuolella.

Siltasaarenkatu on osa Tähtitorninmäeltä Kallion kirkolle johtavaa Unioninakselia. Unioninakseli on kantakaupungin merkittävimpiä kaupunkirakenteellisia näkymäakseleita, joka yhdistää Kallion ja Punavuoren kaupunginosat.

Katusuunnitelma pohjautuu voimassa oleviin asemakaavoihin nrot 8965 (tullut voimaan 17.11.1985) ja 12543 (tullut voimaan 28.8.2019) sekä maanalaisten asemakaavojen nrot 6415 (tullut voimaan 22.10.1970) ja 12290 (tullut voimaan17.6.2015) mukainen. Suunniteltu ratkaisu on asemakaavan laadinnan yhteydessä laaditun liikennesuunnitelmaluonnoksen (Lyyra-hanke 7.1.2019) mukainen.

Suunnitelma

Siltasaarenkatu välillä Toinen linja–Kolmas linja suunnitelmapiirustus nro 31383/1 (liite 2)

Siltasaarenkadun katualueen leveys on noin 17,9 metriä. Katualueen keskeltä varataan noin 7,8 metriä jalankululle ja pyöräliikenteelle sekä huoltoliikenteelle. Katualueen molemmille reunoille sijoitetaan kiinteät porrastetut terassit. Katuosuuden pohjoisosassa säilyvän rakennuksen tontin reunalle ei rakenneta terassointia. Siltasaarenkadun pintamateriaalit ovat massiivista luonnonkiveä Helsingin kaupunkitilaohjeen kantakaupunkia koskevan linjauksen mukaisesti.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro (liite 1).

Katu on suunniteltu niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat: Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut Helsingin kaupungin verkkosivuilla 28.10.-10.11.2020 välisen ajan. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu alueen talouksiin postitetulla tiedotekirjeellä, kaupungin verkkosivuilla.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon. Vuorovaikutusmuistio on liitteenä 3.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla 16.12.−30.12.2020 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muille osallisille. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Suunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta.

Muistutuksen käsittely

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että suunnitelmassa pitäisi kiinnittää huomiota keskeisen kävelyreitin viihtyvyyteen tai toimivuuteen. Muistutuksen mukaan suunnitelmassa ei ole kadulla mitään vihreää eikä penkkejä, joilla voisi istua ja viettää aikaa tai levähtää jyrkkää katua ylöspäin kiivetessä. Katusuunnitelma on pelkkää paljasta kiveä. Muistutuksessa todetaan, että terassit tuonevat kesäisin elämää kadulle, mutta ne ovat yksityistä kaupallista tilaa; ohikulkija ei voi pysähtyä vieressä olevan baarin terassille vapaasti istuskelemaan. Lisäksi terassit tuskin tulevat olemaan kadulla ympäri vuoden; talvella katu näyttäytynee hyvin paljaalta ja karulta.

Muistutuksessa toivotaan, että osa kadusta varattaisiin vapaalle ei-kaupalliselle toiminnalle, ja katuympäristön viihtyisyyttäkään ei tulisi laskea pelkästään sen varaan, että kaupalliset toimijat somistavat terassinsa. Lisäksi toivotaan, että kadulle tulisi riittävästi vapaasti käytettävissä olevia penkkejä levähdyspaikoiksi, katua piristäviä istutuslaatikoita tms., jotka ovat kaupungin hoidossa, sekä kaupungin hoidossa olevia roska-astioita.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Katusuunnitelmassa esitettyjen kivettyjen porrastettujen terassien korkeus on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat istumisen. Muita penkkejä ei suunnitelmassa ole esitetty. Alue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Alueen kasvillisuus muodostuu piha-alueiden istutuksista. Tavoitteena on, että Porthaninkadun varressa rakennuksen sisäänvedon yhteydessä muodostuvalle kansipihalle sijoitettava kasvillisuus korvaa osittain vehreän katunäkymän. Pysyvää kasvillisuutta kuten puita ja pensaita ei katusuunnitelmassa ole esitetty, koska kadun eteläosassa metron kansirakenteet estävät kantavan kasvualustan rakentamisen ja kadun pohjoisosassa tarvitaan tilaa mm. nostoautoille. Terassien välinen kadun keskiosa on myös kadun kulkuyhteys pelastuskalustolle. Kaupungin toimesta kadulle ei ole tulossa istutuslaatikoita. Niitä ei tarvitse merkitä katusuunnitelmaan.

Kallion alueella puhtaanapito vastuu on katuun rajautuvilla kiinteistöillä, joten roska-astioista ja kadun puhtaanapidosta vastaavat kiinteistöt.

Muistutus 2

Muistutuksessa esitetään, että kadulle olisi mahdollista sijoittaa viherkasvillisuutta korvaamaan kasvillisuuden vähenemistä Lyyran rakentamisessa, erityisesti linnuille suojaa antavaa pensaskasvillisuutta, mutta myös puita.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Katusuunnitelmassa ei ole esitetty kasvillisuutta kadulle, koska kadun eteläosassa katurakenteen alla on metron kansirakenteet, eikä siihen pysty rakentamaan kantavaa kasvualustaa päälle. Kadun pohjoisosassa ja kadun keskiosan kulkutiellä tarvitaan tilaa mm. nostoautoille. Terassien rajauksissa yrittäjillä on mahdollisuus käyttää istutuslaatikoita, jotka tuovat vihreyttä ja lisäävät viihtyisyyttä kadulla. Tavoitteena on myös, että Porthaninkadun varressa rakennuksen sisäänvedon yhteydessä muodostuvalle kansipihalle sijoitettava kasvillisuus korvaa osittain vehreän katunäkymän.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 1 300 00 euroa (alv. 0 %).

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 12 100 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 400 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.11.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Leena-Maija Kimari, projektipäällikkö, puhelin: 09 31034947

leena-maija.kimari@hel.fi