Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys 19.11.2020

HEL 2020-013079
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 179
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Vahingonkorvausvaatimus oppilaan rikkoutuneesta matkapuhelimesta

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti, että ********** (jäljessä hakija) korvataan kohtuussyistä 65 euroa oppilaan rikkoutuneesta matkapuhelimesta perusopetuksessa.

Päätöksen perustelut

Hakija (huoltaja) on esittänyt 26.11.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvausvaatimuksessa 169 euron suuruisen korvausvaatimuksen oppilaan rikkoutuneesta matkapuhelimesta. Oppilaan luokkakaveri oli hakijan mukaan riehunut luokassa niin, että suurin osa pulpeteista kaatui. Luokkakaveri oli myös heitellyt muiden lasten tavaroita. Hakemuksessa tarkemmin eritellyn mallinen matkapuhelin on hankittu syyskuussa 2019 hankintahintaan 169 euroa.

Koululta on saatu vahinkotapahtuman kulusta ja opetushenkilöstön läsnäolosta ja valvonnasta vahinkotapahtuman aikana yksityiskohtainen selvitys, joka vahvistaa hakijan kertoman. Koulupäivän aikana oppilas on kaatanut pulpetteja ja tuoleja, jolloin kahden oppilaan repussa olleet puhelimet ovat menneet rikki ja käyttökelvottomiksi. Vahingon sattuessa luokkahuoneessa ei ole ollut muita oppilaita.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Saman lain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan julkisyhteisö on työnantajana velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Esineen uushankintahintaa ei korvata, kun vahingoittunut esine on käytetty.

Asiassa ei ole ilmennyt, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala olisi asiassa korvausvelvollinen. Vahinko ei ole aiheutunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluksessa olevan viranhaltijan tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja opetuksen edellyttämät työvälineet ovat oppilaalle maksuttomia. Lähtökohtana on koulun välineiden käyttö opetuksessa. Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen, voidaan aiheutunut vahinko kuitenkin poikkeuksellisesti kohtuussyistä harkinnan mukaan korvata kokonaan tai osittain. Vahinkotapahtuman kulku ja erityiset olosuhteet huomioiden voidaan katsoa kohtuulliseksi korvata oppilaan matkapuhelimen rikkoutumisesta aiheutuneena kustannuksena 65 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö