Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Primus-eheytys, määräaikainen tuntiopettaja, työavain KASKO-03-189-20

HEL 2020-013715
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Primuseheytys, määräaikainen tuntiopettaja

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston Primus-eheytyksen määräaikaiseen tehtävään maatalous- ja metsätieteiden maisterin **********

Virkasuhteinen tehtävä alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Määräaikaisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 4.11. - 11.11.2020 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-189-20.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään päättää lähiesimies eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesimiehenä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä on eHoksin käyttöönottoon osallistuminen, siihen liittyvä Primuksen rekistereiden eheytystyö ja Primusopettajana toimiminen sekä valmistuttamisprosessiin osallistuminen. Sijoituspaikkana on E-talo osoitteessa Nilsiänkatu 6.

Määräaikaista virkasuhteista tehtävää haki hakuajan kuluessa neljä (4) henkilöä. Hakijoista kaikki neljä henkilöä täyttivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin hyviä tietoteknisiä taitoja, kykyä loogiseen ajatteluun, huolellisuutta, syventymiskykyä ja kykyä tehdä johtopäätöksiä vajaan tiedon pohjalta. Eduksi luettiin kokemus useista eri tutkinnoista ja ymmärryksen niiden opintojen rakentumisesta sekä aiemmat näytöt vastaavasta työstä.

Haastatteluun kutsuttiin kaikki neljä hakijaa: ********** ********** ********** ja ********** Haastattelut pidettiin poikkeustilanteen vuoksi yksilöhaastatteluina etänä 10.12.2020 ja haastattelijana toimivat koulutuspäällikkö Asko Haapamäki sekä vs. koulutuspäällikkö Sakari Soppi. Haastatteluun kutsutuista ********** perui hakemuksensa 10.12.2020.

Filosofian maisteri ********** on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Hänellä on työkokemusta yli 15 vuotta lähinnä kielten opettajan tehtävistä eri kouluasteilla. Haastattelun perusteella korostui se, että ********** on aiempaa kokemusta Primusjärjestelmän käytöstä ja hän on tehnyt yhteistyötä opintosihteerien kanssa todistusten tarkistamisessa ja tulostamisessa. Hänen kokemuksensa ammatillisesta koulutuksesta perustuvat sosiaali- ja terveysalojen tutkintoihin.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri ********** on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot sekä opinto-ohjaajan opinnot. Toimiessaan ammatillisessa oppilaitoksessa opinto-ohjaajana, hän on saanut laajan työkokemuksen useista eri ammatillisista tutkinnoista. ********** oli myös kaikista hakijoista selkeästi pisin haettavaan toimeen liittyvä työkokemus (22 vuotta). Haastattelun perusteella korostui se, että ********** kykeni kuvailemaan parhaiten eHoksin toimintaperiaatetta ja siihen liittyviä haasteita. Hänellä on hakijoista laajin erilaisten tutkintorakenteiden tuntemus eri ammatillisen perusasteen tutkinnoista, minkä lisäksi hän tunsi myös näiden aiempia tutkintorakenteita myös menneiltä vuosilta.

Medianomi ********** on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Hänellä on käyttökokemusta Visman järjestelmistä kuten myös monista muistakin erilaisista tietoteknisistä järjestelmistä. Hänellä on työkokemusta erilaisissa tietojärjestelmiin sekä opetukseen liittyvissä tai sivuavissa työtehtävissä noin 18 vuoden ajalta. Haastattelun perusteella korostuivat hyvät vuorovaikutustaidot ja kokemus erilaisista tietojärjestelmistä sekä näytöt tuloksellisesta työskentelystä opetusalan kehitystehtävissä

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

********** valintaa puoltaa hänen laaja tietämyksensä eri tutkinnoista. Hän kykeni haastattelussa parhaiten kuvailemaan työn haasteita ja niiden ratkaisemiseen kytkeytyviä toimintamalleja. Hänellä on kokemusta Primus-järjestelmän käytöstä ja hänellä oli näyttöjä vastaavan työn tuloksellisesta hoitamisesta.

********** täyttää virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 aineen opetusta antavaa opettajaa koskevien 5 §:n ja 9 §:n säännökset.

Päätös annetaan tiedoksi valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki@hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 81925

osaro.eguavoen@hel.fi

Päättäjä

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Liitteet (pdf)

1. KASKO-03-189-20 hakijalista

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.