Hankinta, sisältötuotanto, Beijing Design Week 2021, kaupunginkanslia

HEL 2020-013946
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Sisältötuotanto Beijing Design Week 2021

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä Luovi Productions Oy:n (1085032-4) suunnittelemaan ja toteuttamaan sisältötuotantoja Beijing Design Week 2021 projektiin, joka toteutetaan syksyllä 2021 Pekingissä.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on enintään 75 000 euroa. Hankittavan kokonaisuuden arvo on enintään 55 000 euroa. Lisäksi voidaan hankkia lisäpalveluita enintään 20 000 euron arvosta, jos tilaajan tarpeet tapahtumien toteutuksiin muuttuvat. Hankinta maksetaan talousarvion kohdasta elinkeinopoliittiset tapahtumat, kehittämispalvelut-yksikkö, projektinumero 1801001010.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu Helsingin kaupunginkanslian 4.12.2020 päivättyyn päätökseen HEL 2020–013117 järjestää Beijing Design Week tapahtuma sekä 20.6.2018 päivättyyn päätökseen HEL 2018–003862 yhteistyösopimukseen Helsinki Design Week tapahtuman järjestäjän Luovi Productions Oy:n ja Helsingin kaupungin välillä.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan muotoilu on Helsingille kansainvälisesti merkittävä erottautumistekijä ja Helsinki vahvistaa kansainvälistä profiiliaan muotoilun suurkaupunkina. Kaupunki on toiminut Helsinki Design Weekin yhteistyökumppanina ensimmäisen tapahtuman järjestämisestä vuodesta 2005 saakka. Helsinki Design Week on kehittynyt merkittäväksi muotoilualan vaikuttajaksi niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Beijing Design Week organisaatio on kiinteästi yhteydessä Helsinki Design Week tapahtumaorganisaatioon. Beijing Design Week tapahtumakokonaisuus edistää Helsingin laaja-alaisen muotoilualan kansainvälistä vuorovaikutusta ja Helsingin mainetta muotoilukaupunkina. Luovi Productions Oy toteuttaa Beijing Design Week tapahtumakokonaisuuteen sovittuja pääteemoja ja yritysyhteistyötä vahvistavia sisältötuotantoja.

Hankinta tehdään suorahankintana, koska sisällöntuottajaksi valittu Luovi Productions Oy omistaa oikeudet Helsinki Design Week tapahtumaan. Hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, jos yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta).

Päätös tullut nähtäväksi 16.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Forss-Anila, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 15415

heidi.forss-anila@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tapahtumayhteistyösopimus Beijing Design Week - Guest City 2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.