Tupakointikielto, Säterintie 26, Asunto Oy Pukinmäen-Salpa

HEL 2020-014028
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Päätös Asunto Oy Pukinmäen-Salvan tupakointikieltohakemukseen

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Pukinmäen-Salvan huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin kun se koskee asuinhuoneistojen sisätilojen tupakointikieltoa.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Säterintie 26, 00720 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 16.12.2020. Hakija on täydentänyt hakemusta 7.6.2021.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Pukinmäen-Salpa
Y-tunnus: 0200340-8

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Pukinmäen-Salvan tupakointikiellon hakemista huoneistoparvekkeille, huoneistopihoille sekä asuinhuoneistojen sisätiloille osoitteessa Säterintie 26, 00720 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Pukinmäen-Salpa on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Vastustamista perusteltiin mm. sillä, että kielto rikkoo asukkaiden oikeuksia ja että taloyhtiön ilmanvaihto ei toimi kunnolla. Ympäristöpalvelut toteaa, että asunto-osakeyhtiön mahdollisesti puutteellisen ilmanvaihdon kuntoon saattaminen kuuluu yhtiön normaalin kunnossapidon velvoitteisiin.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) sekä hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 20.8.2021. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli kaikkiaan 4 vastinetta.

Tilojen haltijoiden vastineissa oli 2 kieltoa puoltavaa vastinetta ja yksi kieltoa vastustava vastine. Vastustamista perusteltiin mm. sillä, että kaupunki ei voi puuttua asunto-osakeyhtiön asioihin. Lisäksi vastineessa todettiin, että huoneistoissa ei ole todettu vuotoja ja että parvekkeet ovat lasitettuja. Vastaaja oli myös huolissaan siitä, että puututaan yksilön vapauteen ja lisäselvitykset aiheuttavat vain lisäkustannuksia taloyhtiölle. Kieltoa puolustavat mainitsivat vastineissaan sen, että heidän asuntoihinsa siirtyy rakenteiden kautta tupakansavua muista asunnoista. Tupakansavun hajua esiintyy myös porrashuoneessa. Asunto Oy Pukinmäen-Salvan vastineessa todetaan, että korjaustoimia ei ole ryhdytty toteuttamaan Raksystems Insinööritoimisto Oy:n raportille kirjatun toteaman - "kulkeutumista voidaan mahdollisesti estää korjaamalla em. rakenteet, mutta tiivistyskorjausten kustannukset ovat kohtuuttomat"- johdosta. Lisäksi vastineessa mainitaan, että tupakointi sisällä lisääntyy, kun tupakointi kielletään parvekkeille ja pihoilla. Hakijan kanta on, että tupakointikielto tulisi määrätä yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti myös yhtiön huoneistojen sisätiloille.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 19.8.2021 (§ 167) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.9.2021 alkaen.

Asunto Oy Pukinmäen-Salpaan kuuluu kaksi betonirakenteista, vuonna 1986 valmistunutta asuinkerrostaloa osoitteessa Säterintie 26. Rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Korvausilmansaanti on yhtiössä toteutettu ikkunoiden tiivisterakojen kautta. Huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja pihat sijaitsevat pystylinjassa päällekkäin ja osin vierekkäin.

Asunto Oy Pukinmäen-Salvan huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja pihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistoparvekkeilta ja huoneistopihoilta toisille tai korvausilman mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Ympäristöpalvelut pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille.

Asuinhuoneiston asuintilassa tapahtuvan tupakoinnin kieltäminen on poikkeuksellinen toimi. Kiellon määrääminen edellyttää selvityksiä siitä, että savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä.

Ympäristöpalvelut edellyttää, että sisätiloja koskevan hakemuksen yhteydessä asuntoyhteisö selvittää tarvittavat toimenpiteet, joilla savun kulkeutuminen huoneistojen välillä voidaan ehkäistä. Selvityksessä on oltava tiedot siitä, minkälaiset korjaustoimet asiassa ovat tarpeen, sekä arvio niiden kustannuksista. Käytännössä kohtuukustannuksin voidaan yleensä toteuttaa ilmanvaihdon säätämiseen liittyviä yksinkertaisia toimenpiteitä. Myös asuinhuoneiston rakenneliitosten tiivistämiseen liittyvät toimenpiteet voivat Valviran näkemyksen mukaan olla mahdollisia. Kohtuukustannukset on käytännössä harkittava aina tapauskohtaisesti.

Yhtiön antamassa selvityksessä (Raksystems Insinööritoimisto Oy) todetaan, ettei merkkiaine kulkeutunut kaikkien tutkittavien huoneistojen välillä. A-talossa havaittiin ilmavuotoja vain yhdessä kahden asunnon välisessä merkkiainetutkimuksessa. Ilmavuotoja oli todettavissa mm. seinä/kattoliittymien kautta sekä patteriputkien läpivientien kautta. Kahdessa muussa merkkiainetutkimuksessa ei ilmavuotoja havaittu. B-talossa tutkimustulokset olivat lähes samanlaiset, joskin ilmavuotoja havaittiin myös hormiliitosten kautta. Raportissa todetaan, että tupakansavun kulkeutumista voidaan mahdollisesti estää tiivistyskorjaamalla em. rakenteet, mutta tiivistyskorjausten kustannukset ovat kohtuuttomat. Toimenpide-ehdotuksena mainitaan mm. korvausilmaventtiileiden lisäämistä molempiin rakennuksiin sekä ilmanvaihtojärjestelmän mittausta ja säätöä sekä iv kanavien nuohousta. Raportissa molempien talojen tiivistyskorjausten hinnaksi on arvioitu yhteensä noin 80 000 - 90 000 euroa.

Yhtiö ei ole hakemuksen tietojen mukaan varannut kaikille tilojen haltijoille mahdollisuutta ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillään. Tämä edellytys tulee myös täyttyä, jotta kunta voi määrätä tupakointikiellon asuinhuoneiston asuintilaan.

Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikön päällikkö on hylännyt asuntoyhteisön tupakointikieltohakemuksen sisätilojen osalta, koska lain edellytykset tupakointikiellon määräämiselle asuinhuoneiston asuintiloihin eivät ole täyttyneet. Asunto Oy Pukinmäen-Salpa ei ole varannut tupakkalain 79 §:n ja asetuksen 4 a §:n edellytyksen mukaisesti kaikille asuintilojen haltijoille mahdollisuutta ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillään. Tämä on jo yksistään riittävä peruste hakemuksen hylkäämiseksi sisätilojen osalta. Ympäristöpalvelut on lisäksi katsonut, että asunto-osakeyhtiö ei ole osoittanut riittävästi sitä, ettei rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella olisi mahdollista kohtuudella ehkäistä tupakansavun kulkeutumista. Ympäristöpalvelut perustelee näkemyksensä sillä, että hakija ei ole osoittanut esimerkiksi yhden huoneiston mallikorjauksella, että ehdotetuilla korjaustoimilla tai osalla niistä ei pystyttäisi ehkäisemään tupakansavun kulkeutumista. Lisäksi korjauskustannukset on laskettu kaikkien huoneistojen osalta, vaikka merkkiainetutkimuksissa ei todettu ilmavuotoja kaikkien tarkasteltujen huoneistojen osalta.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 § ja 62 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus ja saate, ote yhtiökokouspöytäkirjasta, lainvoimaisuustodistus, osakeluettelo, kuulemismenettely, ote tiedotteesta, hakemuksen täydennys raportti, hakemuksen täydennys saate, piirustukset, viranomaisen kuulemiskirje, ilmoitus kuulemisesta, vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020, § 187) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 610,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Lavonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32040

merja.lavonen@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö