Tarveselvitys, Stoan nuorisotiloihin rakennettavat studiot, Turunlinnantie 1, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-014074
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 90

Tarvepäätös Stoan nuorisotiloihin rakennettaviin studioihin liittyen, Turunlinnantie 1

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan Itäkeskuksen nuorisotyöyksikön Stoan studioiden toiminnallisten muutostöiden tarveselvityksen.

Päätöksen perustelut

Nuorten toimintakeskus Hapen vuokrasopimus Sörnäisissä irtisanottiin (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12.2018, §233) päättymään vuoden 2019 lopussa. Tilojen irtisanominen liittyi nuorisopalveluiden toiminnan uudelleenorganisointiin. Muutoksen tavoitteena on kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen, jolloin toimintoja siirretään lähemmäksi nuoria, tukemaan alueellista omaleimaisuutta ja aktiivista hyvinvoinnin edistämistä. Tarkoituksena on saada tasaisempi palveluvalikko koko Helsinkiin ja toteuttaa kulttuurista nuorisotyötä lähipalveluna, mikä mahdollistaa alueella tehtävän työn entistä paremman resursoinnin myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien ja henkilöstön avulla.

Toimintakeskus Hapessa sijaitsi myös Helsinki Freedom Records, joka on vuodesta 2001 lähtien toiminut ponnahduslautana musiikkiurasta haaveileville nuorille mahdollistamalla ammattitasoiset laitteet, työkalut sekä ohjauksen. Helsinki Freedom Records tarjoaa jo pitkällä musiikkiharrastuksessaan olevien nuorten lisäksi opastusta myös vasta-alkajille sekä järjestää erilaisia työpajoja kouluryhmille. Esimerkiksi vuonna 2019 yksittäisiä studiovarauksia oli yli 200 ja toimintaan osallistuneita nuoria noin 1 300.

Jotta musiikkitoiminnasta kiinnostuneille nuorille voidaan jatkossakin taata kaupunkitasoista palvelua studiotoiminnan muodossa, on päädytty ratkaisuun, jossa Itäkeskuksen nuorisotyöyksikön toimintatalo Kipinän kaksi nykyään muussa käytössä olevaa huonetta remontoidaan studioiksi. Itäkeskuksen Kipinä sijaitsee Stoassa, osoitteessa Turunlinnantie 1. Muutostyön myötä Kipinän studioiden lukumäärä nousee kolmeen ja vastaa Hapessa olleiden studioiden määrää.

Muutostöiden vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankkeesta ei aiheudu väistö- tai lisätilatarvetta ja studioihin tarvittava kalusto on jo valmiina. Nykyisiin tiloihin on kuitenkin tehtävä muutostöitä, jotka mahdollistavat tilan tarkoituksenmukaisen käytön. Muutostyöt koostuvat purkutöistä, äänieristyksen ja akustoinnin rakentamisesta sekä ilmastointi- ja sähkötöistä. Hankkeen kustannusarvio sisältää suunnittelukustannukset, rakennuttamiskustannukset, rakennusmateriaalit materiaalit ja urakoitsijan urakkakustannukset.

Toiminnallisen muutostyön kohteena olevat tilat ovat noin 60 m² ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 347 000 euroa. Muutostöistä aiheutuvat kustannukset veloitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta lisävuokrana, joka 10 vuoden maksuajalle jaettuna on 3 351 euroa kuukaudessa eli 42 212 euroa vuodessa.

Muutoksesta ei aiheudu henkilöstön lisäämisen tarvetta, sillä henkilöstö on siirtynyt toimipisteeseen kulttuurisesta nuorisotyöyksiköstä.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 09 310 71252

mikko.vatka@hel.fi

Jaakko Rautavaara, ts. toiminnanjohtaja , puhelin: 09 310 71223

jaakko.rautavaara@hel.fi

Ville Mensio, kehittämisasiantuntija, puhelin: 09 310 85996

ville.mensio@hel.fi

Päättäjä

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tarveselvitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.