Yhtiön perustaminen, toimintojen yhdistäminen, Helsinki Abroad Ltd Oy, Helsinki Business Hub Ltd Oy, Helsinki Marketing Oy Ltd

HEL 2020-014331
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 41 §

Perustettavan Helsinki Partners Oy:n hallituksen nimeäminen sekä yhtiökokoustoimiohjeiden antaminen Helsinki Partners Oy:n, Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n tuleviin yhtiökokouksiin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helsinki Partners Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Jan Vapaavuoren sekä jäseniksi Liisa Kivelän, Sari Kola-Nyströmin, Markus Kühnin, Tommi Laition, Pekka Mattilan, Micael Nordmanin, Marja-Leena Rinkinevan, Anni Sinnemäen sekä Nasima Razmyarin.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Partners Oy:n, Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n tulevissa yhtiökokouksissa ja osakkeenomistajien kokouksissa hyväksymään hallituksen esitykset, jotka liittyvät yhtiöiden sulautumiseen Helsinki Partners Oy:öön.

Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsinki Partners Oy:n perustamisen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jan Vapaavuori: Ehdotan hallitusta täydennettäväksi siten, että hallitukseen valitaan myös Anni Sinnemäki ja Nasima Razmyar.

Kannattaja: Jasmin Hamid

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Jan Vapaavuoren vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsinki Partners Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Jan Vapaavuoren sekä jäseniksi Liisa Kivelän, Sari Kola-Nyströmin, Markus Kühnin, Tommi Laition, Pekka Mattilan, Micael Nordmanin sekä Marja-Leena Rinkinevan.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Partners Oy:n, Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n tulevissa yhtiökokouksissa ja osakkeenomistajien kokouksissa hyväksymään hallituksen esitykset, jotka liittyvät yhtiöiden sulautumiseen Helsinki Partners Oy:öön.

Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsinki Partners Oy:n perustamisen.

Sulje

Taustaa

Kaupunki omistaa Helsinki Abroad Ltd Oy:n (jäljempänä myös Abroad), Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (jäljempänä myös HBH) ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n (jäljempänä myös Marketing) osakekannat kokonaisuudessaan.

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 49 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Yhtiön tavoitteena on luoda työpaikkoja ja pilotointimahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, hankkia kasvupääomaa startupeihin sekä edistää vientisopimusten syntymistä.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen

Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan kaupungin tavoitteena on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Tätä strategialinjausta toteutetaan muun muassa kaupungin elinvoima- ja markkinointiyhtiöiden kautta.

Helsinki Business Hubin osakkeiden ostaminen

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2020, § 333 hyväksyä 110 Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakkeen hankkimisen yhtiön muilta omistajilta niin, että osakkeiden omistusoikeus siirtyy kaupungille vuoden 2020 lopussa.

Osakkeiden hankkimisen varmistuttua kaupunki käynnisti selvityksen siitä, miten kansainväliseen kilpailukykyyn liittyvät toiminnot tulisi tulevaisuudessa järjestää kaupungin sisällä kaupungin kunnianhimoista strategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla.

Helsinki Partners Oy:n perustaminen

Tehdyn laajan selvityksen ja jatkovalmistelun perusteella ehdotuksena oli, että HBH, Helsinki Marketing ja Helsinki Abroad sulautuvat uuteen perustettavaan myynti- ja markkinointiyhtiöön, Helsinki Partners Oy:öön. Jatkovalmistelun aikana todettiin, että Helsinki Abroadin toimintoja ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää uuteen yhtiöön ainakaan tässä vaiheessa. Yhdistämistä selvitetään myöhemmin erikseen, jos se osoittautuu perustelluksi.

Yhtiön perustamisesta päättäminen kuuluu hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan. Konsernijaosto puolestaan päättää hallituksen jäsenten nimeämisestä edellyttäen, että kaupunginhallitus päättää perustaa uuden yhtiön. Konsernijaoston nimeämispäätös on ehdollinen sille, että kaupunginhallitus päättää perustaa kyseessä olevan yhtiön ja hyväksyä toteutettavan kokonaisjärjestelyn.

Yhtiön omistajastrategia

Perustettavalle uudelle investointien houkuttelu- ja markkinointiyhtiölle on laadittu omistajastrategialuonnos osana kokonaisjärjestelyn valmistelua.

Omistajastrategian mukaan uuden yhtiön tarkoituksena ja tehtävänä on kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattaminen kaupungin strategiaan ja kaupungin asettamiin tavoitteisiin perustuen. Yhtiö edistää kaupungin kestävää kasvua, investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelua, kaupungin kansainvälistä myyntiä ja markkinointia sekä kansainvälisen tunnettuuden parantumista ja brändin rakentamista.

Kaupunginhallitus päättää omistajastrategian hyväksymisestä.

Yhtiön hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Helsinki Partners Oy:lle valmistellun omistajastrategian mukaan yhtiön hallituksella tulee olla kollektiivisesti osaamista ainakin seuraavilta osa-alueilta:

 • Konserni- ja taloushallinto (mukaan lukien investoinnit),
 • Yhteisön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät asiat,
 • Vastaavankokoisen yhteisön johtaminen,
 • Strategia,
 • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta,
 • Hyvä hallintotapa,
 • Kaupunkikonsernin toiminta ja tavoitteet sekä kaupungin eettiset arvot,
 • Yhteisvastuu (mukaan lukien henkilöstöasiat).

Omistajastrategian mukaan uuden yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyviä erityisiä osaamisalueita ovat:

 • Kansainvälinen liiketoiminnan ja investointien houkuttelu, myynti, markkinointi ja brändin rakentaminen,
 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen, ekosysteemien rakentaminen,
 • Sijoittajayhteistyö,
 • Digitaalinen liiketoiminta.

Yhtiön hallitukselle määritellyt kollektiiviset osaamisvaatimukset huomioon ottaen yhtiön hallitukseen on perusteltua nimetä puheenjohtajaksi pormestari Jan Vapaavuori sekä jäseniksi kaupungin organisaatiosta viestintäjohtaja Liisa Kivelä, strategiajohtaja Markus Kühn, toimialajohtaja Tommi Laitio sekä elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Kaupunkikonsernin ulkopuolelta hallitukseen on tarkoituksenmukaista edellä esitetyt osaamisalueet huomioon ottaen nimetä Sari Kola-Nyström, Pekka Mattila ja Micael Nordman.

Perustettavan yhtiön alkuvaiheen väliaikaisena ns. teknisenä toimitusjohtajana toimii oman toimen ohella johtava kaupunginasiamies Sami Lindström kaupunginkanslian oikeuspalveluista. Uuden yhtiön hallitus käynnistää yhtiön perustamisen jälkeen yhtiön varsinaisen toimitusjohtajan rekrytoinnin.

Tulevat yhtiökokoukset

Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toimintojen yhdistäminen uuteen yhtiöön toteutetaan sulauttamalla molemmat nykyiset yhtiöt Helsinki Partners Oy:öön (absorptiosulautuminen). Helsinki Business Hub ja Helsinki Marketing lakkaavat sulautumisen myötä olemasta ja niiden varat ja velat sekä henkilöstö siirtyvät uuteen yhtiöön.

Sulautumisista tulee tehdä sekä sulautuvissa että vastaanottavassa yhtiössä osakeyhtiölain mukaiset päätökset. Näitä päätöksiä tehdään sekä yhtiökokouksissa että yhtiöiden hallituksissa. Tulevia yhtiökokouskäsittelyjä varten konsernijaoston on tarkoituksenmukaista antaa jo etukäteen kaupungin yhtiökokousedustajille toimiohje hyväksyä tulevat sulautumisen täytäntöönpanoon liittyvät yhtiöiden hallitusten esitykset yhtiökokouksille. Näin edistetään sulautumisten mahdollisimman joutuisaa täytäntöönpanoa.

Annettavat toimiohjeet koskevat myös osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:ssä tarkoitetun lopputilityksen käsittelyä sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien kokouksissa.

Lopuksi

Helsingin kaupungin voimassaolevan kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.

Kaupungin kansainvälisen tunnettuuden, kilpailukyvyn ja vetovoiman rakentamiseen liittyvistä toiminnoista on tehty vuoden 2020 laajoja selvityksiä. Selvitysten pohjalta on valmisteltu Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toimintojen yhdistämistä. Valmistelun aikana luovuttiin Helsinki Abroadia koskevista muutoksista toistaiseksi. Yhtiötä koskevaan tarkasteluun palataan myöhemmin erikseen, jos se on perusteltua.

Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen keskittyvät yhtiöitetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yhteen kaupungin kokonaan omistamaan yhtiöön, joka toteuttaa nimenomaisesti kaupungin strategisia tavoitteita, omistajastrategisia linjauksia sekä muita mahdollisia kaupungin määrittämiä tavoitteita.

Järjestelyn tavoitteena on parantaa kaupungin kansainvälistä tunnettuutta ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä, investointeja ja osaamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että ketterästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyy entistä paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ja hyödyntämään entistäkin paremmin olemassa olevaa huippuosaamista. Yhtiö toteuttaa tiivistä verkostoyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Toimintojen yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa niin, että HBH ja Helsinki Marketing sulautuvat perustettavaan uuteen yhtiöön. Sulautumisia koskevat muodolliset päätökset tehdään sulautuvien yhtiöiden yhtiökokouksissa mahdollisimman pian uuden yhtiön perustamisesta päättämisen jälkeen. Sulautumiset pannaan täytäntöön osakeyhtiölaissa määritellyn menettelyn ja määräaikojen mukaisesti. Uusi yhtiö pääsee aloittamaan varsinaisen täysipainoisen toimintansa sulautumismenettelyjen päättymisen jälkeen arviolta syys-lokakuussa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 168

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Liisa Kivelä, Markus Kühn, Marja-Leena Rinkineva, Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 27

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle ylimääräiseen kokoukseen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle ylimääräiseen kokoukseen Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

08.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 14.01.2021 § 11

Päätös

Kansliapäällikkö asetti Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (HBH), Helsinki Marketing Oy:n ja Helsinki Abroad Ltd Oy:n sulautumiseen liittyvän työryhmän seuraavasti:

Työryhmän nimi on kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman edistämisen muutostyöryhmä.

Työryhmän toimikausi on 13.1.–31.5.2021.

Työryhmän tehtävänä on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kautta vahvistaa HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin henkilöstön sitoutumista valmistelussa olevaan muutokseen, rakentaa näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan.

Työryhmän jäsenet:

 • toimitusjohtaja Laura Aalto, Helsinki Marketing, puheenjohtaja
 • vt. toimitusjohtaja Miska Hakala, HBH, varapuheenjohtaja
 • konsernilakimies Miia Aho, kaupunginkanslia
 • toimitusjohtaja Martti Huttunen, Helsinki-keskus Pietarissa
 • Marketing Communications Director Johanna Huurre, HBH
 • Venture and Talent Advisor Panu Maula, HBH
 • Account Manager Aino Pursiainen, Helsinki Marketing
 • Director, Partnerships and Development Jenny Taipale, Helsinki Marketing

Työryhmä voi nimetä itselleen sihteerin ja tarvittaessa käyttää työnsä tukena ulkopuolisia asiantuntijoita.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin kaupunki on tehnyt selvitystyötä kansainvälisen tunnettuuden, kilpailukyvyn ja vetovoiman rakentamiseen liittyvistä toiminnoista. Selvitysten pohjalta valmistellaan HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin toimintojen yhdistämistä.

Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen keskittyvät yhtiöitetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yhteen kaupungin kokonaan omistamaan myynti- ja markkinointiyhtiöön, joka toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita.

Toimintojen yhdistäminen on suunniteltu toteutettavaksi niin, että Helsinki Abroad, HBH ja Helsinki Marketing sulautuvat kaupungin uuteen myynti- ja markkinointiyhtiöön. Sulautumistilanteessa yhtiöiden työntekijöiden työsuhteet siirtyvät automaattisesti entisin ehdoin vastaanottavaan yhtiöön osana yleistä varojen ja velkojen siirtymistä.

Järjestelyn tavoitteena on parantaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä, investointeja ja osaamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että ketterästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyy entistä paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiö toteuttaa tiivistä verkostoyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Selvitys toimintojen yhdistämisen ja yhtiöiden sulautumisen juridisiin sekä taloudellisiin reunaehtoihin liittyen on käynnistynyt loppuvuodesta 2020. Selvityksessä laaditaan tarkempi aikataulu ja suunnitelma Helsinki Abroadin, Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toimintojen yhdistämiseksi uuteen yhtiöön.

Muutostyöryhmän tehtävät

Kaupunki valmistelee HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin toimintojen yhdistämistä. Oikeudellisen ja kaupungin päätöksenteon prosessien rinnalla käynnistetään yhdistettävien yhtiöiden toimintakulttuurin muutosprosessi. Siirtymävaiheen operatiivista prosessia vetämään asetetaan muutostyöryhmä, joka kootaan kolmen yhtiön henkilöstöstä.

Muutostyöryhmän tavoitteena on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kautta vahvistaa henkilöstön sitoutumista muutokseen, rakentaa näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan.

Muutosryhmä toteuttaa tavoitetta käytännön projektien kautta ainakin kartoittamalla yhtiöiden päällekkäistä tekemistä ja osaamista, suoraviivaistamalla ja yhtenäistämällä yhtiöiden suunnittelu- ja toteutusprosesseja, vahvistamalla henkilöstön ymmärrystä yhdistettävistä toiminnoista ja organisaatiokulttuureista ja hallitsemalla henkilöstön odotuksia uuden kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin yhtiön perustamiseen liittyen.

Muutostyöryhmä huolehtii myös siitä, että henkilöstön kuuleminen varmistetaan yhdistymisprosessin kaikissa vaiheissa, henkilöstölle tarjotaan ajantasaista tietoa muutosprosessin etenemisestä sekä ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti esiin nouseviin käytännön työhön liittyviin kysymyksiin.

Muutostyöryhmän toiminta on käytännönläheistä ja organisaatioiden itsensä määrittelemää ja se vahvistaa organisaatioiden omaa omistajuutta muutoksesta. Toiminnan tulee kaikilta osin tukea kolmen organisaation operatiivista nykyisen strategiansa mukaista työtä sekä ennakoida, tunnistaa ja yhdessä käsitellä organisaatioiden yhdistämiseen liittyviä kysymyksiä. Muutostyöryhmän toiminnan tarkoitus on sujuvoittaa siirtymää uuteen yhtiöön ja se ennakoi uuden yhtiön toimivan johdon ja hallituksen järjestäytymistä. Muutostyöryhmän tehtävä ei ole uuden yhtiön strategian tai liiketoimintasuunnittelun tekeminen.

Muutosohjelmaan sisältyy mm seuraavia kokonaisuuksia:

 • Yhteisen arvopohjan ja kulttuurin tunnistaminen sekä luottamuksen ja tekemisen tavan rakentaminen läpi organisaatioiden.
 • Yhteisen ymmärryksen rakentaminen omistajan tahtotilasta ja odotuksista uudelle yhtiölle ja sen tulevalle toiminnalle ennakoiden uuden yhtiön toimivan johdon ja hallituksen järjestäytymistä.
 • Asiakasvuoropuhelun käynnistäminen nykyisten ja tunnistettujen tulevien asiakas- ja sidosryhmien kanssa sekä asiakaskeskeisen ajattelun vahvistaminen läpi organisaatioiden.
 • Yhteisten pilottiprojektien sekä temaattisten kokonaisuuksien kautta yhteistyön käynnistäminen läpi organisaatioiden.
 • Yhtiöiden keskeisten suunnittelu- ja toimintaprosessien suoraviivaistaminen ja yhtenäistäminen sen mukaan, mikä siirtymävaiheessa on tarkoituksenmukaista.
 • Ajantasainen ja avoin viestintä muutosprosessin etenemisestä sekä oikeudellisen että toimintakulttuurin prosessin osalta.  

Lopuksi

Työryhmä raportoi työn etenemisestä kaupunginkanslian konserniohjausyksikölle sekä sulautumisprosessin valmistelua ohjaavalle ryhmälle, ja antaa selvitystyöstään loppuraportin 31.5.2021 mennessä.

Työryhmään nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuksensa perusteella.

Hallintosäännön 12 luvun 1 pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö asettaa kahta tai useampaa toimialaa käsittelevät työryhmät.

Lisätiedot

Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Perustamissopimusluonnos
2. Yhtiöjärjestysluonnos
3. Omistajastrategialuonnos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.