Yhtiön perustaminen, toimintojen yhdistäminen, Helsinki Abroad Ltd Oy, Helsinki Business Hub Ltd Oy, Helsinki Marketing Oy Ltd

HEL 2020-014331
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 10 §

Tilannekatsaus Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tukevan organisaatiomuutoksen tavoitteisiin ja valmisteluun

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tukevan organisaatiomuutoksen tavoitteista ja valmistelusta.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Strategiassa todetaan, että Helsingin vetovoiman vahvistaminen edellyttää kaupungin määrätietoista kansainvälistämistä. Vaikka Helsinki pärjää monissa kansainvälisissä vertailuissa, houkuttelevat Tukholma ja Kööpenhamina huomattavasti enemmän osaajia, pääomia ja matkailijoita. Helsingin tavoitteena on jatkossa varmistaa, että osaajien, pääomien ja matkailijoiden kasvu on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.

Helsinki Business Hub Oy (aikaisemmin Greater Helsinki Promotions Ltd Oy) toimi vuosina 2006–2020 Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin ja Uudenmaan liiton omistamana elinvoima- ja markkinointiyhtiönä. Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.6.2020 (§21) hankkia yhtiön osakkeet muilta omistajilta niin, että osakkeiden omistusoikeus siirtyi Helsingin kaupungille vuoden 2020 lopussa. Aikaisemmin Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä oli 45 %.

Helsinki Business Hub Oy:n (HBH) tavoitteena on ollut houkutella ulkomaalaisia investointeja Suomeen, vauhdittaa kasvuhakuisten yritysten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä sekä kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Uudella järjestelyllä kunkin pääkaupunkiseudun kaupungin on mahdollisuus keskittyä invest-in-toiminnoissa omiin vahvuuksiinsa, ja tehdä järjestelyitä, jotka mahdollistavat kaupunkien sisäisten synergioiden paremman hyödyntämisen.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen käynnistettiin selvitystyö siitä, miten kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen liittyvät toiminnot tulisi järjestellä niin, että toiminta tukisi parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin kunnianhimoista strategiaa ja tavoitteita sekä pärjäämistä yhä kovenemassa kansainvälisellä kilpailussa kaupunkien välillä. Selvitystyön tavoitteena oli ymmärtää kaupungin kilpailukyvyn kehittämisen nykytilaa ja arvioida nykyistä kaupungin kilpailukyvyn rakentamisen toimintamallia ja tehdä ehdotuksia toimintamallin uudistamisesta.

Selvitystyön johtopäätöksenä esitettiin Helsinki Business Hub Oy:n, Helsinki Marketing Oy:n ja Helsinki Abroad Oy:n toimintojen ja osaamisen yhdistämistä uudeksi kaupunkimarkkinointi- ja invest-in-yhtiöksi, joka toteuttaa kansainväliseen vetovoimaan ja elinkeinotoimintaan liittyviä tavoitteita tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. Sittemmin valmistelun aikana on päädytty siihen, että tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista selvittää nimenomaisesti Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin yhdistämistä.

Toimintojen yhdistymisen toteutuessa henkilöstö, noin 100 henkilöä, siirtyy uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Uuden yhtiön toimintamallin pohjaa kaupungin vahvoihin ja selkeisiin strategisiin tavoitteisiin, Helsingin brändin ja tunnettuuden rakentamiseen ulkomaisille kohderyhmille, kohdennettuun kansainväliseen markkinointiin ja viestintään, kansainvälisten investointien, osaajien, BtoB-tapahtumien ja kongressien sekä vierailijoiden houkutteluun. Tavoitteena on, että ketterästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyisi entistä paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

Valmistelu uuden organisaation perustamiseksi on aloitettu loppuvuonna 2020. Uuden organisaation perustaminen on tarkoitus tuoda kaupungin päätöksentekoon alkuvuonna 2021, jolloin yhtiö aloittaisi ylösajovaiheen toimintansa keväällä 2021. Toimintojen yhdistäminen uuteen yhtiöön on suunniteltu toteutettavan sulautumismenettelyjen avulla. Sulautumisten täytäntöönpanon myötä uusi yhtiö aloittaisi varsinaisen toimintansa syksyllä 2021.

Kansliapäällikkö päätti 12.1.2021 perustaa muutostyöryhmän, jonka tehtävänä on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kautta vahvistaa henkilöstön sitoutumista valmistelussa olevaan muutokseen, rakentaa näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan. Uuden yhtiön muodostamiseen liittyvää juridista ja taloudellista selvitystyötä tehdään puolestaan yhteistyössä Ernst & Young Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Uuden yhtiön perustaminen tuodaan myöhemmin erikseen päätöksentekoon, arviolta maaliskuussa.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antaa asian valmistelua koskevan suullisen katsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 14.01.2021 § 11

Päätös

Kansliapäällikkö asetti Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (HBH), Helsinki Marketing Oy:n ja Helsinki Abroad Ltd Oy:n sulautumiseen liittyvän työryhmän seuraavasti:

Työryhmän nimi on kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman edistämisen muutostyöryhmä.

Työryhmän toimikausi on 13.1.–31.5.2021.

Työryhmän tehtävänä on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kautta vahvistaa HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin henkilöstön sitoutumista valmistelussa olevaan muutokseen, rakentaa näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan.

Työryhmän jäsenet:

 • toimitusjohtaja Laura Aalto, Helsinki Marketing, puheenjohtaja
 • vt. toimitusjohtaja Miska Hakala, HBH, varapuheenjohtaja
 • konsernilakimies Miia Aho, kaupunginkanslia
 • toimitusjohtaja Martti Huttunen, Helsinki-keskus Pietarissa
 • Marketing Communications Director Johanna Huurre, HBH
 • Venture and Talent Advisor Panu Maula, HBH
 • Account Manager Aino Pursiainen, Helsinki Marketing
 • Director, Partnerships and Development Jenny Taipale, Helsinki Marketing

Työryhmä voi nimetä itselleen sihteerin ja tarvittaessa käyttää työnsä tukena ulkopuolisia asiantuntijoita.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin kaupunki on tehnyt selvitystyötä kansainvälisen tunnettuuden, kilpailukyvyn ja vetovoiman rakentamiseen liittyvistä toiminnoista. Selvitysten pohjalta valmistellaan HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin toimintojen yhdistämistä.

Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen keskittyvät yhtiöitetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yhteen kaupungin kokonaan omistamaan myynti- ja markkinointiyhtiöön, joka toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita.

Toimintojen yhdistäminen on suunniteltu toteutettavaksi niin, että Helsinki Abroad, HBH ja Helsinki Marketing sulautuvat kaupungin uuteen myynti- ja markkinointiyhtiöön. Sulautumistilanteessa yhtiöiden työntekijöiden työsuhteet siirtyvät automaattisesti entisin ehdoin vastaanottavaan yhtiöön osana yleistä varojen ja velkojen siirtymistä.

Järjestelyn tavoitteena on parantaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä, investointeja ja osaamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että ketterästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyy entistä paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiö toteuttaa tiivistä verkostoyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Selvitys toimintojen yhdistämisen ja yhtiöiden sulautumisen juridisiin sekä taloudellisiin reunaehtoihin liittyen on käynnistynyt loppuvuodesta 2020. Selvityksessä laaditaan tarkempi aikataulu ja suunnitelma Helsinki Abroadin, Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toimintojen yhdistämiseksi uuteen yhtiöön.

Muutostyöryhmän tehtävät

Kaupunki valmistelee HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin toimintojen yhdistämistä. Oikeudellisen ja kaupungin päätöksenteon prosessien rinnalla käynnistetään yhdistettävien yhtiöiden toimintakulttuurin muutosprosessi. Siirtymävaiheen operatiivista prosessia vetämään asetetaan muutostyöryhmä, joka kootaan kolmen yhtiön henkilöstöstä.

Muutostyöryhmän tavoitteena on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kautta vahvistaa henkilöstön sitoutumista muutokseen, rakentaa näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan.

Muutosryhmä toteuttaa tavoitetta käytännön projektien kautta ainakin kartoittamalla yhtiöiden päällekkäistä tekemistä ja osaamista, suoraviivaistamalla ja yhtenäistämällä yhtiöiden suunnittelu- ja toteutusprosesseja, vahvistamalla henkilöstön ymmärrystä yhdistettävistä toiminnoista ja organisaatiokulttuureista ja hallitsemalla henkilöstön odotuksia uuden kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin yhtiön perustamiseen liittyen.

Muutostyöryhmä huolehtii myös siitä, että henkilöstön kuuleminen varmistetaan yhdistymisprosessin kaikissa vaiheissa, henkilöstölle tarjotaan ajantasaista tietoa muutosprosessin etenemisestä sekä ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti esiin nouseviin käytännön työhön liittyviin kysymyksiin.

Muutostyöryhmän toiminta on käytännönläheistä ja organisaatioiden itsensä määrittelemää ja se vahvistaa organisaatioiden omaa omistajuutta muutoksesta. Toiminnan tulee kaikilta osin tukea kolmen organisaation operatiivista nykyisen strategiansa mukaista työtä sekä ennakoida, tunnistaa ja yhdessä käsitellä organisaatioiden yhdistämiseen liittyviä kysymyksiä. Muutostyöryhmän toiminnan tarkoitus on sujuvoittaa siirtymää uuteen yhtiöön ja se ennakoi uuden yhtiön toimivan johdon ja hallituksen järjestäytymistä. Muutostyöryhmän tehtävä ei ole uuden yhtiön strategian tai liiketoimintasuunnittelun tekeminen.

Muutosohjelmaan sisältyy mm seuraavia kokonaisuuksia:

 • Yhteisen arvopohjan ja kulttuurin tunnistaminen sekä luottamuksen ja tekemisen tavan rakentaminen läpi organisaatioiden.
 • Yhteisen ymmärryksen rakentaminen omistajan tahtotilasta ja odotuksista uudelle yhtiölle ja sen tulevalle toiminnalle ennakoiden uuden yhtiön toimivan johdon ja hallituksen järjestäytymistä.
 • Asiakasvuoropuhelun käynnistäminen nykyisten ja tunnistettujen tulevien asiakas- ja sidosryhmien kanssa sekä asiakaskeskeisen ajattelun vahvistaminen läpi organisaatioiden.
 • Yhteisten pilottiprojektien sekä temaattisten kokonaisuuksien kautta yhteistyön käynnistäminen läpi organisaatioiden.
 • Yhtiöiden keskeisten suunnittelu- ja toimintaprosessien suoraviivaistaminen ja yhtenäistäminen sen mukaan, mikä siirtymävaiheessa on tarkoituksenmukaista.
 • Ajantasainen ja avoin viestintä muutosprosessin etenemisestä sekä oikeudellisen että toimintakulttuurin prosessin osalta.  

Lopuksi

Työryhmä raportoi työn etenemisestä kaupunginkanslian konserniohjausyksikölle sekä sulautumisprosessin valmistelua ohjaavalle ryhmälle, ja antaa selvitystyöstään loppuraportin 31.5.2021 mennessä.

Työryhmään nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuksensa perusteella.

Hallintosäännön 12 luvun 1 pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö asettaa kahta tai useampaa toimialaa käsittelevät työryhmät.

Lisätiedot

Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi