Hankinta, työvaatteet, Palvelukeskus Helsinki, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2021-000134
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Palvelukeskus Helsinki, palvelukeskusliikelaitoksen käyttämät työvaatteet

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti palvelukeskusliikelaitoksen käyttämät työvaatteet hankinnasta esitetyin perustein

- hyväksyä Image Wear Oy:n (Y-tunnus 0689586-1) tarjouksen palvelukeskusliikelaitoksen käyttämät työvaatteet, osa-alue 1 Koulu- ja päiväkotipalveluiden sekä hoitoalan työntekijöiden ja esimiesten työvaatteet toimittajaksi neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa monipalvelujen yksikönjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopimuksen, koska Image Wear Oy:n tarjous on tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin ja täyttää tarjouspyynnössä asetetut ehdot,

- keskeyttää hankinnan palvelukeskusliikelaitoksen käyttämät työvaatteet, osa-alueen 2 Hoitoalan työntekijöiden ja esimiesten vaatteiden pesulapalvelut osalta ja oikeuttaa monipalvelujen yksikönjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan suorahankintasopimuksen osa-alueen 2 nykyisen toimittajan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n (Y-tunnus 3172148-4) kanssa, kunnes osa-alueen 2 hankinta on kilpailutettu uudelleen, koska osa-alueelle 2 ei saatu lainkaan tarjouksia,

- hyväksyä Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n (Y-tunnus 3172148-4) tarjouksen palvelukeskusliikelaitoksen käyttämät työvaatteet, osa-alue 3 Pakkalan ruokatuotannon elintarviketyövaatteet palveluna toimittajaksi neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa monipalvelujen yksikönjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopimuksen, koska Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n tarjous on tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin ja täyttää tarjouspyynnössä asetetut ehdot,

- hyväksyä Tools Finland Oy:n (Y-tunnus 2446396-6) tarjouksen palvelukeskusliikelaitoksen käyttämät työvaatteet, osa-alue 4 Aulapalvelutyöntekijöiden sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluiden työvaatteet toimittajaksi neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopimuksen, koska Tools Finland Oy:n tarjous on tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin ja täyttää tarjouspyynnössä asetetut ehdot,

- että hankinnan osa-alueiden 1,3 ja 4 hankintasopimuksia voidaan jatkaa niiden päättymisen jälkeen vielä 1+1 optiovuodella niin, että optiokauden käytöstä päättää Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puolesta yksikönjohtaja tai hänen määräämänsä,

- että yksikönjohtaja tai hänen määräämänsä voi tehdä nyt päätettävään hankintaan tarkennuksia hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Lisäksi toimitusjohtaja merkitsi tiedoksi,

- että hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E-palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

- että hankintojen arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 403 000 euroa. Hankinnan eri osa-alueiden arvioidut arvonlisäverottomat arvot ovat:

Osa-alue 1 noin 211 000 euroa
Osa-alue 2 noin 50 000 euroa
Osa-alue 3 noin 130 000 euroa
Osa-alue 4 noin 12 000 euroa

Päätöksen perustelut

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 02.03.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 08.04.2021 12.00.

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

Osa-alue 1. Koulu- ja päiväkotipalveluiden sekä hoitoalan työntekijöiden ja esimiesten työvaatteet:
E. Laiho Oy (Y-tunnus 0128243-3)
HEF Group Oy (Y-tunnus 0972869-8)
Image Wear Oy (Y-tunnus 0689586-1)
Tools Finland Oy (Y-tunnus 2446396-6)

Osa-alue 2. Hoitoalan työntekijöiden ja esimiesten vaatteiden pesulapalvelut ei saatu lainkaan tarjouksia. Osa-alueen 2 hankintaa ei voi lykätä uudelleenkilpailuttamisen ajaksi. Tilaaja järjestää hankinnan suorahankintana hankintalain 40 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti ja tulee järjestämään hankinnasta uuden kilpailutuksen.

Osa-alue 3. Pakkalan ruokatuotannon elintarviketyövaatteet palveluna
Elis Textile Service Oy (Y-tunnus 1956117-4)
Lindström Oy (Y-tunnus 1712792-1)
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (Y-tunnus 3172148-4)

Osa-alue 4. Aulapalvelutyöntekijöiden sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluiden työvaatteet:
HEF Group Oy (Y-tunnus 0972869-8)
Tools Finland Oy (Y-tunnus 2446396-6)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.

Tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset.

Osa-alue 1, Koulu- ja päiväkotipalveluiden sekä hoitoalan työntekijöiden ja esimiesten työvaatteet:
- E. Laiho Oy:n, Image Wear Oy:n ja HEF Group Oy:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset.

- Tools Finland Oy:n tarjous on ollut ehdollinen. Tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti tarjoajien tulee sitoutua osana sopimusta työllistämään sopimuskauden aikana yhden (1) heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön. Tarjoajan on tullut lisäksi liittää tarjoukseensa vapaamuotoinen, alustava selvitys työllistämisen käytännön toteutuksesta. Tools Finland Oy:n työllistämissuunnitelma on sisältänyt työllistämisehdon täyttämistä koskevan varauman ja näin ollen tarjous on ollut ehdollinen. Tools Finland Oy:n tarjous osa-alueelle 1 hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Osa-alue 2, Hoitoalan työntekijöiden ja esimiesten vaatteiden pesulapalvelut:
- ei saatu lainkaan tarjouksia.

Osa-alue 3, Pakkalan ruokatuotannon elintarviketyövaatteet palveluna:
- Lindström Oy:n ja Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset.

- Elis Textile Service Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön vastuullisuussuunnitelma-liitteessä on asetettu seuraava vähimmäisvaatimus: Huoltopalvelun tulee välttää synteettisten kuitujen mikromuovien päätymistä ympäristöön esimerkiksi jätevesisuodattimien avulla. Elis Textile Service Oy:n toimittamasta vastuullisuussuunnitelmasta käy ilmi, että tarjoaja ei täytä edellä kuvattua vähimmäisvaatimusta. Elis Textile Service Oy:n tarjous osa-alueelle 3 hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Osa-alue 4, Aulapalvelutyöntekijöiden sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluiden työvaatteet:
- Tools Finland Oy:n ja HEF Group Oy:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin, pisteytetty tarjous. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertailtiin seuraavasti:

Osa-alue 1: kokonaishankintahinta enintään 70 pistettä, esimerkkiasukokonaisuuksien toiminnalliset laatutekijät enintään 20 pistettä ja sopimustuotteiden toimitusaika enintään 10 pistettä.

Osa-alue 2: ei saatu lainkaan tarjouksia.

Osa-alue 3: kokonaishankintahinta enintään 90 pistettä ja sopimustuotteiden toimitusaika enintään 10 pistettä.

Osa-alue 4: kokonaishankintahinta enintään 70 pistettä, esimerkkiasukokonaisuuksien toiminnalliset laatutekijät enintään 20 pistettä ja sopimustuotteiden toimitusaika enintään 10 pistettä.

Vertailtavat kokonaishankintahinnat muodostuivat yksikköhintojen ja tilaajan arvioimien toimitusmäärien perusteella.

Osa-alueiden 1 ja 4 toiminnalliset laatutekijät tarjoajien asukokonaisuuksista arvioitiin ja pisteytettiin tarjouspyynnön mukaisesti tilaajan testausryhmän jäsenien toimesta. Arvioitavia laatutekijöitä oli 10 kappaletta, joista jokaisesta oli mahdollista saada kaksi (2) pistettä mikäli vaatimus testausryhmän jäsenen mielestä täyttyi täysin, yksi (1) piste mikäli vaatimus testausryhmän jäsenen mielestä täyttyi osittain ja nolla (0) pistettä mikäli vaatimus testausryhmän jäsenen mielestä ei täyttynyt. Tarjoajan maksimikokonaispisteet olivat tällöin 20 pistettä (10 x 2 pistettä). Tarjoajan toiminnallisten laatutekijöiden lopulliset, vertailuun mukaan otetut kokonaispisteet ovat eri testausryhmän jäsenien antamien kokonaispisteiden keskiarvo pyöristettynä lähimpään tasalukuun.

Osa-alueiden 1,3 ja 4 sopimustuotteiden toimitusaika pisteytettiin tarjouspyynnön mukaisesti siten, että alle viikon toimitusajasta tarjoajan oli mahdollista saada 10 pistettä.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman ja tarjouspyynnön ehdot täyttävän tarjouksen on tehnyt

osa-alue 1: Image Wear Oy
osa-alue 3: Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
osa-alue 4: Tools Finland Oy

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Saara Ojanen, suunnittelija, puhelin: 09 310 25517

saara.ojanen@hel.fi

Päättäjä

Antti Värtelä
toimitusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. vertailutaulukko HEL 2021-000134

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.