Maksuperusteiden määrääminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Työväenopiston kevät ja syksy 2021 poikkeavat kurssimaksut

HEL 2021-000668
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Helsingin työväenopiston poikkeavat kurssimaksut kevät 2022

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Vapaan sivistystyön päällikkö hyväksyi poikkeavat kurssimaksut syyslukukauden 2021 joustavan suunnittelun kursseille liitteen 1 mukaisesti ja kevätlukukauden 2022 kursseille liitteen 2 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialan lautakunta on päättänyt 3.3.2020 opiston opiskelijoilta perittävät maksut ja maksujen alennusperusteet 1.8.2020 alkaen. Päätöksen mukaan rehtori päättää normaalista poikkeavat kurssimaksut sekä kurssin maksuttomuuden ellei sitä jo muutoin ole määritelty. Työväenopistolla on tarve asettaa joillekin kursseille poikkeavahintaisia kurssimaksuja tai tarjota maksuttomia kursseja. Perusteena näille on kurssin kokeiluluonteisuus, kurssin toteuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa tai sosiaaliset syyt, joiden takia kurssi tarjotaan maksuttomana tai normaalia alemmalla hinnalla.

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 88581

jonna.martikainen@hel.fi

Päättäjä

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö