Vuokraus, tilat, KanAm Grund Kapitalverwaltung- sgesellschaft mbh, Konepajankuja 1-5, kaupunginkanslia

HEL 2021-000764
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Vuokraus, tilat, KanAm Grund Kapitalverwaltung- sgesellschaft mbh, acting on behalf of the “Leading Cities Invest", Konepajankuja 1-5, kaupunginkanslia

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat-palvelu Asiakkuus 3:n yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Konepajankuja 5 KanAm Grund Kapitalverwaltung- sgesellschaft mbh, acting on behalf of the “Leading Cities Invest omistamasta kiinteistöstä tilat C3A ja C3B, huoneistoalaltaan 682m² sekä 25m² mitkä sisältävät 3.kerroksen jyvitetyt kerrostilat ja sosiaalitilat, viideksi (5) vuodeksi Helsingin kaupungin kanslian strategiaosaston käyttöön siten, että pääoman ja ylläpidon sisältämä kokonaisvuokra arvonlisäverottomana on 22,50 euroa/m²/kk, yhteensä 15 907,50 euroa/kk ja vuokra-aika alkaa 01.04.2021 päättyen 31.05.2026 sekä liitteenä olevassa tarjouksessa esitetyin ehdoin.

Kokonaisvuokraan sisältyy pääomakustannukset, kiinteistön ylläpito, lämmitys- ja vesikustannukset sekä jätehuolto.

Vuokralainen sitoutuu solmimaan erillisen sähkösopimuksen ja aulapalvelusopimuksen Liitteen 1 mukaisesti. Arvioitu aulapalveluveloitus on noin 0,60 euroa/m²/kk ja määräytyy erillisen sopimuksen mukaan. Aulapalvelun maksuvelvollisuus alkaa vuokrakauden alkamispäivänä.

Pääomavuokraan, ylläpitovuokraan ja muihin maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Päätöksen perustelut

Tilavaihtoehtoja on tarkasteltu kaupunkiympäristön toimitilavuokrausyksikön toimesta yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Tavoitteena uusille tiloille on ollut saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä sekä tilojen hyvä peruskunto ja muuton nopea aikataulu. Kaupungin omistamia tavoitteen mukaisia monitilatoimistoja ei ole vapaana.

Yhteisen näkemyksen mukaan tavoitteet saavutetaan parhaiten sijoittamalla toiminnot Fredriksbergin kiinteistöön Konepajankuja 1-5.

Vuokrasopimus on määräaikainen, viisi (5) vuotta. Sopimus laaditaan alkamaan 01.04.2021, jolloin vuokranantajan teettämät muutostyöt saadaan valmiiksi. Toiminta tiloissa ja vuokranmaksu alkaa 01.04.2021. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy 31.05.2026.

Päätös tullut nähtäväksi 22.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Fredriksberg C Vuokrasopimusluonnos liitteineen Helsingin kaupunki 11.12.2020
2. Digitaalisen perustan tilat - Joulukuu 2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.