Nimeäminen, jalankulku- ja pyöräily-yhteys, Östersundom

HEL 2021-000947
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Östersundomin (55.) kaupunginosassa sijaitsevan jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeäminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Östersundomin (55.) kaupunginosassa Korsnäsissä sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimellä Finnörinpolku – Finnörsstigen.

Päätöksen perustelut

Östersundomin kaupunginosassa Korsnäsissä sijaitsee asemakaavassa nimeämätön jalankulku- ja pyöräily-yhteys, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen yleisen käytön ja alueen opastuksen takia. Alueella on voimassa asemakaava nro 753001 vuodelta 1993.

Nimistötoimikunta on käsitellyt yhteyden nimeämistä 10.2.2021 ja on esittänyt sille nimeä Finnörinpolku – Finnörsstigen. Ehdotettu nimi perustuu Finnören-nimiseen niemeen. Samaan tapaan on muodostettu lähistöllä Sipoon kunnan puolella sijaitsevat nimet Lillörintie – Lillörsvägen (Lillören-nimisen niemen mukaan) ja Storörintie – Storörsvägen (Storören-nimisen niemen mukaan).

Vuorovaikutus

Nimettävän yhteyden välittömässä läheisyydessä sijaitseville kiinteistöille lähetettiin nimeämisen vireille tulosta kertovat kirjeet, jotka jätettiin postin kuljetettavaksi 29.4.2021. Nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 4.5.2021 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Yhteyden nimeämisestä ei jätetty mielipiteitä.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Päätös tullut nähtäväksi 10.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Päättäjä

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö