Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymiseksi 1.2.2021 alkaen

HEL 2021-001235
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymiseksi 1.10.2021 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät sekä heidän nimetyt sijaisensa ovat sijaisuusaikana oikeutettuja hyväksymään taloushallintopalveluliikelaitoksen laskuja oman osastonsa tai palvelualueensa osalta 1.10.2021 alkaen seuraavasti:

Osasto
Laskujen hyväksyjät
Sijainen
Keskitetyt palvelut
Päivi Turpeinen
Harri Numminen
Taloushallinnon palvelut
Pasi Rauhaniemi
Anu Hiltunen tai Marja Suomela
Palkkahallinnon palvelut
Ellika Willgrén (takautuvasti 15.4.2021 alkaen)
Maija Husso tai Kaisa Coussement

Lisäksi:
- Taloushallinnon palvelut -osaston Talouden järjestelmät - palvelualueella laskujen hyväksyjä on Päivi Lahti ja sijaisina Riitta Keskisaari tai Saila Turkka.
- Palkkahallinnon palvelut -osaston HR-järjestelmät -palvelualueella laskujen hyväksyjä on Kari Kallio ja sijaisina Maija Husso tai Kaisa Coussement.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että hyväksyminen voidaan jättää tekemättä kun:
- Bosti-hankintajärjestelmään on tehty hankintavaltuuksien mukaisesti tilaus sekä toimituksen vastaanottomerkintä
- lasku vastaa CM-järjestelmässä hyväksyttyä sopimusta
- lasku vastaa M2-järjestelmässä hyväksyttyä menoa.

Samalla toimitusjohtaja päätti, että ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa rahoitusjohtajan 12.10.2012 § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kaupunginvaltuusto 5.5.2021 § 98, 16.6.2021 § 186) 11 luvun 2 §:n 8 kohdan mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä.

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Nina Fatty, suunnittelija, puhelin: 09 310 25109

nina.fatty@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja