Toivomusponsi, vesijoukkoliikenteen edellytysten parantaminen Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella

HEL 2021-001648
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 130 §

Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta parantaa vesijoukkoliikenteen edellytyksiä Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella ja ylipäätänsä lisätä vesijoukkoliikennettä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitos (HKL) tilaa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) tariffijärjestelmään kuuluvan Suomenlinnaan suuntautuvan vesijoukkoliikenteen HSL:n määrittelemällä palvelutasolla tytäryhtiöltään Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä (SLL). HKL vastaa SLL:n tuottaman liikenteen tarvitseman laituri- ja terminaali-infrastruktuurin hallinnasta ja ylläpidosta.

HKL ja SLL ovat osallistuneet Helsingin merellisen strategian toteuttamiseen osaltaan strategian toimenpideohjelmassa määritellyssä laajuudessa. HKL näkee Helsingin vesijoukkoliikenteen kehittämisen yhtenä tärkeänä keinona kaupungin elinvoimaisuuden, houkuttelevuuden ja virkistysmahdollisuuksien lisäämiseen.

Ponnen erityisesti mainitseman alueen läheisyydestä Kauppatorin Keisarinluodonlaiturilta liikennöidään Suomenlinnaan henkilölautoilla. HKL on aktiivisesti kehittänyt viime vuosina henkilölauttalaiturialueen toimintaedellytyksiä. Viimeisimpänä valmistui odotuspaviljonkirakennuksen mittava peruskorjaus loppuvuodesta 2020.

SLL huolehtii vesijoukkoliikenteen tulevaisuuden edellytyksistä kalustosuunnitelman pohjalta kehittämällä käytettävää kalustoaan niin, että liikenne on luotettavaa ja käytettävä kalusto asetetut vaatimukset täyttävää niin asiakaskokemuksen, matkustajakapasiteetin kuin päästöjenkin osalta. Henkilölauttaliikenteen raitiotieliikenteeseen liityntäyhteyksien parantamista on pohdittu osana Kauppatorin alueen kehittämistä ja Eteläsataman alueen asemakaavan päivittäminen myös lähivesiliikenteen laituriratkaisut huomioiden ovat vireillä. HKL ja SLL toteavat, että mahdolliset henkilölauttaliikenteen laituriratkaisujen muutokset pitää suunnitella laajassa yhteistyössä alueen toiminnallisuuden varmistamiseksi. HKL ja SLL tulevat osallistumaan asemakaavatyöhön normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti.

Osana merellisen strategian mukaista vesijoukkoliikenteen kehittämistä HKL ja SLL osallistuvat kiinteästi kaupunginhallituksen 24.5.2021, 395 §, tekemän periaatepäätöksen mukaisen erityisesti Kruunuvuoren lauttayhteyttä kehittävän sähkölauttahankkeen jatkovalmisteluun. Sähkölauttahankkeessa on kyse täysin uudenlaisen akkukäyttöisen vesiliikennekaluston ja –liikennöintimallien suunnittelusta ja valmistelusta. Sähkölauttaliikenne on suunniteltu aloitettavaksi aluksi Meritullintorin ja Kruunuvuorenrannan välisellä reitillä. Reitti lisää rakentuvan Kruunuvuorenrannan asukkaiden liikkumisvaihtoehtoja tarjoamalla kestävään kulkutapaan perustuvan lisäyhteyden keskustaan suuntautuville matkoille.

HKL toteaa, että HSL:n lippujärjestelmään liitetyn vesijoukkoliikenteen mahdollinen laajentaminen edellyttää HSL:n linjasto- ja liikennöintisuunnitteluun pohjautuvaa tavoitetason asettelua, jotta pystytään esittämään perusteellisesti valmistellut kannattavuus- ja hyötylaskelmat päätöksenteon tueksi. Huomioiden lähimmän kymmenen vuoden taloudellisen suunnittelun jo asetettu kaupunkitasoinen raami tulee kalusto- ja laituri-investointien sekä uusien reittien avaamisten tuoda merkittävää lisäarvoa kantakaupungin joukkoliikenteen ja matkailunedistämisen osalta.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ponsi

Kaupunginvaltuusto tehdessään 3.2.2021, 19 §, periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa liitti päätökseen Silja Borgarsdottir Sandelinin esittämänä seuraavan ponnen:

”Hyväksyessään periaatepäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia parantaa vesijoukkoliikenteen edellytyksiä Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella ja ylipäätänsä lisätä vesijoukkoliikennettä.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan ponnesta lausunnon kaupunginhallitukselle 10.9.2021 mennessä.

Suomenlinnan Liikenne Oy:n osallistuminen

HKL on pyytänyt lausuntoon kannanoton tytäryhtiöltään Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 32528

antti.nousiainen@hel.fi

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35920

karoliina.rajakallio@hel.fi