Luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista päättäminen 2021

HEL 2021-002358
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 213 §

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto otti asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia 1.8.2021 lukien seuraavasti:

Kaupungin toimielinten palkkiot

Kaupunginvaltuusto

 • kokouspalkkio: 545 euroa (puheenjohtaja), 410 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 11 420 euroa (puheenjohtaja), 9 600 euroa (varapuheenjohtajat)

Kaupunginhallitus

 • Kokouspalkkio: 340 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 9 600 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 340 euroa.

Konsernijaosto

 • Kokouspalkkio: 240 euroa (puheenjohtaja), 170 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Elinkeinojaosto

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 170 euroa.

Tarkastuslautakunta

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakunnat

 • Kokouspalkkio: 270 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakuntien jaostot

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

 • Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa
(varapuheenjohtaja, jäsenet)

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa

Muut palkkiot ja rajoitukset

 • Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona korkeintaan 13 400 € tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa luottamustoimessa.

Lisätään kolmannen luvun loppuun seuraava lause:

Päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

 • Kokonaispalkkio: 380 euroa (puheenjohtaja), 310 euroa (varapuheenjohtaja), 260 euroa  (jäsen), 340 euroa (kotiäänestyksen vaalitoimitsija)

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Palkkiot muista toimielimistä

Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä toimielimen päätökseen perustuvan alueellisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

 • Kokouspalkkio: 440 euroa (puheenjohtaja), 340 euroa (jäsen)

Pääkaupunkiseudun koordinaatioyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle, muulle kuin päätoimiselle, luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

 • Vuosipalkkio: 5 700 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (jäsen)

Kokouspalkkion korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna silloin, jos henkilön läsnäolo kokouksessa on kestänyt yli 3 tuntia.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3 480 euroa vuodessa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konsernijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston varapuheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään lause:

Lastenhoidon korvausta ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille.

Käsittely

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Matias Turkkilan kannattamana, että kohdat 2-26 korvataan lauseella "Kaupunginvaltuusto päättää pitää luottamushenkilöiden euromääräiset etuudet toistaiseksi ennallaan."

Keskustelun kuluessa valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Matias Turkkilan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuden tuoda mahdollinen seuraava palkkioiden korotus käsittelyyn selvästi ennen kuntavaaleja.

Äänestysjärjestys

Ensin äänestettiin vastaehdotuksesta ja sen jälkeen toivomusponsiehdotuksesta.

2 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, valtuutettu Nuutti Hyttisen vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Korvataan kohdat 2-26 lauseella "Kaupunginvaltuusto päättää pitää luottamushenkilöiden euromääräiset etuudet toistaiseksi ennallaan."

Jaa-äänet: 72
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Tyhjä: 2
Laura Kolbe, Terhi Peltokorpi

Poissa: 1
Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuden tuoda mahdollinen seuraava palkkioiden korotus käsittelyyn selvästi ennen kuntavaaleja.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 15
Alviina Alametsä, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Kauko Koskinen, Otto Meri, Risto Rautava

Tyhjä: 63
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Poissa: 2
Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottamaa toivomusponsi.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Kaupunginhallitus

Ei: Korvataan kohdat 2-26 lauseella "Kaupunginvaltuusto päättää pitää luottamushenkilöiden euromääräiset etuudet toistaiseksi ennallaan."

Jäsen Valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ei valtuustoryhmää
Aro, Katju Ei valtuustoryhmää
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ei valtuustoryhmää
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ei valtuustoryhmää
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ei valtuustoryhmää
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ei valtuustoryhmää
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko Ei valtuustoryhmää
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laine, Anna Ei valtuustoryhmää
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Parpala, Matti Ei valtuustoryhmää
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa Ei valtuustoryhmää
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Silvo, Satu Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sivonen, Sameli Ei valtuustoryhmää
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja Ei valtuustoryhmää
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Vartiainen, Juhana Ei valtuustoryhmää
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 21 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 15 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 14 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 8 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 8 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 6 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 2 0 0
Liike Nyt Helsinki 0 1 0 0

Äänestys 2

Jaa: Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuden tuoda mahdollinen seuraava palkkioiden korotus käsittelyyn selvästi ennen kuntavaaleja.

Ei: Vastustaa

Jäsen Valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko Ei valtuustoryhmää
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ei valtuustoryhmää
Aro, Katju Ei valtuustoryhmää
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ei valtuustoryhmää
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ei valtuustoryhmää
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ei valtuustoryhmää
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ei valtuustoryhmää
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laine, Anna Ei valtuustoryhmää
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Parpala, Matti Ei valtuustoryhmää
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa Ei valtuustoryhmää
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Silvo, Satu Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sivonen, Sameli Ei valtuustoryhmää
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Vartiainen, Juhana Ei valtuustoryhmää
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja Ei valtuustoryhmää
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 6 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 6 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 3 11 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 5 0
Vihreä valtuustoryhmä 1 1 12 0
Ei valtuustoryhmää 0 1 19 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 0 8 1
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin toimielinten palkkiot, vaaleihin liittyvät palkkiot ja palkkiot muista toimielimistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 17.5.2017, 238 §.
Kaupunginvaltuusto täydensi päätöstään 13.9.2017 § 314 toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttajatoimielimen tai muun vastaavan työryhmän kokouksista maksettavilla palkkioilla. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi 19.6.2019 211 § toimialalautakuntien jaostojen, pelastuslautakunnan, liikelaitosten johtokuntien sekä koulujen ja lukioiden johtokuntien kokousten palkkioista sekä vaaleihin liittyvistä palkkioista.

Luottamushenkilöiden palkkioiden korotusten perusteena on käytetty julkisen sektorin ansiotasoindeksin nousua, joka on tarkasteluvälillä 2017 ja 2020 ollut noin 6 - 7 %. Ansiotasoindeksi mittaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Ehdotetut korotukset vastaavat korotuksen suuruudelta edellä mainittua. Palkkioluokittain tarkasteltuna korotusten suuruus on keskimäärin 6,6 %.

Lisäksi on tarpeen lisätä Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -sääntöön ensimmäisen luvun Muut palkkiot ja rajoitukset -alaluvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi hallintosäännön 31 luvun 2 §:n 2 momentissa mainittu rajoitus siitä, että päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Kokouspalkkioiden korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen sanamuotoa on tarpeen täsmentää niin, että henkilölle maksetaan yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna vain, jos henkilön läsnäolo kokouksessa kestää yli 3 tuntia. Palkkioiden korottamiskäytäntöä on sovellettu aina niin, kuten sanamuotoa esitetään muutettavaksi.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäistä kappaletta on tarpeen täsmentää niin, että kulukorvauksia ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille, kuten hallintosäännön 31 luvun 3 §:ssä todetaan.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään toteamus, että lastenhoidosta aiheutuneita kustannuksia ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille, kuten hallintosäännön 31 luvun 5 §:ssä todetaan.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.

Asian käsitteleminen kiireellisenä

Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Asiaa ei ole mainittu valtuuston kokouksen 23.6.2021 esityslistalla, joka on 17.6.2021 toimitettu sähköisesti kokouskutsun mukana. 23.6. kokous on kuluvan valtuustokauden viimeinen. On perusteltua, että palkkioista seuraavaa valtuustokautta varten päättää nyt toimiva valtuusto. Asia on näin ollen kiireellinen.

Ehdotetut uudet taloudelliset etuudet ovat liitteenä 1.

Sulje

Kaupunginhallitus 21.06.2021 § 481

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia 1.8.2021 lukien seuraavasti:

Kaupungin toimielinten palkkiot

Kaupunginvaltuusto

 • kokouspalkkio: 545 euroa (puheenjohtaja), 410 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 11 420 euroa (puheenjohtaja), 9 600 euroa (varapuheenjohtajat)

Kaupunginhallitus

 • Kokouspalkkio: 340 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 9 600 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 340 euroa.

Konsernijaosto

 • Kokouspalkkio: 240 euroa (puheenjohtaja), 170 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Elinkeinojaosto

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 170 euroa.

Tarkastuslautakunta

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakunnat

 • Kokouspalkkio: 270 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakuntien jaostot

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

 • Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa
(varapuheenjohtaja, jäsenet)

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa

Muut palkkiot ja rajoitukset

 • Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona korkeintaan 13 400 € tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa luottamustoimessa.

Lisätään kolmannen luvun loppuun seuraava lause:

Päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

 • Kokonaispalkkio: 380 euroa (puheenjohtaja), 310 euroa (varapuheenjohtaja), 260 euroa  (jäsen), 340 euroa (kotiäänestyksen vaalitoimitsija)

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Palkkiot muista toimielimistä

Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä toimielimen päätökseen perustuvan alueellisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

 • Kokouspalkkio: 440 euroa (puheenjohtaja), 340 euroa (jäsen)

Pääkaupunkiseudun koordinaatioyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle, muulle kuin päätoimiselle, luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

 • Vuosipalkkio: 5 700 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (jäsen)

Kokouspalkkion korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna silloin, jos henkilön läsnäolo kokouksessa on kestänyt yli 3 tuntia.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3 480 euroa vuodessa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konsernijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston varapuheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään lause:

Lastenhoidon korvausta ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Muutetaan kohdassa "muut palkkiot ja rajoitukset" oleva kirjaus seuraavaan muotoon:

"Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona enintään 13 400 euroa tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa luottamustoimessa".

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

14.06.2021 Pöydälle

07.06.2021 Pöydälle

15.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 31.03.2021 § 72

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisättiin:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.07.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi