Luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista päättäminen 2021

HEL 2021-002358
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 481 §

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia 1.8.2021 lukien seuraavasti:

Kaupungin toimielinten palkkiot

Kaupunginvaltuusto

 • kokouspalkkio: 545 euroa (puheenjohtaja), 410 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 11 420 euroa (puheenjohtaja), 9 600 euroa (varapuheenjohtajat)

Kaupunginhallitus

 • Kokouspalkkio: 340 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 9 600 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 340 euroa.

Konsernijaosto

 • Kokouspalkkio: 240 euroa (puheenjohtaja), 170 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Elinkeinojaosto

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 170 euroa.

Tarkastuslautakunta

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakunnat

 • Kokouspalkkio: 270 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakuntien jaostot

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

 • Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa
(varapuheenjohtaja, jäsenet)

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa

Muut palkkiot ja rajoitukset

 • Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona korkeintaan 13 400 € tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa luottamustoimessa.

Lisätään kolmannen luvun loppuun seuraava lause:

Päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

 • Kokonaispalkkio: 380 euroa (puheenjohtaja), 310 euroa (varapuheenjohtaja), 260 euroa  (jäsen), 340 euroa (kotiäänestyksen vaalitoimitsija)

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Palkkiot muista toimielimistä

Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä toimielimen päätökseen perustuvan alueellisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

 • Kokouspalkkio: 440 euroa (puheenjohtaja), 340 euroa (jäsen)

Pääkaupunkiseudun koordinaatioyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle, muulle kuin päätoimiselle, luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

 • Vuosipalkkio: 5 700 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (jäsen)

Kokouspalkkion korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna silloin, jos henkilön läsnäolo kokouksessa on kestänyt yli 3 tuntia.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3 480 euroa vuodessa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konsernijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston varapuheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään lause:

Lastenhoidon korvausta ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Muutetaan kohdassa "muut palkkiot ja rajoitukset" oleva kirjaus seuraavaan muotoon:

"Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona enintään 13 400 euroa tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa luottamustoimessa".

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia 1.8.2021 lukien seuraavasti:

Kaupungin toimielinten palkkiot

Kaupunginvaltuusto

 • kokouspalkkio: 545 euroa (puheenjohtaja), 410 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 11 420 euroa (puheenjohtaja), 9 600 euroa (varapuheenjohtajat)

Kaupunginhallitus

 • Kokouspalkkio: 340 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 9 600 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 • Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 340 euroa.

Konsernijaosto

 • Kokouspalkkio: 240 euroa (puheenjohtaja), 170 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Elinkeinojaosto

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja)

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 170 euroa.

Tarkastuslautakunta

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakunnat

 • Kokouspalkkio: 270 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakuntien jaostot

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
 • Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

 • Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa
(varapuheenjohtaja, jäsenet)

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

 • Vuosipalkkio: 3 800 euroa

Muut palkkiot ja rajoitukset

 • Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona korkeintaan 11 420 € tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa luottamustoimessa.

Lisätään kolmannen luvun loppuun seuraava lause:

Päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

 • Kokonaispalkkio: 380 euroa (puheenjohtaja), 310 euroa (varapuheenjohtaja), 260 euroa  (jäsen), 340 euroa (kotiäänestyksen vaalitoimitsija)

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

 • Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Palkkiot muista toimielimistä

Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä toimielimen päätökseen perustuvan alueellisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

 • Kokouspalkkio: 440 euroa (puheenjohtaja), 340 euroa (jäsen)

Pääkaupunkiseudun koordinaatioyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle, muulle kuin päätoimiselle, luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

 • Vuosipalkkio: 5 700 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (jäsen)

Kokouspalkkion korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna silloin, jos henkilön läsnäolo kokouksessa on kestänyt yli 3 tuntia.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3 480 euroa vuodessa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konsernijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston varapuheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään lause:

Lastenhoidon korvausta ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille.

Sulje

Kaupungin toimielinten palkkiot, vaaleihin liittyvät palkkiot ja palkkiot muista toimielimistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 17.5.2017, 238 §.
Kaupunginvaltuusto täydensi päätöstään 13.9.2017 § 314 toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttajatoimielimen tai muun vastaavan työryhmän kokouksista maksettavilla palkkioilla. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi 19.6.2019 211 § toimialalautakuntien jaostojen, pelastuslautakunnan, liikelaitosten johtokuntien sekä koulujen ja lukioiden johtokuntien kokousten palkkioista sekä vaaleihin liittyvistä palkkioista.

Luottamushenkilöiden palkkioiden korotusten perusteena on käytetty julkisen sektorin ansiotasoindeksin nousua, joka on tarkasteluvälillä 2017 ja 2020 ollut noin 6 - 7 %. Ansiotasoindeksi mittaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Ehdotetut korotukset vastaavat korotuksen suuruudelta edellä mainittua. Palkkioluokittain tarkasteltuna korotusten suuruus on keskimäärin 6,6 %.

Lisäksi on tarpeen lisätä Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -sääntöön ensimmäisen luvun Muut palkkiot ja rajoitukset -alaluvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi hallintosäännön 31 luvun 2 §:n 2 momentissa mainittu rajoitus siitä, että päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Kokouspalkkioiden korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen sanamuotoa on tarpeen täsmentää niin, että henkilölle maksetaan yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna vain, jos henkilön läsnäolo kokouksessa kestää yli 3 tuntia. Palkkioiden korottamiskäytäntöä on sovellettu aina niin, kuten sanamuotoa esitetään muutettavaksi.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäistä kappaletta on tarpeen täsmentää niin, että kulukorvauksia ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille, kuten hallintosäännön 31 luvun 3 §:ssä todetaan.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään toteamus, että lastenhoidosta aiheutuneita kustannuksia ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille, kuten hallintosäännön 31 luvun 5 §:ssä todetaan.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.

Asian käsitteleminen kiireellisenä

Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Asiaa ei ole mainittu valtuuston kokouksen 23.6.2021 esityslistalla, joka on 17.6.2021 toimitettu sähköisesti kokouskutsun mukana. 23.6. kokous on kuluvan valtuustokauden viimeinen. On perusteltua, että palkkioista seuraavaa valtuustokautta varten päättää nyt toimiva valtuusto. Asia on näin ollen kiireellinen.

Ehdotetut uudet taloudelliset etuudet ovat liitteenä 1.

Sulje

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 462

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

07.06.2021 Pöydälle

15.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 31.03.2021 § 72

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisättiin:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.