Kokoonpanon muutos, kaupunginvaltuusto, eroaminen

HEL 2021-002679
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 25 §

Uuden varavaltuutetun nimeäminen

Keskusvaalilautakunta

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti nimetä uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten valtuustoryhmään kuluvan valtuustokauden loppuun asti, jotta varavaltuutettuja on valtuustoryhmässä vaalilain määräämä määrä. Keskusvaalilautakunta päätti nimetä Perussuomalaisten valtuustoryhmään sijaantulojärjestyksessä seuraavan mahdollisen henkilön, joka on Tiina Ahva.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vaalilain 93 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on määrättävä valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti, mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää (17.3.2021) Sampo Terholle eron valtuutetun luottamustoimesta hänen omasta pyynnöstään. Näin ollen Perussuomalaisten valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten valtuustoryhmään (liite 1).

Perussuomalaisten valtuustoryhmään sijaantulojärjestyksessä seuraava henkilö on Tiina Ahva. Keskusvaalilautakunta nimeää uudeksi varavaltuutetuksi Tiina Ahvan valtuuston kuluvan toimikauden loppuun asti.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 17.03.2021 § 53

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 • myönsi Sampo Terholle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta
 • totesi, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi
 • totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten valtuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 162

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 • myöntää Sampo Terholle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta
 • toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi
 • toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten valtuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätietojen antaja

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kirje keskusvaalilautakunnalle Terho

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.