Talousarvioaloite, Vuosaaren pelastusaseman suunnittelu ja toteutus käynnistetään 2022

HEL 2021-002874
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 47 §
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Talousarvioaloite, Vuosaaren pelastusaseman suunnittelu ja toteutus käynnistetään 2022 , Jalovaara Ville

Pelastuslautakunta

Lausunto

Pelastuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunta ei kannata tehtyä aloitetta, jossa esitetään, että Vuosaaren pelastusaseman suunnittelu ja toteutus käynnistettäisiin vuoden 2022 aikana.

Pelastuslaitos arvioi pelastustoiminnan toimintavalmiutta kokonaisuutena ja suunnittelee toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisturvallisuutta parhaiten edistävästi. Palveluverkkoa on tarkoitus kasvattaa ottamalla käyttöön kärkiyksiköitä ja kevytasemia sekä rakentamalla uusia pelastusasemia. Seuraavan 10 vuoden aikana pelastuslaitoksella on suunnitelmissa rakentaa neljä uutta pelastusasemaa, jotka sijoitetaan ja mitoitetaan päivittyvään riskianalyysiin perustuen. Tällä hetkellä riskianalyysiin perustuva prioriteettijärjestys on Konala, Kontula, Tapanila ja Vuosaari.

Pelastuslaitoksen palveluverkoston laajenemiseen liittyviä aikatauluja ja suunnitelmia tehdessä on huomioitu pelastuslaitoksen tosiasiallinen kyky toteuttaa toimintavalmiuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ja varmistaa, että uudet kevytasemat ja pelastusasemat pystytään miehittämään osaavalla henkilöstöllä.

Pelastuslautakunta pitää tärkeänä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pystytään turvaamaan pelastuslaitoksen palveluverkoston systemaattista ja suunnitelmallista kasvua.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysissä on tunnistettu, että erityisesti pääkaupunkiseudulla on sellaisia riskiluokan I aluekokonaisuuksia, joilla toimintavalmiusajan kansallisiin ohjearvoihin ei päästä. Pääkaupunkiseudulla tällaisilla alueilla myös väentiheys, rakentamisen tiheys ja liikenteen määrät ovat korkeita. Helsingissä puutteita esiintyy lähinnä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajoissa. Laajimmat riskiluokan I alueet, joilla ensimmäisen yksikön mukaan lasketussa toimintavalmiusajassa on havaittu puutteita, ovat Konala, Pukinmäki, Pihlajisto, Tapanila, Kontula, Vuosaari ja Lauttasaari. Palveluverkon kehittämisen ja toimintavalmiusaikojen parantamisen näkökulmasta näistä on riskianalyysin perusteella tunnistettu ensisijaisiksi Konala, Kontula, Tapanila ja Vuosaari. Prioriteettijärjestys perustuu alueilla tapahtuneiden korkeariskisten onnettomuuksien, toteutuneiden onnettomuusvahinkojen sekä toimintavalmiusajan viiveisiin. Huomioon on otettu myös laajemmin alueiden tehtäväprofiili, pelastustoiminnassa erityisesti niiden potentiaalisen onnettomuusriskin vuoksi huomioitavat kohteet sekä väestönkehityksen ennusteet.

Nyt käynnissä olevien Konalan ja Kontulan pelastusasemien rakennushankkeiden jälkeen vuorossa on Tapanilan ja Vuosaaren alueet. Näiden kahden alueen osalta arviotiin uudestaan kärkiyksiköiden prioriteettijärjestystä. 13.9.2021 päivätyn analyysin perusteella prioriteettijärjestykseen ei tarvitse tehdä muutoksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätietojen antaja

Vesa Halonen, pelastusjohtaja, puhelin: 09 310 30100

vesa.halonen@hel.fi

Hanna Rekola, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0406302525

hanna.rekola@hel.fi