Talousarvioaloite, liikuntainvestointien kasvattaminen

HEL 2021-002885
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 485 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien liikuntainvestointien budjetin nostoa kiireellisempien liikuntainvestointien toteuttamiseksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus kokoaa puisto- ja liikunta-alueinvestointien rahoitustarpeet. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus esittää uudet hankkeet ja tarpeet toimintaympäristön muutosanalyysissä kaupunkiympäristön toimialalle.

Kaupunkiympäristön toimiala kokoaa ja esittää toimintaympäristön muutosesitykset uusista toteutettavista hankkeista ja tarpeista investointien talousarvioehdotusta varten.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on myös tunnistanut talousarvioaloitteessa mainitut tarpeet ja on tämän johdosta tehnyt toimintaympäristön muutosanalyysissä esityksen lisärahoitustarpeista.

Liikuntainvestointien vuoden 2021 määräraha on 9 milj. euroa. Liikuntainvestointien tulosbudjetti on viimeisen neljän vuoden aikana vaihdellut noin 7 milj. eurosta noin 11,5 milj. euroon.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen määräraha liikunta-alueiden investointeihin on 10 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä ei ole esitetty kaupungin liikuntainvestointeihin talousarvioaloitteessa esitettyä 2 milj. euron lisämäärärahaa. Liikuntainvestoinnit sisältyvät talousarvioehdotuksen alakohtaan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut antaa talousarvioaloitteesta oman lausunnon.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Mari Holopainen ja 13 muuta valtuutettua ovat tehneet 3.3.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

"Liikuntainvestointien kasvattaminen

Säännöllinen liikunta ehkäisee tutkitusti monia sairauksia, parantaa keskittymis- ja oppimiskykyä, virkistää sekä hoitaa mielenterveyttä. Istumatyö on monen haasteena, ja vain noin 10–40 prosenttia helsinkiläisistä liikkuu riittävästi.

Investointitarpeita on useita. Koska kaupungin kasvaessa liikuntainvestointien budjetointi on jäänyt jälkeen, investointitarpeita on tuotu esiin osallistuvan budjetoinnin yhteydessä. Osallistuvassa budjetoinnissa on ehdotettu muun muassa uimalaitureita ja urheilukenttiä. Meri ympäröi Helsinkiä kolmelta suunnalta ja rantaa on 130 kilometriä ja saaria 300. Tästä huolimatta useammassa kaupunginosassa on puutteellinen pääsy uimaan tai ei ollenkaan. Talviuinti kasvattaa myös suosiotaan. Futis-, padel- ja yleisurheilukenttiin, ulkokuntosalipisteisiin, juoksuportaisiin, leikkipuistoihin, yhteiskäyttöveneisiin, kiipeilypuihin ja luistelukenttiin investoiminen maksaa itsensä terveyshyötyinä. Jotta varusteita olisi tarjolla kaikille, kirjastojen urheiluvälineiden lainaustoimintaa voitaisiin laajentaa.

Kun kaupungin liikkumisohjelmaa vuoden 2021 jälkeen päivitetään, tulisi siihen sisällyttää kaupunginosakohtainen lupaus liikkumismahdollisuuksien edistämisestä sekä varmistaa riittävä investointitaso niiden toteuttamiseksi.

Rahoituksen lisäämisen ohella liikunnan edistämisessä tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ulkoilu- ja lähiliikuntapaikkojen turvaaminen linkittyy läheisesti kaupunkisuunnitteluun. Koulujen ja päiväkotien piha-alueita ei saa suunnitella liian ahtaiksi. Suojelemalla luontoa ja lähimetsiä tarjotaan helsinkiläisille liikuntaelämyksiä, joihin ei erikseen tarvita kuin pienempiä ylläpitäviä investointeja: esimerkiksi luonto- ja maastopyöräreitit tulisi merkitä paremmin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki lisää liikuntainvestointien budjettia kahdella miljoonalla eurolla kiireellisempien liikuntainvestointien toteuttamiseksi."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 448

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Petri Arponen, projektinjohtaja: 09 310 38955

petri.arponen@hel.fi