Vuokraus, tilaelementtirakennus, korvaava tila, Ilmattarentie 32, päiväkoti Käpylinna, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-003135
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 86

Vuokraus, tilaelementtirakennus, korvaava tila, Ilmattarentie 32, päiväkoti Käpylinna, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle osoitteessa Ilmattarentie 32 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) päiväkoti Käpylinna päiväkodille huoneistoalaltaan 1044m² suuruisen tilan siten, että tilavuokra on 32 228,28 euroa/kk eli 30,87 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 27,97 euroa/m²/kk ja kaupunkiympäristön ylläpitovuokra 2,90 euroa/m2/kk.

Lisäksi peritään hankkeen perustamiskulut 8,41 euroa/m²/kk, laskuttamaton ylläpitovuokra ajalta 1.10.2018 - 31.12.2020 lisävuokrana 0,86 euroa/m2/kk, laskuttamaton tilavuokra ajalta 1.10.2018 - 31.12.2020 lisävuokrana 5,65 euroa/m2/kk sekä kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Päiväkodin kokonaisvuokra on 48 326,76 euroa/kk eli 46,29 euroa/m²/kk.

Vuokra-aika toistaiseksi, 1.1.2021 alkaen, vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 30.7.2028. Irtisanomisaika on 6kk. Päiväkoti Käpylinnan vanha vuokrasopimus 211022752 päättyy 31.12.2020.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen 30.7.2028, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja perustamiskulun maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan perustamiskulun siten, että koko jäljellä oleva perustamiskulu erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Kohteen kiinteistötunnus on 091-039-0357-0001.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön ja tilatoimittajan Parmaco Oy:n neuvottelemaa päiväkodin vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

LPK Käpylinnan väliaikaiset lisätilat on rakennettu Ilmattarentie 32, Louhenpuistoon. Pysyvät korvaavat paikat sekä niiden suunnitelma ja aikataulu selviävät tarkemmin palveluiden alueellisessa tarkastelussa.

Tilat on hankittu vuokraamalla tarvittava määrä siirtokelpoista paviljonkitilaa. Tilat on vuokrattu kilpailutuksen voittaneelta, Parmaco Oy:ltä

Paviljongissa on huoneistoalaa 1044 htm2 ja tilaa noin 120 lapselle.

Päiväkoti Käpylinna on luopunut aiemmista tiloistaan niiden huonon kunnon vuoksi. Vanha sopimus 211022752 päättyy 31.12.2020.

Lisävuokrat koostuu ajalta 1.10.2018 - 31.12.2020, laskuttamattomasta tilavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Tässä on huomioitu päiväkodin maksama vanhan tilan vuokra.

Rakennuslupa (25-1902-18-A) tontilla on määräaikainen, määräaikainen rakennus saa olla paikallaan kauintaan 30.9.2023, jonka jälkeen haetaan kohteelle jatkolupaa.

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö