Hankinta, minikilpailutus, liikuntavälineet, Malminkartanon harrastushalli, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-003417
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Malminkartanon harrastushallin liikuntavälineiden hankkiminen, minikilpailutus

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti hyväksyä Unisports Oy n tarjouksen liikuntavälineiden hankintaan Malminkartanon harrastushalliin.
Hankinnan hinta on ilman arvonlisäveroa 9716,64 euroa. alv 24% 2331,99 euroa
Muut kaksi tarjoajaa olivat Piresma Oy ja Kenttävaruste Oy
Hankintasopimus sopijaosapuolten väillä syntyy myöhemmin, erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.
Tarjouspyynnöt lähetettiin 18.2.2021

Päätöksen perustelut

Perustelut
Unisport oy:n tarjous on kattavin ja vastaa parhaiten niitä tarpeita joita olemme nostaneet esille tarjousta pyydettäessä. He pystyvät tarjoamaan ainoana yrityksenä tarjouksen jättäneistä kokonaisuuden hallin varusteluun.

Annetut hinnat ovat
Unisports Oy n hinta:
9716,64 € ilman alv % ( alv 24% 2331,99)

Piresma Oy Hinnat
koriripalloteline – eivät pysty tarjoamaan kaasusäädettävää mallia.
Lentopallo
653123 Multitolpat 80x80mm vastapainoilla. Säädettävissä. Voidaan käyttää sulkapalloon, lentopalloon. Hinta netto 1270,00€/pari alv0%. 2 paria yhteensä 2540,00€ alv.0%.
653250 Lentopalloverkko. Pituus 950cm. Yläreunassa kevlarvaijeri 11m. Hinta netto 69,00€/kpl alv.0%. 1kpl.
Sulkapallo:
653530 Sulkapallotolpat vapaasti seisovat vastapainoilla 30kg. Hinta netto 369,00€/pari. 2paria yhteensä 738,00€ alv.0%.
1163605 Välipylväs sulkapalloverkkojen kiinnitykseen. Muovipylväs jossa kumijalka. Hinta netto75,00€/kpl alv.0%.
Salibandy:
653092-1 Salibandymaali virallinen 160x115cm. Täyshitsattu. Verkko ja laahusverkko sisältyy. Hinta netto 210€/kpl alv.0%. 4kpl yhteensä 840,00€ alv.0%.
653091-1 Salibandymaali minimaali 600x450mm. Täyshitsattu, verkkoineen. Hinta netto 59,00€/kpl. 6kpl yhteensä 354,00€ alv.0%.
Pöytätennis:
651753 Pöytätennispöytä Challenge. Taittuva malli, pyörillä. Molemmat puolet saa erikseen varastoinnin helpottamiseksi. Hinta netto 420€/kpl. 2kpl yhteensä 840,00€ alv,0%.
Käsipallo:
653620 Käsipallomaali Classic Pro 3x2m. Syvyys 100/120cm. Korkealaatuinen virallinen käsipallomaali. Hinta netto 835,00€ alv.0%. 4 maalia yhteensä 3340,00€ alv.0%.
653360 Käsipallomaalin verkko. Silmäkoko 12cm. Hinta netto 80€/kpl. 2kpl yhteensä 320€ alv.0%.
2570802 Pallovaunu 80x73x60cm. Metalli/kromivärinen, laadukkailla kumipyörillä. Kansi lukittavissa. Hinta 250,00€/kpl alv.0%.
1311785 Pallovaunu jumbo 100x104x63cm. Kuten yllä. Hinta 325,00€/kpl alv.0%.
Käsipallomaalien asennuksen voimme tehdä 80€/maali.

Kenttävaruste Oy n hinnat
Lentopallo
K15050 Lentopallopylväät 80x80mm, pari, alumiinia.
Pari hintaan 680€ ja kaksi paria hintaan 1360€
K15120 Lentopalloverkko, musta, erikoiskilpa, pituus 9,5x1m.
Kappale hintaan 188€ Alv0%
K15110 Lentopalloverkko, musta, kilpa, Ke-Va.
Kappale hintaan 85€ Alv0%
Sulkapallo
K27001 Ke-Va sulkapallotolpat pyörillä.
Pari hintaan 350€ ja kaksi paria hintaan 700€
K27040 Kannatinpylväs sulkapalloverkolle.
Kappalehintaan 50€
380402 Ke-Va sulkapalloverkko.
Kappale hintaan 34€ ja kaksi kappaletta 68€
Salibandy
610033 SB-maali, kiinteä metalli, 115x160cm, virallinen IFF-maali.
Kappale hintaan 210€ ja neljä kappaletta 840€
380305 Maaliverkko 3,0mm, 118x163cm, musta.
Kappale hintaan 32€ ja neljä kappaletta 128€
610036 SB-minimaali 60x45cm.
Kappale hintaan 95€ ja kuusi kappaletta 570€
K61038 Maaliverkko minimaaliin.
Kappale hintaan 35€ ja kuusi kappaletta 210€
Pöytätennis
K24090 Pöytätennispöytä, Stiga basic roller.
Kappale hintaan 304€ ja kaksi kappaletta 608€
Käsipallo ja futsal
K14020 Käsipallomaali, taittuva, Alumiini/ teräs.
Kappale hintaan 680€ ja neljä kappaletta 2720€
380407 Käsipallomaaliverkko 2 x 3/ 0,8 x 1m.
Kappale hintaan 65€ ja kuusi kappaletta 260€
Säilytys ja varastointi
K02028 Pallovaunu 85x65x60cm.
Kappale hintaan 290€
Rahti Toimitettuna hintaan 168€
Hinnat ovat verottomia nettohintoja, 24 % alv lisätään laskutuksen yhteydessä.

Päätös tullut nähtäväksi 19.03.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Marjo Poteri, ts. aluepäällikkö, puhelin: 09 310 89033

marjo.poteri@hel.fi

Päättäjä

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö