Tartuntatautilain 59 c § mukainen määräys, River Church Finland

HEL 2021-003782
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Tartuntatautilain mukaisten määräysten antaminen River Church Finlandille

Ympäristöjohtaja

Päätös

Toimija

River Church Finland
Y-tunnus: 2911790-7
Läkkisepäntie 3,00620 Helsinki

Määräykset

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtaja antaa tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momentin nojalla River Church Finlandille seuraavat määräykset:

1. Asiakkaille ja osallistujille on varattava mahdollisuus käsien puhdistamiseen kaikissa tiloissa.

2. Toiminnassa on noudatettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.3.2021 antamassa päätöksessä (ESAVI/8563/2021) määrättyä velvoitetta järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai ihmisten fyysistä kontaktia toisiinsa. Lähikontaktin välttäminen voidaan järjestää asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toiminnan erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Määräyksiä on noudatettava 27.3.2021 mennessä.

Asian tausta

River Church Finland on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, joka harjoittaa toimintaansa osoitteessa Läkkisepäntie 3, Helsinki. Uskonnollisen yhdyskunnan toiminnassa tulee noudattaa tartuntatautilain (1227/2016, muut. 147/2021) 58 c §:ssä säädettyjä yleisiä velvoitteita, joilla estetään covid-19-epidemian (koronavirus) leviämistä. Yleisiin velvoitteisiin kuuluu mm. se, että asiakkaille ja osallistujille varataan mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Toimintaa koskee myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n nojalla 11.3.2021 antama päätös lähikontaktien välttämisestä. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan toimijoiden tulee järjestää asiakas- ja osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Kunnan tartuntatautilakia valvova viranomainen on tehnyt River Church Finlandin tiloihin tarkastukset 12.3.2021 ja 21.3.2021 tartuntatautilaissa säädettyjen ja tartuntatautilain nojalla annetun aluehallintoviraston antaman päätöksen valvomiseksi.

Ensimmäisellä tarkastuksella 12.3.2021 tiloissa ei ollut paikalla asiakkaita. Käsien desinfiointiainetta oli ensimmäisessä kerroksessa ja toimijaa pyydettiin suullisesti lisäämään sitä toiseen kerrokseen helposti havaittavalle paikalle. Toimija oli laatinut tartuntatautilain 58 h §:n 1 momentin mukaisen suunnitelman velvoitteiden ja rajoitusten noudattamiseksi. Suunnitelma oli asiakkaiden nähtävillä. Myös tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset toimintaohjeet olivat ensimmäisessä kerroksessa. Asiakkaat kulkevat toisen kerroksen tiloihin ensimmäisen kerroksen kautta.

Tarkastuksella 21.3.2021 havaittiin, että uskonnollisen yhdyskunnan toimintaan osallistuvaa yleisöä ohjattiin ensimmäisen kerroksen sisääntuloaulasta portaikkoon ja sieltä toisen kerroksen kokoontumistilaan. Sisääntuloaulassa, oven vieressä oli nähtävillä tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset, asiakkaille tarkoitetut riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet, jotka olivat asianmukaiset, mutta joita ei noudatettu. Asiakkaiden nähtävillä oli myös tartuntatautilain 58 h §:n mukainen kirjallinen suunnitelma lähikontaktien välttämisestä. Toimijaa ohjeistettiin tarkastuksen jälkeen sijoittamaan ohjeita paremmin osallistujien nähtäville. Lisäksi toimijaa kehotettiin lisäämään välittömästi valvontaa ja puuttumaan portaissa liikkumiseen siten, että lähikontakteja ei synny. Tarkastuksella havaittiin, että tilaisuudessa esiintyvä kuoro harjoitteli ringissä noudattamatta riittävää etäisyyttä toisiinsa. Esiintyjät myös esiintyivät vierekkäin. Toimijalta sähköpostitse 23.3.2021 saadun selvityksen mukaan kuoro koostui vapaaehtoisista, tilaisuuteen osallistuvista henkilöistä. Tarkastuksella havaittiin lisäksi, että toimija oli lisännyt käsien desinfiointiainetta toisen kerroksen asiakastilaan, mutta käsien desinfiointiaineaine oli sijoitettu paikkaan, josta se ei ollut asiakkaiden ja osallistujien havaittavissa.

Toimivalta

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.3.2021 (§ 47) hyväksymän hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta. Kaupunginhallitus on päätöksellään 4.3.2021 (§ 158) siirtänyt tartuntatautilain mukaista toimivaltaansa antaa 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisia määräyksiä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtajalle.

Kuuleminen

Asia on ratkaistu toimijaa kuulematta hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen perustelut

Tartuntatautilain 59 c §:n 1 momentin mukaan, jos 58 c §:n 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisessa havaitaan puutteita tai epäkohtia kunta voi antaa määräyksen niiden korjaamisesta. Tartuntatautilain 59 c §:n 2 momentin mukaan kunta voi antaa määräyksen 58 d §:n nojalla tehdyn päätöksen noudattamisessa havaitun puutteen tai epäkohdan korjaamisesta. Tartuntatautilain 59 c §:n 3 momentin mukaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettua määräystä annettaessa on asetettava puutteen tai epäkohdan sekä määräyksen alaisen toiminnan luonteeseen nähden kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava.

Tartuntatautilain 58 c §:n 1 momentin mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Tartuntatautilain 58 c §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan mainitussa säännöksessä määrätyt velvoitteet koskevat uskonnollisia yhdyskuntia.

Tartuntatautilain 58 d §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut tartuntatautilain 58 d §:ssä tarkoitetun päätöksen 11.3.2021. Päätöksen mukaan aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla kaikkia 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa. Päätös velvoittaa siis kaikkia tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita, mukaan lukien uskonnolliset yhdyskunnat. Päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja ovat sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai ihmisten fyysistä kontaktia toisiinsa. Päätöksen mukaan toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tarkastuksilla 12.3. ja 21.3.2021 havaittiin puutteita siinä, miten toimija oli noudattanut tartuntatautilaissa säädettyä velvollisuutta varata asiakkaille ja osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Käsihygieniasta huolehtiminen on yksi keskeisimmistä covid-19-epidemian leviämisen ehkäisemiseksi käytössä olevista toimista. Käsien puhdistamisella tarkoitetaan muun muassa käsien pesu- tai desinfiointimahdollisuutta. Olennaista velvollisuuden noudattamisen kannalta on se, että käsien puhdistamiseen on asiakkailla ja osallistujilla riittävästi ja helposti saavutettavissa olevia mahdollisuuksia huomioon ottaen asiakkaiden ja osallistujien määrä ja näiden käytettävissä olevat tilat. Toimija ei ole noudattanut laissa säädettyä velvollisuutta, sillä käsien desinfiointiaine oli kokoontumistilassa sijoitettu paikkaan, josta se ei ollut asiakkaiden ja osallistujien havaittavissa. Kun otetaan huomioon se, että toimijaa oli jo aiemmin ohjeistettu asiasta ja se että käsien puhdistamisella on olennaista merkitystä covid-19-epidemian leviämisen estämisessä, on asiasta tarpeellista antaa toimijalle määräys.

Tarkastuksella 21.3.2021 havaittiin, ettei toimija ollut järjestänyt toimintaansa siten, että toimintaan osallistuvien olisi mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktien välttämistä koskevaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä ei noudatettu kuoron harjoittelu- eikä esiintymistilanteessa. Tarkastushavaintojen perusteella myös portaikossa saattoi syntyä lähikontakteja ja ainakin riski sille oli suuri. Toisen kerroksen kokoontumistilassa oli runsaasti ihmisiä ja etäisyydet olivat tähän nähden niukat, mutta havaintojen perusteella ei voida kuitenkaan todeta, että kokoontumistilassa osallistujat tai seurueet olisivat sijoittuneet alle kahden metrin etäisyydelle toisistaan. Lähikontaktien välttäminen on erittäin tärkeää covid-19-epidemian torjunnassa, sillä lähikontakti muodostaa erityisen riskin koronaviruksen leviämiselle. Kun otetaan huomioon lähikontaktien välttämisen merkittävyys covid-19-epidemian torjunnassa ja se, ettei tarkastuksilla voitu varmistua siitä, että lähikontaktien välttämistä koskevaa aluehallintoviraston päätöstä noudatettaisiin jatkossa, on asiasta tarpeellista antaa välittömästi määräys. Toimija voi itse valita, toteuttaako se lähikontaktien välttämistä koskevan velvoitteen asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Toimijalle annettuja määräyksiä käsien puhdistamisesta, esimerkiksi käsidesin lisäämisestä tiloihin, ja lähikontaktien välttämisestä on tosiasiallisesti mahdollista noudattaa määräysten ja toiminnan luonne huomioon ottaen lähes välittömästi päätöksen tultua toimijan tietoon. Tähän nähden määräaikaa 27.3.2021 voidaan pitää riittävänä.

Hallintolain 34 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle. Päätöksessä määrätyt velvoitteet koskevat seikkoja, joilla estetään covid-19-viruksen (koronavirus) leviämistä. Päätöksen tarkoituksen toteutumisen ja ihmisten terveyden suojelemisen kannalta on siten merkityksellistä, että päätös tulee voimaan ilman aiheetonta viivytystä, jota kuuleminen aiheuttaisi. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi on perusteltua, ettei toimijaa kuulla ennen päätöksen antamista.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 122 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti. Saman säännöksen 3 momentin 3 kohdan mukaan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana myös, jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Säännöstä sovelletaan hallintotuomioistuinten päätösten lisäksi viranomaisten antamiin hallintopäätöksiin. Koska asiassa on kyse velvoitteista, joiden tarkoitus on ehkäistä koronaviruksen leviämistä ja siten suojata ihmisten terveyttä, on päätöksen luonteen ja yleisen edun vuoksi perusteltua, että päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Hallintotuomioistuin voi valittajan vaatimuksesta kieltää päätöksen täytäntöönpanon, määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi tai antaa päätöksen täytäntöönpanoa koskevan muun määräyksen.

Jatkotoimenpiteet

Tämän päätöksen noudattamista valvotaan viranomaistarkastuksin. Mikäli tarkastuksilla havaitaan, että päätöstä ei ole noudatettu, voi viranomainen asettaa uhkasakon määräyksen noudattamisen tehosteeksi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan toimijalle haastetiedoksiantona.

Sovelletut säännökset

Tartuntatautilaki (1227/2016, muut. 147/2021) 58 c, 58 d, 59 a, 59 c, 90 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 122 §

Päätös tullut nähtäväksi 25.03.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).

Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Tikkala, lakimies, puhelin: +358 9 310 32082

tiina.tikkala@hel.fi

Pirkko Hokkanen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31527

pirkko.hokkanen@hel.fi

Päättäjä

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. River Church Finland tarkastuskertomus 120321
2. River Church Finland tarkastuskertomus 21.3.21
3. Toimijan selvitys 23.3.2021 kuoron toiminnasta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.