Hankinta, jäänhoitokoneet, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-003814
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 94 §

Jäänhoitokoneiden hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat-palvelun käyttöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia yhden uuden sähkökäyttöisen jäänhoitokoneen lisälaitteineen liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat palveluiden Pirkkolan jäähallin käyttöön ja isoille tekojääradoille kaksi uutta dieselkäyttöistä jäänhoitokonetta tarjotuilla lisälaitteilla kokonaistaloudellisesti edullisimmalta tarjoajalta Ice Concept OÜ:lta arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 391 026 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä tarjouksen Kessu Oy, tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Sopimus ei synny vielä päätöksestä tiedottamalla, vaan vasta, kun odotusaika ja valitusaika ovat kuluneet ja kaupunki ja päätöksellä valittu toimittaja ovat allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

Hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan vuoden 2021 talousarviossa irtaimen omaisuuden perushankintoihin osoitetuista määrärahoista. Jäänhoitokoneen hankinnasta tehdään sopimus tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä 11:nnen esityksen kokouksen toisena asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on valmistunut viimeisten vuosien aikana useita tekojääkenttiä ja niiden hoitamiseen
tarvitaan lisää jäänhoitokoneita. Liikuntapaikat-palvelulla on 17 jäänhoitokonetta, joista vanhimmat ovat 1980 luvulta. Kahtena edellisenä vuonna on hankittu kaksi ulkotekojäille tarkoitettua jäänhoitokonetta. Toinen on akkukäyttöinen ja toinen on nykyiset päästönormit täyttävä (Stage 5) diesel-käyttöinen jäänhoitokone. Koneita on verrattu keskenään käyttövoiman osalta ja tultu siihen lopputulokseen, että isoille (yli 10 000 m²) ulkotekojäille, joissa on paljon tapahtumia (pelejä ja harjoituksia) ja jäänhoitokoneella jäätä hoidetaan usein dieselkäyttöinen on toimintavarma. Jäähallikäyttöön on ainoa vaihtoehto akkukäyttöinen jäänhoitokone.

Hankinnan kohde

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala liikunnan palvelukokonaisuus hankkii kolme jäänhoitokonetta, joista yksi tulee Pirkkolan jäähalliin ja kaksi isoille tekojääradoille. Hankinta jakautuu kahteen osaan siten, että yksi (1) jäähallin tuleva jäänhoitokone on oma hankintakokonaisuus ja kaksi (2) ulkotekojään jäänhoitokonetta ovat oma hankintakokonaisuus.

Hankintamenettely

Hankinnassa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 26 §:n mukaisesta EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta. Hankinta toteutettiin käyttämällä avointa menettelyä, jossa kuka tahansa sai jättää tarjouksen.

Hankinnasta on 30.4.2021 lähetetty julkaistavaksi EU-hankintailmoitus TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannassa sekä kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

Määräaika tarjousten jättämiselle oli 31.05.2021 klo 12:00. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta kahdesta diesel-käyttöisestä jäänhoitokoneesta ulkotekojäille ja yhdestä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta Pirkkolan jäähalliin.

Määräaikaan mennessä 31.5.2021 klo 12.00 tuli Pirkkolan hallikäyttöön tulevasta koneesta neljä tarjousta: RKK Bear Group Oy,Kessu Oy, Prorink International Oy ja Ice Concept OÜ ja kahdesta ulkokoneesta kaksi tarjousta: Ice Concept OÜ ja Kessu Oy.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyyntö liitteineen on tämän päätöksen liitteenä 1.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin ne tekniset ominaisuudet, jotka tarjottavien ulkokäyttöön tulevien jäänhoitokoneen tulee täyttää. Ice Concept OÜ:n tarjous oli pyydettyjen teknisten vaatimusten mukainen. Kessu Oy:n tarjous hylättiin koska se ei täyttänyt teknisiä vaatimuksia käyttövoiman osalta: vaatimuksena oli diesel-moottori Stage 5 päästönormilla. Kessu Oy tarjoama kone oli akkukäyttöinen. Pirkkolan jäähalliin tarjotuista koneista kaikki neljä tarjousta: Kessu oy, RKK Bear Group Oy ja Prorink International Oy ja Ice Concept OÜ täyttivät kaikki pyydetyt vaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hinnaltaan halvin.

Tarjousten vertailu

Tarjoajien tarjoushinnat ovat seuraavat ilman arvonlisäveroa.

1. 1 kpl jäänhoitokone Pirkkolan jäähalliin  
Tarjoaja Vertailuhinta Sijoitus
Ice Concept OÜ 104 900 1.
RKK Bear Group Oy 122 978 2.
Kessu Oy 124 572 3.
Prorink Oy 127 600 4.

 

2. 2 kpl jäänhoitokone ulkokäyttöön
Tarjoaja Vertailuhinta Sijoitus
Ice Concept OÜ 278 710 1.
 

Lisäksi hankitaan isoille tekojäille tuleviin jäänhoitokoneisiin tarjotut lisälaitteet molempiin koneisiin; vaaka- ja pystysuoran ruuvikuljettimen pesujärjestelmä 2 624 euroa ja lumisäiliön pesujärjestelmä yhteensä 2 320 euroa. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa.

Lisäksi hankitaan tarjotut lisälaitteet Pirkkolan jäähalliin tulevaan jäänhoitokoneeseen vaaka- ja pystysuoran ruuvikuljettimen pesujärjestelmä 1 312 euroa ja lumisäiliön pesujärjestelmä 1 160 euroa. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti hinnaltaan paras tarjous hankinnan kohteen kriteerien täyttyessä Ice Consept OÜ:lta arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 391 026 euroa.

Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 15.12.2020, § 199 vahvistanut irtaimenomaisuuden perusmäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeuttanut toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahan siirroista ja investointimäärärahojen kohentamisesta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 irtaimen omaisuuden perushankintoihin on kohdistettu 6 400 000 euroa (alv 0 %). Hankinta maksetaan investointimäärärahoista tililtä 450001 ja kohdistetaan projektille 29854022000129 (Iso jäänhoitokone 2021 LIPA).

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä.

Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87502

harri.uusimaki@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.