Vuokraus, sopimuksen jatkaminen, Töölön pallokenttä 5, 91-14-9904-100, Helsinki Stadion Management Oy

HEL 2021-003877
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 383 §

Töölön pallokenttä 5:n maanvuokrasopimuksen jatkaminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 10 225 neliömetrin suuruisen alueen vuokraamisen Helsinki Stadion Management Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten ajalle 1.8.2021–31.7.2036. Samaa aluetta koskeva voimassa oleva vuokrasopimus kaupungin ja Helsinki Stadion Management Oy:n välillä päättyy uuden vuokrasopimuksen tullessa voimaan.

Kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Stadion Management Oy:n hakemus

Helsinki Stadion Management Oy (HSM) on hakenut Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n maanvuokrasopimuksen uusimista ja pidentämistä 31.7.2036 saakka. Alue on vuokrattu HSM:lle liikuntalautakuntalautakunnan 28.3.2013 § 164 tekemällä päätöksellä 31.5.2028 asti. Kyseessä on entinen Sahara-kenttä, joka sijaitsee Nordenskjöldinkadun ja Urheilukadun kulmassa.

HSM on Helsingin Jalkapalloklubi Oy:n (HJK) kokonaan omistama kenttäyhtiö. HJK on Helsingin alueella merkittävä liikuntatoimija, joka tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia noin 3 500 lapselle ja nuorelle aina naisten ja miesten pääsarjatasoille asti. Töölön pallokenttäalue on kävijämäärällä mitattuna kaupungin suosituin jalkapalloalue.

Vuokrattavalla alueella sijaitsee tekonurmipintainen harjoitus- ja pelikenttä sekä katsomorakennelmat. HSM:n tarkoituksena on uusia kentän tekonurmimatto kesäkaudelle 2021. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 200 000 euroa, jota varten HSM hakee kaupungilta 80 000 euron lainaa. Lainan myöntäminen on kaupunginhallituksen päätettävänä erillisenä asiana.

Pallokenttä 5:n asianmukainen ylläpitäminen takaa osaltaan jalkapallon harrastamismahdollisuuksien säilymisen Etelä-Helsingissä ja tukee samalla kaupungin liikuntatavoitteiden toteutumista.

Vuokrasopimuksen mukaan koululaisille taataan kentän maksuton käyttö arkipäivisin 8–16 välisenä aikana huhtikuun alusta toukokuun loppuun ja elokuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin.

Alueen asemakaava ja hallinta

Vuokrattava alue on voimassa olevan asemakaavan nro 10630 mukaan urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU), jolle on merkitty pallokenttäalue.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristön toimialalta vuoden 2043 loppuun asti. Liikuntapalveluille vuokratun alueen kokonaispinta-ala on 45 121 m².

Vuokrattava alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan alueen pinta-ala on 10 225 m². Vuokra peritään varsinaisen kenttäalueen 9 535 m²:n mukaan. Vuokrattavaan alueeseen sisältyy lisäksi noin 690 m²:n kokoinen ylläpitoalue, jonka osalta ei peritä vuokraa.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Kenttäalueen vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2020 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1974) on 0,99 euroa/m². Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta.

Vuosivuokra on arvonlisäverottomana 9 535 m² x 1 euro/m² x 19,74 x 5 % = 9 411,05 euroa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja HSM:n välillä saattaa sisältää vuokratukea. Vuokrattavan kentän pääasiallisia käyttäjiä ovat lähialueiden jalkapalloilijat. Kenttää käytetään paljon lasten ja nuorten harjoitustoimintaan ja lisäksi paikallisten koulujen oppilaat voivat käyttää sitä tiettyinä aikoina. Vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta alueiden vuokraamisessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 58

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 14. kaupunginosassa (Taka-Töölö) Töölön pallokenttäalueelta vuokrattavaksi Helsinki Stadion Management Oy:lle karttaliitteeseen merkityn 10 225 neliömetrin suuruisen Pallokenttä 5:n maa-alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 1.8.2021–31.7.2036 liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Vuokra-alue on osa kiinteistöä 91-14-9904-100.

Samaa vuokra-aluetta koskeva, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja Helsinki Stadion Management Oy:n välinen, liikuntalautakunnan päätöksellä 28.8.2013, § 164 ajalle 1.6.2013– 31.5.2028 solmittu maanvuokrasopimus päättyy uuden vuokrasopimuksen voimaan astuessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.