Hankinta, tilapäisen työvoiman vuokraus, Seure Henkilöstöpalvelu Oy

HEL 2021-003908
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 186 §

Tilapäisen työvoiman vuokraus Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan tilapäistä työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä enintään 263.571,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (Seure) palvelua käytetään HKL:ssä pääosin kaluston sekä kunnossapidon käyttämissä kiinteistöissä siivoustoiminnan ylläpitämiseen. Vuokratyövoimaa käytetään HKL:ssä myös muissa yksiköissä mm. sairaslomien sijaisuuksiin ja projekteihin.

Kunnossapitoyksikössä on perustettu siivoustoiminnan kehittämiseen keskittyvä työryhmä, koska nykyisin kiinteistö- ja kalustosiivousta tehdään viidessä eri kiinteistössä ja neljässä eri organisaatiossa. Nykyistä toimintamallia halutaan kehittää siten, että työntekijöiden saama ammatillinen tuki jatkossa vahvistuisi, työmenetelmiä kehitettäisiin aktiivisesti ja resurssien tarveperustainen kohdistaminen lisääntyisi. HKL:llä on tällä hetkellä käynnissä isoja ja aikataulukriittisiä muutosprojekteja ja siksi siivoustyön kehitystyöryhmän työtä jatketaan keväällä 2022.

Täten siivoustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on syytä edelleen varautua Seuren palveluiden hankintaan vuonna 2022 ja tällä päätöksellä varaudutaan ensisijaisesti em. kunnossapidon vuokratyövoiman tarpeeseen.

Helsingin kaupunki omistaa osittain Seuren, joka toimii hankintalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla omistajiensa sidosyrityksenä.

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 27 § mukaan lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyritykseltä tai jotka yhteisyritys tekee siihen kuuluvan hankintayksikön sidosyritykseltä.

Tilapäisen työvoiman vuokraamiseen liittyvät aikaisemmat tilaukset ja päätökset ilman arvonlisäveroa:

4600000815, 25.01.2016: 30.050,63 euroa

4600000868, 28.01.2016: 743,18 euroa

4600001315, 02.03.2016: 25.919,20 euroa

4600005554, 04.04.2017: 100,00 euroa

Toimitusjohtaja 64 §, 19.5.2016: 60.000,00 euroa

Vs. toimitusjohtaja 19 §, 11.7.2017: 90.000,00 euroa

Toimitusjohtaja 123 §, 13.12.2018: 100.000,00 euroa

Toimitusjohtaja 115 §, 16.9.2020: 15.000,00 euroa

Toimitusjohtaja 44 §, 15.04.2021: 120.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen HKL on voinut vuokrata tilapäistä työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä ajalla 2016-2022 yhteensä 705.384,01 eurolla (alv 0%).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 15.04.2021 § 44

Päätös

Toimitusjohtaja päätti vuokrata tilapäistä työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä ajalla 1.1.2021 - 30.6.2022 yhteensä enintään 120.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n työvoimaa käytetään Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella (HKL)sairaslomien sijaisuuksiin ja projekteihin.

Tilapäisen työvoiman vuokraamiseen liittyvät aikaisemmat tilaukset ja päätökset ilman arvonlisäveroa:

4600000815: 30.050,63 euroa
4600000868: 743,18 euroa
4600001315: 25.919,20 euroa
toimitusjohtajan päätös 64 §, 19.5.2016: 60.000,00 euroa
4600005554: 100,00 euroa
Vs. toimitusjohtajan päätös 19 §, 11.7.2017: 90.000,00 euroa
Toimitusjohtajan päätös 123 §, 13.12.2018: 100.000,00 euroa
Toimitusjohtajan päätös 115 §, 16.9.2020: 15.000,00 euroa

Helsingin kaupunki omistaa osittain Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n, joka toimii hankintalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla omistajiensa sidosyrityksenä.

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 27 §: n mukaan: Tätä lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyritykseltä tai jotka yhteisyritys tekee siihen kuuluvan hankintayksikön sidosyritykseltä.

Tämän päätöksen jälkeen HKL on voinut vuokrata tilapäistä työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä yhteensä 441.813,01 eurolla (alv 0%).

Lisätiedot

Matts Hägg, Henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Rami Iiskola, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 35360

rami.iiskola@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi

Marianne Väkeväinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 35677

marianne.vakevainen@hel.fi