Hankinta, tilapäisen työvoiman vuokraus, Seure Henkilöstöpalvelu Oy

HEL 2021-003908
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 195 §

Tilapäisen työvoiman vuokraus Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan tilapäistä työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä enintään 263.571,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta edellyttää, että henkilöstövuokraukseen liittyvät kysymykset käsitellään henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa viipymättä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä Minna Salmisen tekemän ja Sini Korpisen kannattaman vastaehdotuksen: Päätökseen lisätään seuraava virke: Johtokunta edellyttää, että henkilöstövuokraukseen liittyvät kysymykset käsitellään henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa viipymättä.

Johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan tilapäistä työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä enintään 263.571,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (Seure) palvelua käytetään HKL:ssä pääosin kaluston sekä kunnossapidon käyttämissä kiinteistöissä siivoustoiminnan ylläpitämiseen. Vuokratyövoimaa käytetään HKL:ssä myös muissa yksiköissä mm. sairaslomien sijaisuuksiin ja projekteihin.

Kunnossapitoyksikössä on perustettu siivoustoiminnan kehittämiseen keskittyvä työryhmä, koska nykyisin kiinteistö- ja kalustosiivousta tehdään viidessä eri kiinteistössä ja neljässä eri organisaatiossa. Nykyistä toimintamallia halutaan kehittää siten, että työntekijöiden saama ammatillinen tuki jatkossa vahvistuisi, työmenetelmiä kehitettäisiin aktiivisesti ja resurssien tarveperustainen kohdistaminen lisääntyisi. HKL:llä on tällä hetkellä käynnissä isoja ja aikataulukriittisiä muutosprojekteja ja siksi siivoustyön kehitystyöryhmän työtä jatketaan keväällä 2022.

Täten siivoustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on syytä edelleen varautua Seuren palveluiden hankintaan vuonna 2022 ja tällä päätöksellä varaudutaan ensisijaisesti em. kunnossapidon vuokratyövoiman tarpeeseen.

Helsingin kaupunki omistaa osittain Seuren, joka toimii hankintalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla omistajiensa sidosyrityksenä.

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 27 § mukaan lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyritykseltä tai jotka yhteisyritys tekee siihen kuuluvan hankintayksikön sidosyritykseltä.

Tilapäisen työvoiman vuokraamiseen liittyvät aikaisemmat tilaukset ja päätökset ilman arvonlisäveroa:

4600000815, 25.01.2016: 30.050,63 euroa

4600000868, 28.01.2016: 743,18 euroa

4600001315, 02.03.2016: 25.919,20 euroa

4600005554, 04.04.2017: 100,00 euroa

Toimitusjohtaja 64 §, 19.5.2016: 60.000,00 euroa

Vs. toimitusjohtaja 19 §, 11.7.2017: 90.000,00 euroa

Toimitusjohtaja 123 §, 13.12.2018: 100.000,00 euroa

Toimitusjohtaja 115 §, 16.9.2020: 15.000,00 euroa

Toimitusjohtaja 44 §, 15.04.2021: 120.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen HKL on voinut vuokrata tilapäistä työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä ajalla 2016-2022 yhteensä 705.384,01 eurolla (alv 0%).

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.11.2021 § 186

Päätös

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Rami Iiskola, tiimipäällikkö, puhelin: 310 35360

rami.iiskola@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi

Marianne Väkeväinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 35677

marianne.vakevainen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 15.04.2021 § 44

Päätös

Toimitusjohtaja päätti vuokrata tilapäistä työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä ajalla 1.1.2021 - 30.6.2022 yhteensä enintään 120.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n työvoimaa käytetään Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella (HKL)sairaslomien sijaisuuksiin ja projekteihin.

Tilapäisen työvoiman vuokraamiseen liittyvät aikaisemmat tilaukset ja päätökset ilman arvonlisäveroa:

4600000815: 30.050,63 euroa
4600000868: 743,18 euroa
4600001315: 25.919,20 euroa
toimitusjohtajan päätös 64 §, 19.5.2016: 60.000,00 euroa
4600005554: 100,00 euroa
Vs. toimitusjohtajan päätös 19 §, 11.7.2017: 90.000,00 euroa
Toimitusjohtajan päätös 123 §, 13.12.2018: 100.000,00 euroa
Toimitusjohtajan päätös 115 §, 16.9.2020: 15.000,00 euroa

Helsingin kaupunki omistaa osittain Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n, joka toimii hankintalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla omistajiensa sidosyrityksenä.

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 27 §: n mukaan: Tätä lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyritykseltä tai jotka yhteisyritys tekee siihen kuuluvan hankintayksikön sidosyritykseltä.

Tämän päätöksen jälkeen HKL on voinut vuokrata tilapäistä työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä yhteensä 441.813,01 eurolla (alv 0%).

Lisätiedot

Matts Hägg, Henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Rami Iiskola, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 35360

rami.iiskola@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi

Marianne Väkeväinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 35677

marianne.vakevainen@hel.fi