Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Myynti, käytöstä poistettu puhelin, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2021-004147
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Puhelimen myynti taloushallintopalveluliikelaitoksessa

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti myydä taloushallintopalveluliikelaitoksen eläköityvälle palvelukoordinaattorille hänen käytössä olleen Apple iPhone 8-puhelimen, 145 euron (sis. alv) kappalehintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännössä liikelaitoksille tai liikelaitosten toimitusjohtajille ei ole erikseen määritelty irtaimen omaisuuden luovuttamisen toimivaltaa, vaan tämän katsotaan sisältyvän liikelaitosten toimitusjohtajien yleiseen toimivaltaan.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 2 §:n 1 kohdan (kaupunginvaltuusto 25.3.2020, § 94) mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään (8.10.2019, § 20) vahvistanut taloushallintopalveluliikelaitoksen tarkistetun poistosuunnitelman, jonka mukaan viestintälaitteiden sekä atk-ohjelmistojen ja -laitteiden poistoaika on 3 vuotta. Myytävän puhelimen poistoaikaa on jäljellä alle 1 vuosi.

Laskutuksen hoitaa taloushallintopalveluliikelaitos ja saatu tulo ohjataan Taloushallintopalveluiden kustannuspaikalle 89000000.

Päätös tullut nähtäväksi 01.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Nina Fatty, suunnittelija, puhelin: 09 310 25109

nina.fatty@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja