Valtuustoaloite, kesäajan palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaareen

HEL 2021-004203
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 349 §

Valtuutettu Fatim Diarran aloite Rajasaaren kesäajan palveluista

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Fatim Diarra ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki alkaa kilpailun avulla etsiä Rajasaareen sopivaa merellistä virkistystä ja toimintaa kesäkuukausiksi, jolloin saarella ei ole veneiden talvisäilytystä.

Rajasaaren pohjoisosassa sijaitsee koirapuisto ja eteläosa on varattu veneiden talvisäilytykseen. Alueella on lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden tukikohta, liikuntapalveluiden läntisen veneilytiimin tukikohta sekä telakointitarvikkeiden ja trailereiden kesäaikaista maksullista säilytystä. Alue on suurelta osin ympärivuotisessa käytössä.

Kaupungin tämänhetkisen näkemyksen mukaan alueen toiminnot liittyvät jatkossakin vapaa-aikaan ja virkistykseen, mutta suurten ihmismäärien ohjaaminen Rajasaareen on turvallisuuden puolesta haastavaa. Alueella sijaitsee veneiden laskuun tarkoitettuja ramppeja, veneilytiimin tukikohtaan suuntautuu säännöllistä raskasta liikennettä eikä tiellä ole jalkakäytävää. Alueen avaaminen turvalliseen ja sujuvaan virkistyskäyttöön vaatisi niin paljon panostusta, ettei se nykyisten resurssien puitteissa ole tarkoituksenmukaista. Veneiden talvisäilytysaika on syyskuun puolesta välistä kesäkuun ensimmäiselle viikolle, joten mahdollisuus käyttää aluetta muuhun toimintaan on lyhyt.

Liikuntapalveluiden vuokralaisina alueella toimivat koirakerho, vapaaehtoinen palokunta, veneseura ja melontakeskus, jolle alueelta on vuokrattu pysäköintitilaa. Tapahtumatoiminnan tuominen alueelle edellyttäisi turvallisuuden parantamisen lisäksi joidenkin vuokrasopimusten irtisanomista. Koirapuisto on julkisena palveluna merkittävä Töölön ja koko Helsingin kannalta. Iso aitaus ja uintimahdollisuus houkuttelevat kävijöitä kauempaakin, eikä Helsingissä ole toista vastaavaa aluetta. 

Rajasaaren mantereen reunasta Humalluodon puistosta on tunnistettu mahdollinen paikka pienelle kioskirakennukselle kun rantareitin uusia palvelupaikkoja kartoitettiin vuonna 2019. Kioskin sijoittaminen kokeiluluontoisesti tilapäisellä luvalla on mahdollista, mutta pysyvämmät ratkaisut vaativat kaavamuutoksen.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 774

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 495

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rajasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 1993 (9835), jossa saaren pohjoisosa on osoitettu lähivirkistysalueeksi ja eteläosassa on urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta sekä aluetta virkistystoimintaan liittyville rakennuksille. Rajasaaren pohjoisosassa sijaitsee koira-aitaus ja eteläosa on varattu veneiden talvisäilytykseen. Rajasaaresta aukeaa laajat sisälahtipanoraamat merelle päin sekä presidentin ja pääministerin virka-asuntojen lähimaisemaan. 

Yleiskaavassa Rajasaari on kantakaupunki C2 -aluetta, joka sisältää myös puisto- ja muita virkistysalueita rakentamisen lisäksi. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan alueen toiminnot liittynevät tulevaisuudessakin ensisijaisesti vapaa-aikaan, virkistykseen ja kulttuuriin.

Rajasaaren pohjoisosan koira-aitaus on julkisena palveluna merkittävä Töölön ja koko Helsingin kannalta, iso aitaus ja uintimahdollisuus houkuttelee kävijöitä kauempaakin. Helsingissä ei ole muuta vastaavaa aluetta koiranulkoiluttajille. Töölössä koira-aitausten tilanne on haastava ja tulee muuttumaan entistä haastavammaksi Sigurd Frosteruksen puiston ja Martta Ypyän aukion rakentuessa ja sen myötä Taivallahden koira-aitauksen poistuessa. Rajasaaren koira-aitauksen jakamiseen kaksiosaiseksi on varauduttu kaupungin talousarvioehdotuksessa vuosille 2024-2025.

Veneiden talvisäilytys on osa Helsingin rantojen merellistä käyttöä ja merellistä strategiaa. Talvisäilytyspaikat ovat Helsingin rannoilla vähentyneet ja uusille paikoille on haastavaa löytää tilaa. Veneiden talvisäilytysaika on aina vuosittain syyskuun puolesta välistä seuraavan vuoden kesäkuun ensimmäiselle viikolle, jolloin alueen mahdollinen käyttö muuhun toimintaan jää suhteellisen lyhyeksi. Kaupungin omana toimintana liikuntapalveluiden hallinnoimalla alueella toimii liikuntapalveluiden läntisen veneilytiimin tukikohta, kaupunkiympäristön Ympäristöpalveluiden tukikohta sekä ns. talvisäilytysalueella telakointitarvikkeiden ja trailereiden kesäaikaista maksullista säilytystä. Liikuntapalveluiden vuokralaisina alueella toimii myös, koirakerho Sopu ry, Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry, Merihaan veneseura sekä Helsingin melontakeskus jolle alueelta on vuokrattu pysäköintitilaa. Tapahtumatoiminnan tuominen alueelle edellyttäisi ainakin joidenkin vuokrasopimuksien irtisanomista.

2019 kartoitettiin uusien toimintojen paikkoja Helsingin rantareitillä. Rajasaaressa on tässä yhteydessä tunnistettu mahdollinen paikka pienelle kioskirakennukselle Humalluodon puiston Merikannontien puoleisessa päädyssä. Kioski palvelisi myös Sibeliuksen puiston kävijöitä. Sibeliuksen puiston matkailijoita tukevat uudet palvelut on kuitenkin perusteltua ohjata ensisijaisesti paikalla jo olemassa oleviin rakennuksiin Villa Bråvallaan ja Pauligin huvilaan. Humalluodon puiston kioskipaikkaa tulisi harkita vasta sen jälkeen. Kioskin sijoittaminen tilapäisellä luvalla kokeiluluontoisesti on mahdollista, pysyvämmät ratkaisut vaativat kaavamuutoksen.

Lausunto on laadittu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Aino Leskinen, maisema-arkkitehti: 310 20825

aino.leskinen@hel.fi

Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334

crista.toivola@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 138

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin ei tule ryhtyä etsimään kilpailun avulla toimijoita Rajasaaren alueelle, koska alue on suurimmalta osin ympärivuotisessa käytössä. Lautakunnan näkemyksen mukaan suurten ihmismäärien ohjaaminen liikuntapalveluiden hallinnoimalle veneiden talvisäilytysalueelle aiheuttaisi turvallisuusriskejä.

Haasteita alueen kehittämiselle asettaa se, että venesatama-alueen sisäistä liikennettä suunniteltaessa ei ole huomioitu jalankulun ja alueella ympärivuotisessa käytössä olevan luiskan sekä nostopaikan yhteensovittamista.

Alueella sijaitsee veneiden vesillelaskuun ja nostoon osoitettuja ramppeja sekä läntisen veneilytiimin tukikohta, johon suuntautuu säännöllistä raskasta liikennettä. Rajasaaressa ei ole erikseen rajattua jalkakäytävää, mikä aiheuttaa turvallisuushaasteita.

Veneiden talvisäilytysaika on vuosittain syyskuun puolesta välistä
seuraavan vuoden kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Täten alueen
mahdollinen käyttöaika muuhun toimintaan jäisi suhteellisen lyhyeksi.

Kaupungin omana toimintana liikuntapalveluiden hallinnoimalla alueella toimii kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden tukikohta, liikuntapalveluiden läntisen veneilytiimin tukikohta sekä niin sanotulla talvisäilytysalueella
telakointitarvikkeiden ja trailereiden kesäaikaista maksullista
säilytystä.

Liikuntapalveluiden vuokralaisina alueella toimii myös koirakerho Sopu ry, Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry, Merihaan veneseura sekä Helsingin Melontakeskus, jolle alueelta on vuokrattu pysäköintitilaa. Tapahtumatoiminnan tuominen alueelle edellyttäisi ainakin joidenkin vuokrasopimusten irtisanomista.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi