Yhdistyksen kokouskutsut vuonna 2021, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

HEL 2021-004208
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 56 §

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kevätkokous 2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kevään 2021 valtuuskunnan kokouksessa Helsingin kaupunkia edustavia valtuuskunnan jäseniä edellyttämään, että ohjeellisessa seuraavaa viisivuotiskautta koskevassa taloussuunnitelmassa huomioidaan jäsenkohtaisten maksujen alentaminen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jasmin Hamid: Päätösehdotus muutetaan:

"Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kevään 2021 valtuuskunnan kokouksessa Helsingin kaupunkia edustavia valtuuskunnan jäseniä edellyttämään, että ohjeellisessa seuraavaa viisivuotiskautta koskevassa taloussuunnitelmassa jäsenmaksukorotuksista pidättäydytään ja jäsenkohtaiset maksut pidetään suunnilleen nykytasolla."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 4
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Nasima Razmyar

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 4.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Päätösehdotus muutetaan: "Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kevään 2021 valtuuskunnan kokouksessa Helsingin kaupunkia edustavia valtuuskunnan jäseniä edellyttämään, että ohjeellisessa seuraavaa viisivuotiskautta koskevassa taloussuunnitelmassa jäsenmaksukorotuksista pidättäydytään ja jäsenkohtaiset maksut pidetään suunnillee nykytasolla.

Jäsen Valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Urho, Ulla-Marja Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ei valtuustoryhmää
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 3 2 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Uudenmaan virkistysalue yhdistys ry

Uudenmaan kunnista 19 kuntaa, mukaan lukien pääkaupunkiseudun kunnat, ovat Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (yhdistys) jäseniä. Yhdistyksen tehtävänä on turvata ja kehittää jäsenkuntiensa asukkaiden mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan. Tehtävänsä toteuttamiseksi yhdistyksellä on noin 40 virkistysalueen verkosto ja se tuottaa palveluita noin 1,6 miljoonalle jäsenkuntiensa asukkaalle.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kokouksessa, joka on pidettävä kunakin vuonna huhtikuun loppuun mennessä, vahvistetaan ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja.

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokouksiin tulee toimittaa viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu kevään 2021 kokoukseen ei ole vielä saapunut.

Yhdistyksen toiminnan rahoittaminen

Jäsenkuntien virkistysalueiden käytöstä perittävän palvelumaksun hinnan vahvistaa yhdistyksen valtuuskunta ennakkoon vuosittain per jäsenkunta-asukas ja se perustuu jäsenkuntien edellisen vuoden viimeisen päivän väkilukuihin. Palvelumaksuilla rahoitetaan yhdistyksen varsinainen toiminta.

Yhdistyksellä on talousarvion ulkopuolinen investointirahasto, jota kartutetaan muun muassa liittymismaksuilla ja maksuosuuksilla sekä kiinteistöistä saatavilla tuloilla. Investointimaksuilla rahoitetaan suuremmat investoinnit, kuten maa-alueiden hankinta ja niiden kehittäminen, rakennukset ja rakennelmat sekä kalusto.

Jäsenkuntien maksujen alentaminen

Helsinki, Espoo ja Vantaa maksavat yhdessä yli 70% kerätyistä maksuista. Maksutasoa tulee jatkossa tarkastella enemmän jäsenkuntien tarpeen, tahtotilan ja taloudellisen tilanteen näkökulmista.

Kuntatalouksien tilanne edellyttää, että yhdistyksille ja yhteisöille maksetut avustukset, tuet ja jäsenmaksut perustuvat varsinaiseen rahantarpeeseen (toiminnan kulut sekä investointitarpeet). Yhdistyksiin ei ole tarkoituksenmukaista kerätä jäsenkuntien varallisuutta. Yhdistys ei ole tehnyt maa-aluehankintoja viime aikoina. Tulevaisuuden hankintasuunnitelmista ei ole tarkkaa tietoa. Nykyisellä varallisuudellakin pystytään tekemään hankintoja tulevaisuudessa. Myös yhdistyksen varsinainen toiminta on ollut vuosittain ylijäämäinen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi