Hyppää pääsisältöön

Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, muutoksenhaku viranhaltijan päätöksestä ja palvelusta annettavasta laskusta, jaoston toimivalta

HEL 2021-004281
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 186 §

Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 1.7.2021 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt hallintosäännön muutosta kaupunginhallitukselle 27.4.2021, § 90.

Hallintosäännön muutoksen perustelut

Muutettavaksi esitettävä hallintosäännön määräys on alkujaan perustunut sosiaalihuoltolain (710/1982) 45 §:ään, jonka mukaan sosiaalilautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen tyytymätön ei saanut hakea muutosta valittamalla, vaan hänellä oli oikeus saattaa päätös sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi. Vanha sosiaalihuoltolaki kumottiin pääosin ja uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) tuli voimaan 1.4.2015 lukien.

Uuden sosiaalihuoltolain 50 §:n perusteella muutoksenhaku perustuu ensi asteessa oikaisuvaatimukseen. Asiakkaiden kannalta muutoksenhaun muuttunut sääntely ei ole aiheuttanut asiallisia muutoksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki muuttuu 1.7.2021 lukien muun muassa siten, että paitsi maksua koskevaan päätökseen myös sitä koskevaan laskuun saa hakea muutosta vaatimalla siihen oikaisua.

Asiakasmaksulain 15 §:n (1201/2020) muutos perustuu siihen, että yleensä vain maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuista tehdään varsinainen muutoksenhakukelpoinen päätös. Myös tasasuuruisista asiakasmaksuista annettavat laskut on lain muutoksella säädetty muutoksenhakukelpoisiksi, ja muutosta haetaan vaatimalla laskuun oikaisua sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolta. Muutos vahvistaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeusturvaa.

Muutosehdotus on käsitelty sääntötyöryhmässä 12.4.2021.

Hallintosäännön muutos

Hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohtaa muutetaan siten, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- tai terveydenhuollon asiakasmaksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

1 niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tai asetuksessa tarkoitettua maksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Sulje

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 426

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 1.7.2021 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.04.2021 § 90

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin hallintosääntöä muutetaan 1.7.2021 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohtaa muutetaan siten, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- tai terveydenhuollon asiakasmaksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

1 niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tai -asetuksessa tarkoitettua maksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.06.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen@hel.fi