Vahingonkorvaus, taloudellinen vahinko, päiväkoti Munkkivuori

HEL 2021-004398
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 134
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista kumisaappaista

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen lapsen vahingoittuneista lämpökumisaappaista varhaiskasvatuksen toimipisteessä.

Päätöksen perustelut

Hakija (huoltaja) on esittänyt 7.4.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa 29,90 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen varhaiskasvatuksen toimipisteessä vahingoittuneista lapsen lämpökumisaappaista. Hakijan mukaan kumisaappaat on nostettu kahteen kertaan päiväkodin kuivauskaappiin henkilökunnan toimesta. Saappaat kutistuivat kaksi numeroa pienemmiksi kuin alun perin ja rytistyivät muodottomiksi ja käyttökelvottomiksi. Lapsi valitti kovaa kipua varpaissa, kun jalat oli tungettu pieniin kenkiin. Kengissä kieltolappu isolla, ettei saa laittaa kuivauskaappiin. Kumisaappaat hankittu 30.10.2020 (ei tositetta).

Päiväkodin selvittämän mukaan oletuksena on, että märät ja sukat ja kengät voi kuivata kuivauskaapissa, jotta ulkoilu onnistuu. Työntekijät eivät ole havainneet kieltolappua saappaiden sisällä, eivätkä he muista saaneensa ohjeistusta hakijalta, ettei saappaita tulisi laittaa kuivauskaappiin. Hakijan mainitsemaa käyttökelvottomaksi menoa ja rytistymistä eivät työntekijät ole huomanneet, lapsi on sanonut saappaiden olevan liian pienet.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo.

Saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt, että työntekijä olisi virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut hakijan korvattavaksi vaatiman vahingon. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole asiassa vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö